Studijní nabídka Fakulty regionálního rozvije a mezinárodních studií reaguje jak na rostoucí význam sociálně ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj Evropy i jednotlivých členských států Evropské unie, tak i na rostoucí společenskou potře bu výchovy specialistů pro oblast a problematiku rozvojových zemí. Klíčovým předpokladem pro naplnění těchto potřeb je kvalifikace a znalostní vybavenost lidského kapitálu, podmíněná systematickou a komplexní přípravou vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných aktivně a koncepčně řešit otázky rozvoje regionů v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech.

Fakulta nabízí možnost studia v bakalářských i navazujících magisterských studijních programech Regionální rozvoj a  Regional Development a Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies,  vyučovaných v jazyce českém a anglickém, významně diverzifikujících studijní nabídku nejen v rámci Mendelovy univerzity, ale i v rámci programů terciárního vzdělávání v České republice. Přijímat výzvy a reagovat na změny národního i mezinárodního prostředí v kontextu regionálního vývoje na evropské i globální scéně v této oblasti.

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky. Obsahem bakalářského studia jsou předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.) a předměty odborné, související se studovaným oborem. Součástí studia je i výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, v různých stupních pokročilosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu bakalářského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů. Ukončením předmětu získává student určitý počet kreditů, které vyjadřují studijní zátěž spojenou s absolvováním a ukončením příslušného předmětu. Pro ukončení bakalářského studia je zapotřebí získat 180 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Magisterské studium

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské, trvá standardně 2 roky. Obsahem magisterského studia jsou odborné předměty, prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia. Ve zvoleném studijním oboru si student volí specializaci, v níž získává hlubší znalosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu magisterského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 5 týdnů. Pro ukončení magisterského studia je zapotřebí získat 120 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího diplomové práce. Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.


NEBOJTE SE ZEPTAT

Proděkanka pro studijní záležitosti

Ing. Helena Lorencová, Ph.D.

+420 545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
helena.lorencova@mendelu.cz


Studijní referentky

Mgr. Adriana Fousková

Studijní programy v češtině.
+420 545 136 121
BN01N1021 (Z1.21)
adriana.fouskova@mendelu.cz

  

  

Hana Kališová

 Studijní programy v angličtině.
+420 545 136 112
BN01N1021 (Z1.21)
hana.kalisova@mendelu.cz

Úřední hodiny

Pondělí 12:30 - 15:30
Středa 08:30 - 11:30
Čtvrtek 08:30 - 11:30

Návštěva mimo úřední hodiny je možná pouze po předchozí domluvě (alespoň 24 hodin předem).

Obracejte se prosím vždy na svou studijní referentku, v případě použití obecné adresy studijni.frrms@mendelu.cz uveďte v předmětu e-mailu zkratku svého studijního programu (B-RR, B-RRA, B-MTS, B-MTSA, N-RR, N-RRA, N-MTS, N-MTSA).

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení