K připuštění ke státní závěrečné zkoušce je třeba splnit několik náležitostí:

 1. Minimálně předposlední semestr musíš úspěšně absolvovat předmět Diplomový seminář. K úspěšnému ukončení předmětu je nutné splnit docházku, najít si vedoucího diplomové práce a následně najít a společně schválit téma diplomové práce. Zadání diplomové práce musí být vloženo a schváleno v UIS a zápočet musí udělit vedoucí diplomové práce.
 2. Poslední semestr si musíš zapsat předmět Diplomová práce a Státní závěrečná zkouška. Aby byl/a připuštěn/a ke státní závěrečné zkoušce, musíš mít splněn svůj studijní plán, což znamená:
  • získat minimálně 120 kreditů,
  • úspěšně ukončit povinné předměty,
  • získat nutný počet kreditů z povinně volitelných předmětů
  • a úspěšně absolvovat odbornou diplomovou praxi. Více informací o odborné diplomové praxi naleznete zde.

   Pokud je v UIS u Kontroly plánu věta “Plán není dosud splněn, chybí však pouze státnicové předměty.” je vše v pořádku a student může být připuštěn ke státní závěrečné zkoušce
 3. V semestru, ve kterém máš zapsaný předmět Státní závěrečná zkouška, je nutné přihlásit se v UIS ke státní diplomové zkoušce. V letním semestru se tato možnost objeví v UIS v dubnu, v zimním semestru v listopadu.

Předběžný termín státních závěrečných zkoušek nalezneš v harmonogramu akademického roku. Konkrétní termín se zobrazí v UIS studenta přibližně týden před státní závěrečnou zkouškou, komise SZ se zobrazí v UIS studenta přibližně 3 dny před státní závěrečnou zkouškou.

Jak probíhá státní závěrečná zkouška?

Obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky a tak se koná ve stejný den.

Období, ve kterém se budou konat státní závěrečné zkoušky, je uvedeno v harmonogramu pro daný semestr v akademickém roce. Přesný termín i učebnu studenti zjistí týden před konáním zkoušky v UIS. Složení komise se zobrazí taktéž v UIS 3 dny před zkouškou.

Očekává se formální dress code. Muži by tedy měli přijít v pánském obleku včetně košile s dlouhým rukávem, opaskem a společenskou obuví. Tenisky ani džíny nejsou vhodné. Barva obleku záleží na Vás. Ženy mohou přijít v šatech, halence, sukni, saku, formálních kalhotách či v kostýmku. Nejsou vhodné džíny, trička, kraťasy a příliš ležérní oblečení. Mělo by platit pravidlo, že by sukně měla být dostatečně dlouhá a výstřih nepříliš hluboký. Vlasy upravené a denní make-up.

V daný den se studenti dostaví ráno před zahájením k dané učebně. Zpravidla je učebna již otevřená přibližně čtvrt hodiny před začátkem a společně s tajemníkem komise studenti mohou nahrát prezentaci k obhajobě do počítače. Studenti se nepodílí na občerstvení. Občerstvení zajišťuje pouze fakulta.

Státní závěrečná zkouška začíná oficiálním zahájením, kdy studenti nastoupí v daném pořadí do učebny. Tajemník komise představí komisi studentům a studenty komisi. Dle domluvy studenti odchází z učebny, případně první ze skupiny zůstane a začne s obhajobou své diplomové práce.

Student vždy začíná s obhajobou své diplomové práce. Struktura ani vzhled prezentace není pevně stanovená. Každá práce je jedinečná, zabývá se jiným tématem a má odlišnou metodiku, proto struktura nemůže být jednotně určená. Využít můžete tuto šablonu prezentace. U představení diplomové práce by však neměl být opomenut cíl a dílčí cíle práce, metodika, výsledky a závěr společně s případným doporučením. Ve zkratce by mohlo zaznít i to, čemu se studenti věnovali v rámci literární rešerše. Strukturu a délku prezentace je vhodné konzultovat s vedoucím práce. Po skončení prezentace zpravidla předseda komise přečte posudek vedoucího práce a oponenta společně s jejich otázkami. Student je vyzván, aby odpověděl na všechny otázky, případně jen na vybrané. V rámci rozpravy se doptávají i členové komise.

