Vývoj efektivních nástrojů pro sledování a hodnocení ekologického stavu a ekosystémových služeb rybníků a pro zlepšení komunikace se stakeholdery

Cíle projektu

 1. Prostřednictvím analýzy ekosystémových služeb a vytvořením vhodných nástrojů k efektivní komunikaci mezi různými skupinami stakeholderů přispět k udržitelnému a multifunkčnímu využívání jihočeské rybniční soustavy
 2. Analyzovat diverzitu a dynamiku biotických společenstev ve vztahu k faktorům prostředí, využití a obhospodařování rybníků a jejich změnám
 3. Prozkoumat socio-ekonomické souvislosti změn typických pro rybníky, jejich vnímání stakeholdery a ochotu podporovat opatření k zachování biodiverzity a rozmanitých ekosystémových služeb rybníků
 4. Prohloubit informovanost profesních rybářů o biodiverzitě a ekosystémových službách rybníků a s využitím metod citizen science je zapojit do výzkumu a ochrany rybničních ekosystémů

Základní údaje projektu

Poskytovatel:
Technologická agentura ČR (TAČR)
Číslo projektu:
SS05010009
Program:
Prostředí pro život (PPŽ), podprogram 1.
Hlavní příjemce:
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Další příjemce:
Mendelova univerzita v Brně
Doba řešení projektu:
03/2022 – 02/2025

Očekávané výstupy projektu

 • Metodiky (NmetS)
  1) Hodnocení ekologického potenciálu rybníků s využitím metod sledování biodiverzity, faktorů prostředí a citizen science;
  2) Mapování a finanční vyjádření ekosystémových služeb rybníků;
  3) Řešení střetů a překryvů zájmů v hospodaření a využívání rybníků mezi jednotlivými skupinami stakeholderů
 • Mapový výstup (Nmap)
  Ekosystémové služby vybraných rybníků jihočeské rybniční soustavy
 • Odborné články v mezinárodním časopise s IF (Jimp)
  1) Diverzita a dynamika rybniční bioty ve vztahu k hospodaření;
  2) Ekonomické aspekty různých přístupů obhospodařování rybníků
 • Odborný článek v českém recenzovaném časopise (Jost)
  Ohrožené druhy rostlin v jihočeských rybnících
 • Další výstupy
  Popularizační články, příspěvky na webu a fb profilu projektu, přednášky a workshopy pro stakeholdery a veřejnost, aj.

Výzkum cévnatých rostlin a parožnatek (= vodní makrofyta), epifytických rozsivek, odběr analýzy vody a (zčásti) rybničního hospodaření, statistická analýza sebraných dat.

Vedení:
Mgr. Kateřina Šumberová, Ph.D.
Koordinace celého projektu a týmu na BÚ, základní komunikace s aplikačními garanty, výzkum flóry a vegetace v terénu, práce s rybáři, příprava výstupů projektu

Výzkumní pracovníci:

Pomocná koordinace projektu na BÚ (v případě potřeby zastupuje hlavní řešitelku, a to i v komunikaci se stakeholdery), digitalizace a základní vyhodnocení dat, popularizace, podíl na tvorbě výstupů.

Poskytnutí nepublikovaných dat z let 2016–2017 k vegetaci a parametrům vody pro vybrané rybníky Českobudějovicka, pomoc s jejich interpretací, účast na novém terénním výzkumu těchto rybníků, podíl na tvorbě výstupů.

Odběr vzorků makrofyt s výskytem rozsivkových společenstev (epifytonu) v terénu, jejich zpracování (zhotovení trvalých preparátů), mikroskopická analýza, zpracování a interpretace dat, podíl na tvorbě výstupů.

Poskytnutí nepublikovaných dat k vegetaci a parametrům prostředí pro vybrané rybníky na Vodňansku a Třeboňsku, pomoc s jejich interpretací, účast na novém terénním výzkumu těchto rybníků, podíl na tvorbě výstupů.

Komunikace s pracovníky CHKO Třeboňsko a AOPK, regionálním pracovištěm České Budějovice ohledně projektových lokalit, příprava terénních prací, sběr dat v terénu, podíl na tvorbě výstupů

Digitalizace dat o flóře rybníků, interpretace biologických procesů v rybnících, podíl na tvorbě výstupů.

Odběry vzorků vody z rybníků, převoz k laboratornímu zpracování, komunikace s rybáři a Povodím Vltavy, interpretace získaných dat a podíl na tvorbě výstupů.

Statistické hodnocení dat vztahujících se k biodiverzitě, faktorům prostředí a obhospodařování, podíl na tvorbě výstupů projektu.

Techničtí pracovníci a studenti:

Pomoc při kontinuálním monitoringu rybníka Řežabinec.

Pomoc při sběru dat o flóře a vegetaci v terénu.

Výzkum ekosystémových služeb rybníků, sociologický výzkum, analýzy fyto- a zooplanktonu (na některých lokalitách včetně odběru), sběr dat o hospodaření na rybnících, komunikace s rybáři.

Vedení:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Mapování a hodnocení ekosystémových služeb vodních a mokřadních ekosystémů rybníků, GIS. Využití ekosystémových služeb jako vstupních dat a indikátorů pro rozhodovací proces při posuzování střetů a souběhů priorit různých skupin stakeholderů a variant hospodářských postupů. Participace na přípravě dotazníků a rozhovorů se stakeholdery. Koordinace aktivit MENDELU.

