Na FRRMS MENDELU se zapojujeme do řešení národních projektů základního a aplikovaného výzkumu (GA ČR, TA ČR, AZV ČR, NAZV) i do různých mezinárodních projektů (Norské fondy, Visegrad Fund, AKTION, programy Interreg).

Smluvní výzkum fakulty reflektuje naše výzkumné zaměření a je realizován ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, s institucemi a komerčními subjekty převážně z moravských regionů.

Vybrané projekty řešené na FRRMS MENDELU

Cílem projektu je:

 1. Formulace, identifikace a tvorba nástrojů pro možnosti ekonomického rozvoje v lesnictví vztažených na region z pohledu porovnání produkčních možností a dalších ekosystémových služeb lesních majetků včetně zahrnutí potřeb a poptávky po daných produktech nebo službách plynoucích ze současného stavu ekosystémů z pohledu bioekonomiky.
 2. Vytvoření nástroje pro komunikaci za účelem zvýšení zájmu o ekosystémové služby, ale i pracovní pozice v lesnictví, se zaměřením na výskyt živelných událostí s cílem snížit ekonomické ztráty (vedle otázek bezpečnostních) a pomoci při obnově a pokračování v kontinuálních lesnických činnostech z pohledu bioekonomiky na druhu majetku, který je církevní a společnost vnímá management péče o církevní majetky různými pohledy.

Cílem projektu je:

 1. Prostřednictvím analýzy ekosystémových služeb a vytvořením vhodných nástrojů k efektivní komunikaci mezi různými skupinami stakeholderů přispět k udržitelnému a multifunkčnímu využívání jihočeské rybniční soustavy;
 2. Analyzovat diverzitu a dynamiku biotických společenstev ve vztahu k faktorům prostředí, využití a obhospodařování rybníků a jejich změnám;
 3. Prozkoumat socio-ekonomické souvislosti změn typických pro rybníky, jejich vnímání stakeholdery a ochotu podporovat opatření k zachování biodiverzity a rozmanitých ekosystémových služeb rybníků;
 4. Prohloubit informovanost profesních rybářů o biodiverzitě a ekosystémových službách rybníků a s využitím metod citizen science je zapojit do výzkumu a ochrany rybničních ekosystémů.

The aim of the project is to evaluate the distribution and development of zombie companies in the particular regions of the Czech Republic and Austria to reveal knowledge about the population of this unproductive firms. Understanding of space distribution of the population of zombie firms among regions in both countries enables to conclude regional policy implications for the disposal of zombies to promote sustainable economic development.

The main goal of the project is to identify possibilities of post-COVID recovery and adaptation processes of small family businesses in the multifunctional agriculture (MA) sector in V4 countries.

Partial goals:

 1. Deeper understanding and mapping of factors affected the small family businesses during the COVID crisis;
 2. An overview of the perception of government measures in V4 countries to mitigate the consequences of COVID crisis;
 3. Dissemination of results and recommendations for recovery and adaptation processes of target group and their presentation at two organized conferenc

More information

The aim of the project is to prepare a scientific paper for a journal indexed in Scopus/Web of Science. The project should serve to establish and support cooperation between Austria and the Czech Republic in order to develop further joint research activities.

The topic of our research study is the existence of so called zombie firms, which pose a threat to economies of all countries. There is a little systematic research on the causations and consequences of the existence and rise of these unproductive firms in the economy. Therefore, the research of this important and current topic through an analysis in two different economies could reveal important facts and enrich both academia and politicians with more rigorous evidence on this issue.