Po obhajobě diplomové práce je student vyzván, aby se posadil a začíná druhá část státní diplomové zkoušky. Bezprostředně po obhajobě diplomové práce následuje ústní zkouška z odborných okruhů státní závěrečné zkoušky. Po ústní zkoušce probíhá neveřejná porada zkušební komise. Poté, co komise rozhodne o výsledku, je student zavolán zpět do učebny a je mu sděleno, zda státní závěrečnou zkoušku zvládl. Výsledky z dílčích částí i celkový výsledek státní závěrečné zkoušky jsou studentům oznámeny až v závěru státní závěrečné zkoušky, tedy až po posledním studentovi v dané skupině. Celá skupina nastoupí zpět do učebny a zpravidla předseda komise sdělí výsledky.

Pokyny pro studenty, kterým se nepovedl první pokus u státní závěrečné zkoušky jsou k nahlédnutí zde.

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce: 
Ekonomické problémy rozvojového světa
 1. Specifika v ekonomice odvětví agrobyznysu – biologický charakter výroby, fungování agrárního trhu, sociálně-ekonomická struktura výrobců, mimoprodukční funkce (Integrační procesy agrárního sektoru)
 2. Konkurenční prostředí v komoditním řetězci – nedokonalá konkurence, tržní síla, tržní koncentrace, horizontální a vertikální integrace (Integrační procesy agrárního sektoru)
 3. Tvorba cen v agrobyznysu – rovnováha na trhu v krátkém a dlouhém období, fluktuace cen, metody stanovení ceny zemědělských komodit, riziko na agrárním trhu (Integrační procesy agrárního sektoru)
 4. Koordinace v komoditních řetězcích agrobyznysu – důvody, přínosy a náklady (Integrační procesy agrárního sektoru)
 5. Smluvní vztahy mezi podnikatelskými subjekty – koncepty, mechanismy a efekty smluvních vztahů (Integrační procesy agrárního sektoru)
 6. Projektový management a jeho význam, projekt a řízení projektu, projektová kultura organizací (Projektový management)
 7. Životní cyklus projektu a možnosti využití nástrojů pro plánování projektů, management projektových rizik (Projektový management)
 8. Finanční řízení projektů a management obchodních činností (Projektový management)
 9. Behaviorální kompetence a projektový tým v řízení projektů (Projektový management)
 10. Realizace projektu a poprojektová fáze, využití softwarových nástrojů pro zvyšování kvality projektového řízení (Projektový management)
 11. Teorie a principy ekonomického rozvoje v rozvojových zemích. Klasické a neoklasické teorie ekonomického růstu a rozvoje. Současné modely ekonomického rozvoje. Heterodoxní teorie ekonomického rozvoje (Ekonomické procesy v rozvojových zemích)
 12. Iniciace procesu industrializace a strategie industriální transformace. Strukturální změny a ekonomická růst. Iniciace procesu strukturální transformace. Strategie změn procesu transformace (Ekonomické procesy v rozvojových zemích)
 13. Transformace zemědělství v rozvojových zemích. Imperativ rozvoje zemědělství a regionálního rozvoje. Struktura systémů zemědělského hospodaření v rozvojových zemích. Přechod od subsistenčního ke komerčnímu zemědělství. Nadnárodní agrobusiness. Role vlády při rozvoji zemědělství (Ekonomické procesy v rozvojových zemích)
 14. Teorie mezinárodního obchodu a rozvojové strategie. Tradiční teorie mezinárodního obchodu. Kritika tradiční teorie mezinárodního obchodu v kontextu zkušeností rozvojových zemí. Tradiční obchodní strategie a mechanismy pro rozvoj (Ekonomické procesy v rozvojových zemích)
 15. Finanční systémy v rozvojových zemích. Mezinárodní finance a investice. Platební bilance. Dluhová zátěž a rozvoj. Mezinárodní měnový fond, Světová banka a přímá zahraniční pomoc. Role remitencí. Globální finanční krize a rozvojové země (Ekonomické procesy v rozvojových zemích)
 16. Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity podniků (struktura a tendence) (Globální produkční sítě)
 17. Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí (GCC, GVC, GPN) (Globální produkční sítě)
 18. Příležitosti, rizika a předpoklady zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí (struktury řízení, tvorba, posílení a zachycení hodnoty, upgrading/downgrading, odvětvová specifika) (Globální produkční sítě)
 19. Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace (vymezení v rámci teorií regionálního rozvoje, předpoklady, příležitosti a rizika pro region) (Globální produkční sítě)

Doporučená literatura:

Bečvářová, V., Tamáš, V., Dudová, B., Zdráhal, I. (2013). Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 136 s. ISBN 978-80-7375-763-2

DOLEŽAL, J. — MÁCHAL, P. — LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3.