Výzkumní pracovníci:

Design empirického šetření na stakeholderech, koordinace sběru dat, analýza dat z dotazníku.

Aanalýza dat o ekosystémových službách rybníků.

Metodická příprava a realizace dotazníkových šetření, vyhodnocení a interpretace získaných výsledků z pohledu sociologického. Participace na metodické přípravě a realizaci polostrukturovaných rozhovorů.

Ekonomické hodnocení efektivity hospodaření na rybnících. Ekonomické vyjádření ekosystémových služeb rybníků.

Interpretace dat a syntéza interakcí mezi hospodařením a ekosystémovými službami, podíl na tvorbě výstupů projektu.

Sociologický výzkum (příprava polostrukturovaných rozhovorů, jejich vedení a analýza; spolupráce na dotazníkovém šetřením a analýze.

Sběr dat o ekosystémových službách rybníků, jejich GIS analýza.

Analýza fytoplanktonu na vybraných rybnících, interpretace dat, podíl na tvorbě výstupů projektu.

Ekosystémové služby – implementace vlastních i sekundárních datových zdrojů k jednotlivým ekosystémovým službám. Odborná provazba výsledků WP1 na WP3.

Analýza zooplanktonu na vybraných rybnících, interpretace dat, podíl na tvorbě výstupů projektu.

Techničtí a administrativní pracovníci:

Participace na sběru dat v terénu – dotazníky, ověřování stavu zdrojů ekosystémových služeb, pomocné činnosti při analýzách získaných dat – formální a mechanické úpravy.

Projektová manažerka, administrativa projektu.

PR projektu, webové stránky, propagační materiály.

Pomoc s digitalizací dat, jejich základním tříděním a zpracováním a tvorbou grafických výstupů.

Bývalí pracovníci v projektu

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

2022–2023​

 • Sběr dat v terénu (biota, hospodaření, ES) a dalších zdrojích (využití existujících databází)​
 • Sociologický výzkum​
 • Spolupráce s rybáři ​

2024​

 • Analýzy dat
 • ​Prezentace výsledků na seminářích, zpětná vazba od AG a partnerů​
 • Publikace dílčích výstupů​

​2025​

Souhrnné výstupy projektu​

RYBNÍKMZCHÚ / EVLOKRESOBECROZLOHAVLASTNÍK / HOSPODAŘÍCÍ SUBJEKTCHKO
ŘežabinecNPR ŘežabinecPísekLhota u Kestřan80AOPK ČR / Krajské školní hospodářstvímimo CHKO
ZukáčekPP ZelendárkyPísekKrč u Protivína1AOPK ČR / Rybářství Srlínmimo CHKO
Nový u KrčePP ZelendárkyPísekKrč u Protivína5AOPK ČR / Rybářství Srlínmimo CHKO
Strpskýmimo MZCHÚ/EVLStrakoniceStrpí40Krajské školní hospodářstvímimo CHKO
Velký Černohájmimo MZCHÚ/EVLStrakoniceÚjezd u Vodňan12Krajské školní hospodářstvímimo CHKO
Bukovýmimo MZCHÚ/EVLStrakoniceHvožďany u Vodňan22,2Krajské školní hospodářstvímimo CHKO
KoubovskýPP KoubovskýPrachaticeTřešňový Újezdec1,3AOPK ČR / Krajské školní hospodářstvímimo CHKO
Dehtářmimo MZCHÚ/EVLČeské BudějoviceDehtáře246Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství Hlubokámimo CHKO
Dolní Machovecmimo MZCHÚ/EVLČeské BudějoviceČejkovice6,3Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství Hlubokámimo CHKO
MotovidloEVL MotovidloČeské BudějoviceČejkovice7,2Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství Hlubokámimo CHKO
Křivonoskamimo MZCHÚ/EVLČeské BudějoviceMunice4,8Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství Hlubokámimo CHKO
SemenáčNPR Velký a Malý TisýJindřichův HradecLomnice2,8Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství TřeboňTřeboňsko
Klecmimo MZCHÚ/EVLJindřichův HradecKlec64Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství TřeboňTřeboňsko
Nový VdovecPR Rybníky u VitmanovaJindřichův HradecHoličky78Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství TřeboňTřeboňsko
ŽenichPR Rybníky u VitmanovaJindřichův HradecHoličky75Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství TřeboňTřeboňsko
Stolecmimo MZCHÚ/EVLJindřichův HradecHoličky10,9Rybářství Třeboň Hld. / Rybářství TřeboňTřeboňsko
KačležskýNPP Krvavý a Kacležský rybníkJindřichův HradecKačlehy177AOPK ČR / Rybářství K. Řečicemimo CHKO
HrádečekPR HrádečekJindřichův HradecBudkov8,8AOPK ČR / Rybářství K. Řečicemimo CHKO
Komorníkmimo MZCHÚ/EVLJindřichův HradecKunžak56,3Rybářství K. Řečicemimo CHKO
Klášterskýmimo MZCHÚ/EVLJindřichův HradecKlášter / N. Bystřice14,2Rybářství K. Řečicemimo CHKO

Aktuálně

Všechny aktuality

Aplikační garanti projektu

Spolupracující subjekty