Projekt reaguje na aktuální koronavirovou krizi, která se promítá do sociálního a ekonomického života a která mění chování jedinců na trhu. S nástupem krize význam elektronického obchodování vzrůstá a mění online nákupní chování. Tento projekt reaguje na tento fenomén. Hlavním cílem projektu je proto vyhodnotit vliv krize COVID-19 na vývoj online nákupního chování v České republice v současnosti s předpokládaným vývojem do budoucna. Dílčím cílem projektu je identifikovat faktory, které ovlivňují online nákupní chování a jejich současné trendy. Projekt na základě výsledků sekundárních výzkumů a literární rešerše vyhodnotí a identifikuje faktory, které ovlivňují nákupní chování, a vyhodnotí, jakým způsobem jsou faktory ovlivněny krizí COVD-19. Dalším dílčím cílem projektu je také vyhodnotit, zda krize COVID-19 ovlivnila vybrané faktory online nákupního chování dočasně či trvale a zda krize nastolila nový směr online nákupního chování. Hlavními výzkumnými metodami projektu je metoda osobního dotazování formou strukturovaného dotazníkového šetření mezi reprezentativním vzorkem respondentů v České republice a metody popisné statistiky a statistické indukce pro verifikaci výzkumných hypotéz. Výzkumné šetření proběhne primárně online formou, doplňkově využije formu terénního šetření. Výzkumné šetření proběhne ve dvou kolech s časovým odstupem s cílem ověřit, zda změna online nákupního chování v důsledku krize COVID-19 je trendem dočasným nebo trvalým. Výsledky projektu budou přínosné nejen pro podnikatelské subjekty online trhu, ale také pro podnikatelské subjekty klasického trhu, neboť změny online nákupního chování ovlivňují nejen online trh, ale také formuje podobu klasického trhu.

Cílem předkládaného projektu je aktivizace vlastníků půdy (vč. obcí); a posílení jejich odpovědnosti za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny. Projekt:

 • Sumarizuje stav české půdy
 • Identifikuje klíčové motivace vlastníků (vč. obcí) k odpovědnému vlastnictví půdy
 • Hledá východiska domnělých i skutečných překážek, které zemědělcům brání v konverzi k udržitelnějšímu hospodaření
 • Třídí vlastníky půdy, komunikuje s nimi za účelem posílení jejich pozice při vyjednávání o pachtovní smlouvě se zemědělcem
 • Vytváří informační webový portál se zapojením občanské vědy včetně snadného dohledání pozice parcely a plodiny

Natural heritage, including natural deposits of mineral waters & hot springs are well known common feature of CE countries. Their potential is widely used in large number of SPAs that constitute very important element of natural & cultural heritage and also local & regional economy in health care, wellness & tourism sectors. The common challenge that CE SPAs share is sustainable management of mineral & thermal waters deposits, especially reduction of pressures related to economic & urban development, mass tourism and careless sector policies became the basis for launching the Healing Places project. Project focus is to support sustainable development of SPAs, while protecting unique resources that constitute their basis. This will be done by extension of knowledge & awareness regarding influence of various factors on underground water deposits and by building multi-level and multi-territorial governance models of management of valuable natural SPA resources. Crucial element of the project will be constructing of common, innovative & web-based tool for assessment of threats & pressures on mineral & hot waters deposits. This tool will be offered freely to wider CE community as a decision making support mechanism. Exchange of experience as well as the implementation of dedicated pilot actions will lead to elaboration of integrated strategy for SPA sustainable development. Project leads also to direct results through implementation of elaborated activities in local scale, where Healing Places will design, test & implement innovative solutions for mineral water sustainable management in SPAs through various models of participatory practices. Through cooperation of actors representing different levels & sectors, widely applicable methodologies, lessons learnt from several pilot actions will strengthen environmental considerations during spa-related interventions & support efficient reduction of conflicts between economic, social & environmental approaches.

Cílem projektu je:

 1. vybrat a kvantifikovat relevantní determinanty zdraví a ukazatele zdraví obyvatelstva v okresech České republiky a stanovit jejich území diferenciaci;
 2. učit vzájemný vztah oblastí zdraví a objasnit jejich relevanci ke kvalitě života a
 3. vymezit hlavní příčiny nerovností ve zdraví jak na makro (strukturální), tak na mikro (individuální) úrovni.

Výsledky projektu nabízí komplexní pohled na prostorové rozdíly nerovností ve zdraví v Česku, aniž by bylo nutné sledovat mnoho samostatných ukazatelů. Vytvořený Index zdraví redukuje velikost původního souboru ukazatelů, a to umožňuje srozumitelnou a snadnou interpretaci. Index zdraví je hodnocený pro každý okres, je složený z osmi tematických oblastí (např. environmentální, ekonomická, demografická, sociální a zdravotní intervence aj.) a obsahuje celkem 60 ukazatelů. Výsledky jsou vizualizovány pomocí interaktivních map. Díky tomu mohou být výsledky vhodným podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy nebo jiných organizací zabývajících se problematikou veřejného zdraví. Výsledky jsou dostupné i jednotlivcům, kteří se zajímají veřejné a individuální zdraví.