Cypher, J., M. The Process of Economic Development. 4th edition. Routledge, 2014.

Henderson,J., Dicken,P., Hess,M., Coe N., Wai-Chung Yeung, H. (2002) Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy 9 (3), 436–464, ISSN 1466-4526.

Politické procesy v rozvojovém světě
 1. Vývoj kompetencí EU ve vnějších vztazích (vznik vnější politiky, Evropská politická spolupráce, změny v kompetencích z důvodu změn primárního práva) (EU jako globální aktér)
 2. Stávající institucionální struktura EU ve vnějších vztazích (podoba SZBP po Lisabonské smlouvě, jednotlivé instituce a jejich kompetence) (EU jako globální aktér)
 3. Základní východiska fungování vnějších vztahů EU (nadnárodní a mezivládní logika, výdobytky a nedostatky fungování společné zahraniční politiky) (EU jako globální aktér)
 4. Vztahy EU s vybranou zemí či regionem (vztahy s Latinskou Amerikou, Asií, Afrikou, Ruskem, Čínou atd. …) (EU jako globální aktér)
 5. Oblasti politik ve vnějších vztazích (vnější obchodní, globální politika životního prostředí, role EU v otázkách demokracie ve světě) (EU jako globální aktér)
 6. Demokracie a lidská práva – ospravedlnění demokracie, přímá vs. zastupitelská demokracie, majoritní vs. liberální demokracie, zrození lidských práv a svobod, jejich univerzalismus vs. konstruovaná podstata práv, společenská smlouva (Politické myšlení)
 7. Klasický a moderní liberalismus – Filozofické zdroje klasického liberalismu, svoboda, omezená autorita, laissezově spravedlivý kapitalismus vs. regulovaná ekonomika (Politické myšlení)
 8. Konzervativismus – Ideologické zdroje konzervativismu, tradice, hierarchie, evoluce, neokonzervativismus (Politické myšlení)
 9. Socialismus – Ideologické zdroje socialismu, rovnost, revoluční vs. evoluční cesta k socialismu. Rozdíly: Socialismus, komunismus, anarchismus, Nová levice a postmoderní témata (Politické myšlení)
 10. Nacionalismus, totalitarismus – Je nacionalismus politickou ideologií? Etnicita, komunita, národnost. Komunismus, nacionální socialismus a jejich role ve 20. století. (Politické myšlení)
 11. Aktuální politické výzvy Blízkého východu – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (dynamika vývoje od Arabského jara, geopolitika a konflikty, ekonomika, zdroje, role náboženství, politické tendence a vůdcové, migrace a uprchlictví)(Politické výzvy rozvojového světa)
 12. Aktuální politické výzvy Afriky – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (současné dopady kolonialismu v Africe, konflikty, rozvojová pomoc, urbanizace, migrace, ekonomika) (Politické výzvy rozvojového světa)
 13. Aktuální politické výzvy Latinské Ameriky – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (společnost, demokracie v Latinské Americe, vliv USA a další geopolitických hráčů na region, bezpečnostní otázky) (Politické výzvy rozvojového světa)
 14. Aktuální politické výzvy Jihovýchodní Asie – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (geopolitická dynamika, role supervelmocí, aktuální konflikty a eskalace napětí, ekonomický vývoj) (Politické výzvy rozvojového světa)
 15. Aktuální politické výzvy Balkánu – aktuální vývoj v regionu a hlavní politická témata (post-konfliktní transformace Balkánu, Balkán a EU, nacionalismus, ekonomický vývoj, potenciál konfliktů a eskalací napětí) (Politické výzvy rozvojového světa)

Doporučená literatura:

Čejka, M. (2020) Korán, meč a volební urna – Zdroje a podoby islamismu, Praha: Academia.

Heywood, A. (2008) Politické ideologie, Praha: Aleš Čeněk.

Hrabálek, M. (2019) Latinská Amerika a její rozvojové problémy – nesnadná cesta vpřed?, Brno: Mendelova univerzita v Brně.

