Aktuální trend v postavení minoritních skupin ve společnostech vybraných zemích rozvojového světa a EU

25. 3. 2015
Postavení vybraných minoritních skupin v rozvojovém světě a vybraných státech EU.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Eva Taterová, M.A.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Otázka postavení minoritních skupin (etnických, náboženských, politických, atd.) v majoritní společnosti vždy měla značný význam pro politicky, kulturní a společenský vývoj v daném státě nebo regionu. Status minoritních skupin v konkrétní společnosti představuje určitý indikátor ohledně stavu demokracie v daném státě. Zároveň příslušnost k minoritní skupině a aktivity této skupiny navenek obvykle představují jednu z konfliktních linií v rámci dané společnosti. Zejména v rozvojových zemích je neplnoprávné postavení menšinových skupin jednou z častých příčin ozbrojených konfliktů.

V současné době je možné pozorovat jak v rozvojovém světě, tak v mnoha zemích EU vzestup řady radikálních ideologií a hnutí. Zatímco v některých případech jsou minoritní skupiny cílem těchto radikálních postojů, v jiných případech jsou zdrojem radikalismu ony samy. I když v řadě zemí existuje legislativa, která má za cíl vymezit hranice toho, co je a není přijatelné, implementace těchto zákonů v praxi často bývá obtížná.

Cílem projektu je studovat postavení vybraných minoritních skupin v rozvojovém světě a vybraných státech EU. Na bázi jednotlivých případových studií budou představeny aktuální trendy, které se s ohledem na status minoritních skupin v současných reáliích rozvojových zemí a některých zemí EU objevují.

Více aktualit

Všechny aktuality