Epidemiologická situace tuberkulózy je díky funkčnímu systému kontroly a diagnostiky v České republice příznivá. S vážnými nedostatky se však v současné klinické praxi potýkáme na všech úrovních řešení stále aktuálnějších mykobakterióz. Incidence skutečných případů onemocnění je jednoznačně v České republice podhlášená. Současně chybí ucelená koncepce prevence a hodnocení nálezů mykobakterií u různě predisponovaných osob, zejm. dětí. Zároveň se vzrůstem rezistence k antituberkulotikům vyvstávají rozpaky související s případnou dispenzarizací či vhodností terapie. Hlavní náplní projektu je zhodnotit veškeré poznatky získané podrobným vyšetřováním pacientů na klinické, laboratorní a socio-demografické úrovni a zároveň objasnit epidemiologické souvislosti výzkumem přítomnosti netuberkulózních mykobakterií a jejich vlastností ve vnějším prostředí a v bezprostředním okolí člověka.

Tento projekt je zaměřen na zkoumání vizuální kultury propagandy inspirované různými motivy nalezenými v slovanských nacionalismech na území České republiky a na Slovensku. Kromě toho je projekt zaměřen na diskurzivní analýzu nacionalistických agend, jak je možno je sledovat v různých politických projevech, prohlášeních a také na platformách sociálních médií různých politických subjektů v obou státech. V tomto ohledu se projekt zaměřuje na analýzu anti-evropské povahy politických diskurzů, a to jak vizuálních, tak písemných, v daných zemích. Takováto analýza má umožnit rozkrýt metody jejich využívání a zneužívání v politickém diskursu.

Projekt analyzuje čínskou iniciativu v oblasti Nové hedvábné stezky (‚Belt and Road Initiative‘ – BRI – resp. též Pásu a stezky), vlajkovou zahraniční iniciativu prezidenta Si Ťin-pchinga od roku 2013, s využitím teoretického rámce státem řízené koordinované strategie ekonomické diplomacie, která aplikuje tři hlavní strategické nástroje k dosažení tří klíčových cílů.

Tři klíčové cíle zahrnují:

 1. rozšíření geopolitického a geoekonomického vlivu Číny v rozvíjejících se zemích v Asii a Evropě;
 2. zajištění odbytu pro čínské firmy, které soutěží na přeplněném domácím trhu; a
 3. zachování čínského hospodářského růstu a hospodářské bezpečnosti.

Třemi strategickými nástroji jsou:

 1. výstavba infrastruktury čínskými společnostmi;
 2. financování úvěrů čínskými státními bankami; a
 3. ofenzivní využívání měkké moci vedené státem.

Tento rámec bude aplikován na základě textů a statistických údajů týkajících se čínské politiky a investic ve vybraných zemích v každém z regionů BRI (tj. ve střední a východní Evropě, střední Asii, na Blízkém východě a v jižní a jihovýchodní Asii).

Cílem projektu je zmapovat aktuální stav a míru zapojení jednotlivých krajů, krajských měst a bývalých okresních měst do konceptu Smart City/Smart Region, zmapovat úroveň procesu této implementace konceptu Smart, názorů na potřebu jeho podpory a dle zjištění následně navrhnout vhodná opatření, jak intenzitu zapojení do tohoto konceptu zvýšit. Na základě analýzy současného stavu jsou vymezena následující doporučení pro podporu implementace konceptu Smart: vytvoření a zajištění aktualizace zásobníku/databáze ověřených řešení pro jednotlivé cílové oblasti implementace konceptu Smart City/Smart Region, vytvoření národní/regionální strategie implementace konceptu Smart podpořené relevantní dotační podporou, implementace konceptu Smart do oblasti přenesené státní správy, podpora osvěty a vzdělávání v oblasti Smart.

There is a lack of legal and regulatory background and missing clear definition of the microfinance system in the Czech Republic. This results in missing microfinance institutions (MFI), and micro entrepreneurs tending to use consumer credit products, which is expensive, without any counselling services and with high risk of getting over indebted. The inspiration for the designing and launching the microfinance legislative could be found in other European countries with successfully developed microfinance system. The aim of this research was to examine the efficiency level of MFIs in Europe and determine the factors that influence them. This knowledge could be beneficial when designing and launching the microfinance system in the Czech Republic.