Kironská, K. a Turcsányi, R. (2020) Superveľmoc? Všetko, čo potrebujete vedieť o súčasnej Číne. Bratislava: Hadart.

HILL, Christopher a Michael SMITH, ed. International relations and the European Union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, c2011. The new European Union series. ISBN 978-0-19-954480-6.

Enviromentální problémy rozvojového světa
 1. Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí (Využívání přírodních zdrojů)
 2. Klimatická změna – příčiny klimatické změny; nejvýznamnější dopady na ekosystémy a populaci, možná adaptační a mitigační opatření (Využívání přírodních zdrojů)
 3. Přírodní zdroje – neobnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) (Využívání přírodních zdrojů)
 4. Přírodní zdroje – obnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) (Využívání přírodních zdrojů)
 5. Role přírodních zdrojů ve vnitro- a mezistátních konfliktech – typy, příčiny a důsledky konfliktů ve světě (Využívání přírodních zdrojů)
 6. Výskyt, význam, prevence a léčba malárie v tropických a subtropických oblastech (Rozvoj zdravého regionu)
 7. Výskyt, léčba a prevence vztekliny v rozvojových zemích (Rozvoj zdravého regionu)
 8. HIV/AIDS: původce onemocnění, přenos, léčba a prevence v různých regionech (Rozvoj zdravého regionu)
 9. Cholera: vznik a vývoj onemocnění, terapie a prevence v Asii, Africe a Latinské Americe (Rozvoj zdravého regionu)
 10. Cestovní medicína: zdroje informací, vakcinace, preventivní podávání léků a další ochrana před nejvýznamnějšími infekcemi na cestách (Rozvoj zdravého regionu)
 11. Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí (Environmentální problémy rozvojového světa)
 12. Environmentální problémy Asie – kvalita ovzduší, vody, půdy, rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství (Environmentální problémy rozvojového světa)
 13. Environmentální problémy Afriky – kvalita ovzduší, vody, půdy; rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství (Environmentální problémy rozvojového světa)
 14. Environmentální problémy Ameriky – kvalita ovzduší, vody, půdy; rizika a zdroje znečištění a možnosti nápravy, odpadové hospodářství (Environmentální problémy rozvojového světa)
 15. Odraz environmentálních problémů v politikách států, nástroje ochrany životního prostředí (Environmentální problémy rozvojového světa)

Doporučená literatura:

MOLDAN, B. Globální problémy životního prostředí. Kapitola 1-6.

Globální environmentální problémy.

NAĎA JOHANISOVÁ, Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2014, 88 s., ISBN 978-80-210-7117-9

Zahraniční vztahy a EU.

Pavlík, I.: Rozvoj zdravého regionu. Význam infekčních onemocnění lidí a zvířat a zoonóz při rozvoji regionů. Mendelova univerzita v Brně, 1. vydání, 2014, ISBN 978-80-7509-033-1, 208 s.

