Spolupráce s firmami a institucemi veřejného sektoru je pro naši fakultu velmi důležitá. Naši studenti jsou díky ní v kontaktu s praxí. Zástupci spolupracujících firem a institucí pro naši fakultu vystupují jako externí lektoři, pořádají zajímavé přednášky a workshopy. Současně je to cenný zdroj pro povinné praxe našich studentů.

Aktivně spolupracujeme s:

Místní akční skupina Brána Vysočiny

MAS je uskupením zástupců veřejného a soukromého sektoru, coby klíčových lokálních aktérů na území Tišnovska. Její činností je podpora lokálních projektů a vlastní projektová, vzdělávací a komunikační činnost podporující lokální ekonomiku, místní školství či udržitelné využívání krajiny a kvalitní životní prostředí.
Spolupráce mezi ústavem a MAS je založena na uplatnění studentů v této instituci zejména prostřednictvím stáží, dále odborných konzultacích a evaluacích, tvorbou strategických materiálů a kartografických výstupů.

GAREP

Klíčovou specializací společnosti je strategické plánování, konkrétně tvorba rozvojových dokumentů pro kraje, obce, svazky obcí a další typy regionů. Regionálnímu rozvoji se společnost věnuje i v teoretické rovině – řešením výzkumných úkolů pro vybraná ministerstva. Své zkušenosti zprostředkovává formou vzdělávacích kurzů. Pro specifické projekty a projektové záměry vytváří expertní studie nebo přímo žádosti o dotace.
Spolupráce je rozvíjena na základě přípravy společných projektových záměrů, zejména výzkumné povahy, externích konzultací a zapojení do výuky. Zároveň se jedná o spolupráci na publikační činnosti opírající se o datové zdroje, kterými disponuje tato instituce. Členové ústavu se dále zapojují do evaluační činnosti a dílčích úkolech v rámci strategického plánování, které společnost GAREP zpracovává.

Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje

Instituce, která mimo jiné metodicky vede a koordinuje oblast finančních podpor z evropských finančních zdrojů pro projekty navrhované krajem, administruje dotační programy na podporu rozvoje venkova a zemědělství, zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých strategií hospodářského a sociálního rozvoje Jihomoravského kraje.
Odbor je aplikačním garantem projektu TAČR, který je řešen na ústavu Regionálního rozvoje. Pracovníci dávají zpětnou vazbu na design výzkumu a výsledky, podílejí se na interpretaci a šíření výsledků.

Národní síť místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER/CLLD ve prospěch venkova na území České republiky. Hlavním zájmem instituce je mimo jiné hájit společné zájmy členských MAS ve vztahu k orgánům státu, prosazovat transparentní, rovné a administrativně jednoduché stanovení pravidel pro fungování MAS a k vytváření podmínek pro rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova, propagovat a popularizovat úlohu MAS v komunitně vedeném místním rozvoji, k tomu pořádat a organizovat přednášky, školení a instruktáže k vyšší účinnosti práce pro venkov.
Spolupráce mezi ústavem regionálního rozvoje a NS MAS spočívá zejména v konzultační činnosti zaměřené na hodnocení aktivity MAS a jejich dopadů v území. Zároveň je snaha zapojit NS MAS do výzkumných projektů jako vhodného aplikačního garanta, který má velký potenciál výsledky implementovat do praxe.

Státní zdravotní ústav – Centrum podpory veřejného zdraví

Vytvoření podkladů a datových sad pro hodnocení ukazatelů nerovností ve zdraví v České republice a na úrovni okresů. Zpracování a analýzy komplexu dat ve vztahu ke kvalitě zdraví a jejím faktorům, vizualizace dat formou kartogramů, vytvoření softwaru pro automatické zpracování datové matice a mapové vrstvy v prostředí GIS. Pro SZÚ pořádáme workshopy.

Krajská hygienická stanice v Brně – odbor Zdravotní politika a podpora zdraví

Příprava podkladů, datových sad a analýz pro zprávu o zdraví obyvatel Jihomoravského kraje a analýzy a hodnocení dat ukazatelů nerovností ve zdraví. Sociologický výzkum (dotazování) o kvalitě života obyvatel okresů Jihomoravského kraje. Pro KHS pořádáme workshopy.

Národní síť zdravých měst České republiky

Poskytujeme datové sady a kartogramy, výsledky hodnocení faktorů zdraví a nerovností ve zdraví v krajských městech České republiky. Pro NSZM ČR pořádáme workshopy.

University of Physical Education in Cracow (Sylwia Mętel, PhD, MSc)
a Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

Spolupráce při analýzách a hodnocení kvality života dětských pacientů, kteří se účastní speleoterapie a jejich „nemocných rodin“.

ENKI, o.p.s

Společnost ENKI, o.p.s. se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů. Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovačním programy.

PARTNERSTVÍ, o.p.s

Obecně prospěšná společnost Partnerství poskytuje a zprostředkovává informace a služby pro trvale udržitelný rozvoj komunit a obcí, mikroregionů, krajů, správ CHKO, škol i firem.

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Pracovníci odboru se aktivní podílí na výuce studentů v předmětech zajišťovaných naší fakultou.

MĚSTSKÉ LESY DAČICE, s.r.o.

Společnost Městské lesy Dačice zajišťuje péči o lesní majetek města. aktivní podílí na výuce studentů v předmětech zajišťovaných naší fakultou.

HELIANTHUS – Institut pro kulturu a vzdělávání, z. s.

Zájmové sdružení se zabývá přednáškovými a volnočasovými aktivitami. Od roku 2018 spolupracuje s MČ Brno-sever na rozvíjení kulturních akcí (Den rodin na Severu, Husovské slavnosti, promítání pro děti, sportovní odpoledne a komentované procházky zaměřené na architekturu a urbanistiku).

V roce 2020 byla podepsána spolupráce mezi děkanem FRRMS, starostou MČ Brno-sever a předsedou spolku Helianthus o trojstranné spolupráci zaměřené na tzv. třetí úlohu univerzity v obci a zároveň na možnosti studentů FRRMS studovat fungování místní samosprávy a nevládního sektoru zapojeného do společných aktivit. Helianthus uskutečnil přednášky o problémech geopolitiky střední Evropy a válečného práva pro FRRMS Mendelu a širší veřejnost.

MČ Brno-sever

Městská část statutárního města Brna čítající více jak 47 tis. obyvatel. Většina orgánů Mendelovy univerzity sídlí na jejím území, a proto se společně se zástupci spolku Helianthus – IKV, z. s. a FRRMS Mendelu dohodli na vzájemné spolupráci v oblasti třetí role univerzity v obci a podpoře studentů v oblasti získání zkušeností a praxí ohledně fungování městských částí v rámci statutu města Brna.