Platforma na podporu hostujících akademických pracovníků, mobilit domácích akademických pracovníků a propojení výuky s vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí

25. 3. 2015
Platforma povede ke zvýšení reálné mezinárodní provázanosti výuky studijních předmětů na FRRMS.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Cílem je pomocí nově vybudované platformy na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) zefektivnit spolupráci FRRMS, podpořit hostující akademické pracovníky z VŠ v zahraničí, mobility domácích akademických pracovníků a dosáhnout propojení výuky s vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí na evropských apod. konferencích. 

Záměrem projektu je zintenzivnit spolupráci s VŠ v zahraničí mobilitou domácích akademických pracovníků, zvýšit kvalitu výuky i její atraktivitu zapojením zahraničních akademických pracovníků do plnohodnotné výuky vybraných předmětů.   Včlenit do výuky nové vědecké poznatky prezentované v zahraničí. Zakomponování akademických pracovníků z VŠ ze zahraničí do výuky vybraných předmětů, mobilita domácích akademických pracovníků a propojení výuky s vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí vytvářejí předpoklad další spolupráce ve vzdělávací, vědeckovýzkumné činnosti i návazných projektech. Pomocí nově vytvořené platformy se dosáhne fungování vazeb mezi odbornými pracovišti na FRRMS a VŠ v zahraničí, které budou směřovat mimo jiné i k perspektivnímu zapojení mezioborových témat do výuky.

Vznik platformy umožní nejenom posílit vzájemné kontakty, ale vybuduje prostor pro vznik vazeb spolupráce mezi FRRMS a VŠ v zahraničí. Nová platforma povede ke zvýšení schopnosti FRRMS inovovat a zefektivňovat výuku předmětů vyučovaných nejenom v cizím jazyce. Mobilitou domácích akademických pracovníků se umožní získat specifické odborné poznatky z výuky předmětů orientovaných na regionální rozvoj na VŠ v zahraničí a zlepšit jazykové kompetence. Současně se umožní prezentovat výsledky výzkumů realizovaných na FRRMS na evropských aj. konferencích v zahraničí, jejichž sborníky jsou indexovány, čímž se zlepší propojení výuky s novými vědeckými poznatky.

V rámci podpory hostujících akademických pracovníků se přijmou alespoň dva pracovníci, kteří budou vyučovat celý předmět či jeho významnou část, na mobility domácích akademických pracovníků se vyšlou alespoň dva akademičtí pracovníci na výuku v rozsahu výukové stáže až třiceti dnů. Na evropské apod. konference se vyšlou alespoň dva akademičtí pracovníci.  

Více aktualit

Všechny aktuality