Ekonomické problémy světa a EU
 1. Specifika v ekonomice odvětví agrobyznysu – biologický charakter výroby, fungování agrárního trhu, sociálně-ekonomická struktura výrobců, mimoprodukční funkce (Integrační procesy agrárního sektoru)
 2. Konkurenční prostředí v komoditním řetězci – nedokonalá konkurence, tržní síla, tržní koncentrace, horizontální a vertikální integrace (Integrační procesy agrárního sektoru)
 3. Tvorba cen v agrobyznysu – rovnováha na trhu v krátkém a dlouhém období, fluktuace cen, metody stanovení ceny zemědělských komodit, riziko na agrárním trhu (Integrační procesy agrárního sektoru)
 4. Koordinace v komoditních řetězcích agrobyznysu – důvody, přínosy a náklady (Integrační procesy agrárního sektoru)
 5. Smluvní vztahy mezi podnikatelskými subjekty – koncepty, mechanismy a efekty smluvních vztahů (Integrační procesy agrárního sektoru)
 6. Projektový management a jeho význam, projekt a řízení projektu, projektová kultura organizací (Projektový management)
 7. Životní cyklus projektu a možnosti využití nástrojů pro plánování projektů, management projektových rizik (Projektový management)
 8. Finanční řízení projektů a management obchodních činností (Projektový management)
 9. Behaviorální kompetence a projektový tým v řízení projektů (Projektový management)
 10. Realizace projektu a poprojektová fáze, využití softwarových nástrojů pro zvyšování kvality projektového řízení (Projektový management)
 11. Princip subsidiarity – Vysvětlete vlastními slovy pojem, význam a praktické uplatňování principu subsidiarity.Uveďte příklad alespoň jedné politiky z každé oblasti a popište, jakou roli v dané oblasti spolupráce hraje EU a jakou členský stát? (Ekonomika evropské integrace)
 12. Politiky Evropské unie – Jak se existence EU projevuje v praxi: Vysvětlete logiku rozdělení politik EU na oblasti s výlučnou, sdílenou a doplňující (koordinační) pravomocí. Uveďte příklad alespoň jedné politiky z každé oblasti a popište jakou roli v dané oblasti spolupráce hraje EU a jakou členský stát? (Ekonomika evropské integrace)
 13. Stádia ekonomické integrace a EU – Vyjmenujte stádia ekonomické integrace (integrační pyramida). Popište jejich význam a důvody pro další prohlubování integrace v jednotlivých stádiích. V jaké fázi prohlubování integrace se dnes nachází EU? Je možné, aby EU dospěla až do politické unie a co by proto musela udělat? (Ekonomika evropské integrace)
 14. Charakterizujte rozpočet EU – Jaké jsou jeho nejvýraznější specifika rozpočtu EU, čím se liší od národních rozpočtů (např. rozpočtu ČR nebo SR)? Vysvětlete pojem Víceletá finanční perspektiva.Charakterizujte a popište výdaje rozpočtu EU – jaká kapitola ukrajuje největší porci z rozpočtu EU? (Ekonomika evropské integrace)
 15. Charakterizujte rozpočet EU – Jaké jsou jeho nejvýraznější specifika, čím se liší od národních rozpočtů (např. rozpočtu ČR nebo SR)? Charakterizujte a popište příjmy rozpočtu EU – jaké jsou tři největší příjmy a na čem jsou závislá? (Ekonomika evropské integrace)

Doporučená literatura:

Bečvářová, V., Tamáš, V., Dudová, B., Zdráhal, I. (2013). Integrační procesy agrárního sektoru. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 136 s. ISBN 978-80-7375-763-2

DOLEŽAL, J. — MÁCHAL, P. — LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. Expert. ISBN 978-80-247-2848-3.

EU budget

KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu. 2., aktualiz. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-011-9.

Politické procesy ve světě a EU
 1. Vývoj kompetencí EU ve vnějších vztazích (vznik vnější politiky, Evropská politická spolupráce, změny v kompetencích z důvodu změn primárního práva) (EU jako globální aktér)
 2. Stávající institucionální struktura EU ve vnějších vztazích (podoba SZBP po Lisabonské smlouvě, jednotlivé instituce a jejich kompetence) (EU jako globální aktér)
 3. Základní východiska fungování vnějších vztahů EU (nadnárodní a mezivládní logika, výdobytky a nedostatky fungování společné zahraniční politiky) (EU jako globální aktér)
 4. Vztahy EU s vybranou zemí či regionem (vztahy s Latinskou Amerikou, Asií, Afrikou, Ruskem, Činou atd…) (EU jako globální aktér)
 5. Demokracie a lidská práva – Ospravedlnění demokracie, přímá vs. zastupitelská demokracie, majoritní vs. liberální demokracie, zrození lidských práv a svobod, jejich univerzalismus vs. konstruovaná podstata práv, společenská smlouva (EU jako globální aktér)
 6. Klasický a moderní liberalismus – Filozofické zdroje klasického liberalismu, svoboda, omezená autorita, laissezově spravedlivý kapitalismus vs. regulovaná ekonomika (Politické myšlení)
 7. Konzervativismus – Ideologické zdroje konzervativismu, tradice, hierarchie, evoluce, neokonzervativismus (Politické myšlení)
 8. Socialismus – Ideologické zdroje socialismu, rovnost, revoluční vs. evoluční cesta k socialismu. Rozdíly: Socialismus, komunismus, anarchismus, Nová levice a postmoderní témata (Politické myšlení)
 9. Nacionalismus, totalitarismus – Je nacionalismus politickou ideologií? Etnicita, komunita, národnost. Komunismus, nacionální socialismus a jejich role ve 20. století (Politické myšlení)
 10. Instituce EU (Evropská rada, Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU) – popis institucionálního postavení, role v politickém systému EU, popis pravomocí a funkcí. (Politiky EU)
 11. Společná zemědělská politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy (Politiky EU)
 12. Hospodářská a měnová politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy (Politiky EU)
 13. Justice a vnitřní věci v EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy (Politiky EU)
 14. Regionální politika EU – historický vývoj, aktuální nastavení, popis institucionálního prostředí, budoucí výzvy (Politiky EU)

Doporučená literatura:

Heywood, A. (2008) Politické ideologie, Praha: Aleš Čeněk.

Lacina, L. et al.(2016) Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister & Principal

Miller, D. (ed.) (2003) Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal

HILL, Christopher a Michael SMITH, ed. International relations and the European Union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, c2011. The new European Union series. ISBN 978-0-19-954480-6.

Enviromentální problémy světa a Evropské unie
 1. Populační problém – rozvojové a rozvinuté země a jejich populační vývoj; index lidského rozvoje – HDI; globální problémy spojené s populační explozí (Využívání přírodních zdrojů)
 2. Klimatická změna – příčiny klimatické změny; nejvýznamnější dopady na ekosystémy a populaci, možná adaptační a mitigační opatření (Využívání přírodních zdrojů)
 3. Přírodní zdroje – neobnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) (Využívání přírodních zdrojů)
 4. Přírodní zdroje – obnovitelné přírodní zdroje – klasifikace a jejich využívání (celosvětové trendy výroby, spotřeby) (Využívání přírodních zdrojů)
 5. Role přírodních zdrojů ve vnitro – a mezistátních konfliktech – typy, příčiny a důsledky konfliktů ve světě (Využívání přírodních zdrojů)
 6. Výskyt, význam, prevence a léčba malárie v tropických a subtropických oblastech (Rozvoj zdravého regionu)
 7. Výskyt, léčba a prevence vztekliny v rozvojových zemích (Rozvoj zdravého regionu)
 8. HIV/AIDS: původce onemocnění, přenos, léčba a prevence v různých regionech (Rozvoj zdravého regionu)
 9. Cholera: vznik a vývoj onemocnění, terapie a prevence v Asii, Africe a Latinské Americe (Rozvoj zdravého regionu)
 10. Cestovní medicína: zdroje informací, vakcinace, preventivní podávání léků a další ochrana před nejvýznamnějšími infekcemi na cestách (Rozvoj zdravého regionu)
 11. Evropský trend v kontextu environmentální udržitelnosti – srovnání s celosvětovým trendem (Environmentální problémy Evropy)
 12. Odpady v cirkulární ekonomice Evropy (Environmentální problémy Evropy)
 13. Environmentální stresory v Evropě – hluk, znečištění ovzduší, doprava, atd. (Environmentální problémy Evropy)
 14. Systémové přístupy a změny k udržitelnosti životního prostředí – politika, nástroje (Environmentální problémy Evropy)
 15. Změny životního prostředí Evropy v souvislosti s klimatickými změnami – mitigační a adaptační opatření (Environmentální problémy Evropy)

Doporučená literatura:

MOLDAN, B. Globální problémy životního prostředí. Kapitola 1-6. http://www.czp.cuni.cz/knihovna/Publikace/global/default.htm

European Environment Agency, 2020. The European environment — state and outlook 2020. ISBN: 978-92-9480-090-9 – české shrnutí

Oosterhuis F.H., 2011. Product Policy in Europe: New Environmental Perspectives. Springer, 306 pp. ISBN 9789401066099

NAĎA JOHANISOVÁ, Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2014, 88 s., ISBN 978-80-210-7117-9

Pavlík, I.: The development of a Healthy Region. The impact of infectious human and animal diseases and zoonoses in the regions development. Mendelova univerzita v Brně, 1. vydání, 2014

Ekonomické aspekty regionálního rozvoje
 1. Veřejný sektor ve smíšené ekonomice – struktura a velikost veřejného sektoru, analýza růstu veřejných výdajů (Ekonomie veřejného sektoru)
 2. Veřejné statky – ekonomická analýza veřejných statků (Ekonomie veřejného sektoru)
 3. Teorie veřejné volby – kolektivní a veřejná volba, analýza byrokracie (Ekonomie veřejného sektoru)
 4. Veřejné finance – vymezení pojmu veřejné finance, soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet ČR, prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus (Ekonomie veřejného sektoru)
 5. Veřejné příjmy – struktura veřejných příjmů, daňové příjmy, Daňová soustava ČR, daňové principy, ekonomické důsledky zdanění (Ekonomie veřejného sektoru)
 6. Regionální a kohezní politika – cíle, principy, nástroje a důvody existence kohezní politiky (Regionální a kohezní politika)
 7. Strukturální a investiční fondy – charakteristika, cíle podpory a instituce, které je implementují (Regionální a kohezní politika)
 8. Strategické plánování a kohezní politika – programy, projekty a koncepce regionálního rozvoje (Regionální a kohezní politika)
 9. Finanční trh – role v ekonomickém systému, klasifikace finančního trhu (Finanční management)
 10. Nástroje finančního trhu – krátkodobé a dlouhodobé. Oceňování akcií a obligací (Finanční management)
 11. Principy efektivního rozhodování na finančních trzích – měření rizika samostatně drženého finančního aktiva a riziko aktiv v portfoliu, časová hodnota peněz (Finanční management)
 12. Krátkodobý finanční management – operační a hotovostní cyklus. Řízení zásob, peněz a pohledávek. Krátkodobé zdroje financování (Finanční management)
 13. Dlouhodobý finanční management – rozhodování o investicích, dlouhodobé zdroje financování (Finanční management)
 14. Světová ekonomika jako vnější prostředí pro mezinárodní aktivity podniků – struktura a tendence (Globální produkční sítě)
 15. Teoreticko-metodologické přístupy k vymezení globálních produkčních sítí – GCC, GVC, GPN (Globální produkční sítě)
 16. Příležitosti, rizika a předpoklady zapojení podnikatelských subjektů do globálních produkčních sítí – struktury řízení, tvorba, posílení a zachycení hodnoty, upgrading/downgrading, odvětvová specifika (Globální produkční sítě)
 17. Globální produkční sítě a rozvoj regionu, ekonomické a politické implikace – vymezení v rámci teorií regionálního rozvoje, předpoklady, příležitosti a rizika pro region (Globální produkční sítě)

Doporučená literatura:

Stiglitz, J.E. (1997). Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.

WOKOUN, R. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. ISBN 9788072016990.

Živělová, I. (2014). Finanční management. Mendelova univerzita v Brně.

Henderson,J., Dicken,P., Hess,M., Coe N., Wai-Chung Yeung, H. (2002) Global production networks and the analysis of economic development. Review of International Political Economy 9 (3), 436–464, ISSN 1466-4526.

Sociální trendy v regionálním rozvoji
 1. Socioekonomické souvislosti populačního vývoje, demografická revoluce, demografická historie a prognóza rozvinutých a rozvojových regionů světa (Socioekonomická demografie)
 2. Vybrané sociálně-demografické faktory sociální statistiky a vliv na regionální rozvoj (Socioekonomická demografie)
 3. Rodina a změny v reprodukčním chování (Socioekonomická demografie)
 4. Fáze a důvody stárnutí populace v České republice a v mezinárodním srovnání, sociální a ekonomické důsledky stárnutí (Socioekonomická demografie)
 5. Demografické a socioekonomické determinanty zdraví, naděje dožití a délka života ve zdraví (Socioekonomická demografie)
 6. Proces modernizace, důsledky modernity, pozdně moderní společnost, globalizace (Sociální problémy současné společnosti)
 7. Sociální rozvrstvení a práce, teorie sociální stratifikace, sociální a kulturní kapitál, změny světa práce (Sociální problémy současné společnosti)
 8. Současné společenské problémy a jejich dopady, sociální problém, společnost, sociální deviace (Sociální problémy současné společnosti)
 9. Organizace a byrokracie, pojetí byrokracie Maxe Webera, sociálně kritický model byrokracie (Sociální problémy současné společnosti)
 10. Kultura masové společnosti a mechanismy spotřeby (Sociální problémy současné společnosti)
 11. Lidský kapitál, sociální a ekonomické aspekty a možnosti jeho měření (Demografie lidského kapitálu)
 12. Lidský kapitál a vzdělanost, vliv vzdělanosti na kvalitu života a uplatnění na trhu práce (Demografie lidského kapitálu)
 13. Lidský kapitál a problematika stárnutí (Demografie lidského kapitálu)
 14. Investice do lidského kapitálu a význam rodiny pro kvalitu lidského kapitálu (Demografie lidského kapitálu)
 15. Regionální typizace lidského kapitálu v České republice; reprodukce a prognóza lidského kapitálu v České republice (Demografie lidského kapitálu)

Doporučená literatura:

HÜBELOVÁ, D. Geodemografická analýza disparit kvality lidských zdrojů v České republice. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 166 s. ISBN 978-80-7509-138-3.

KAMENÍČEK, J. Lidský kapitál: bohatství, které dřímá v nás. Praha: Karolinum, 2012. ISBN: 978-80-246-2139-5

LUBELCOVÁ, G. Sociológia sociálnych problémov. Stimul: Bratislava 2017. 122 s. ISBN 978-80-8127-176-2.

KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: Sociologické nakladatelství, – 2007. 184 s. ISBN 978-80-86429-74-8.

KELLER, J. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 211 s. ISBN 978-80-7419-044-5.

Environmentální nástroje v regionálním rozvoji
 1. Environmentální politika – definice, význam, udržitelný rozvoj – základní principy, oblasti environmentální politiky, nástroje environmentální politiky, přehled hlavních mezinárodních úmluv, Státní politika životního prostředí (Environmentální politika v regionálním rozvoji)
 2. Environmentální politika EU – základní principy, typy dokumentů, instituce, nelegislativní nástroje, implementace evropských environmentálních politik do legislativního prostředí ČR, Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje (Environmentální politika v regionálním rozvoji)
 3. Hodnocení dopadů na životní prostředí – EIA, SEA, biologické hodnocení, Aarhuská úmluva, zapojení veřejnosti do procesu EIA (Environmentální politika v regionálním rozvoji)
 4. Environmentální základy cirkulární ekonomiky – principy a mechanismy recyklace, Life Cycle Assessment – posuzování životního cyklu, energomateriální toky (Environmentální politika v regionálním rozvoji)
 5. Environmentální politika v rozvoji měst – udržitelný rozvoj měst, modrá a zelená infrastruktura, Habitat 3 – Nová agenda pro města, Aalborgská charta, Baskická deklarace (Environmentální politika v regionálním rozvoji)
 6. Koncept územního rozvoje v kontextu krajiny, její struktury a dynamiky (Environmentální plánování územního rozvoje)
 7. Informační systémy o území – lokální a regionální GIS, katastrální operát, RÚIAN aj. (Environmentální plánování územního rozvoje)
 8. Územní plánování – územně-plánovací proces, dokumenty související s územním plánováním, územní a regulační plán (Environmentální plánování územního rozvoje)
 9. Krajinné plánování v územním rozvoji – krajinný plán, řešení konfliktů v území, limity využití území (Environmentální plánování územního rozvoje)
 10. Aktuální trendy územního rozvoje – návaznost na historický vývoj společnosti, směřování k udržitelnému rozvoji (Environmentální plánování územního rozvoje)
 11. Klimatická změna a dopady na rozvoj regionů – dopady na průmysl, zemědělství, lesnictví, urbánní prostředí, obyvatelstvo (Udržitelný rozvoj regionu)
 12. Strategie ochrany životního prostředí, přírody a krajiny – koncepce ochrany složek přírodního a životního prostředí v evropském, národním a regionálním kontextu, zdroje v rozvoji venkova a měst (Udržitelný rozvoj regionu)
 13. Strategické zdroje udržitelného rozvoje, udržitelná energetika, energetická bezpečnost – výroba a spotřeba primárních energetických zdrojů, zdroje a formy udržitelné energetiky (Udržitelný rozvoj regionu)
 14. Komplexní rozvoj urbánních a metropolitních oblastí – strategie regionálního rozvoje v evropském, národních a regionálním kontextu, environmentální udržitelnost (Udržitelný rozvoj regionu)
 15. Rozvoj venkova a venkovského prostředí – strategie a koncepce rozvoje venkova, venkovské oblasti ČR, rozvojové nástroje venkova, aktéři rozvoje venkova, péče o přírodní prostředí venkova (Udržitelný rozvoj regionu)

Doporučená literatura:

Environmentální politika EU – fakta

Státní politika ŽP ČR

Územní plánování