Vybrané environmentální nástroje jako faktory regionálního rozvoje

25. 3. 2015
Cílem řešení je zjištění příčin a relevance negativního pohledu veřejnosti na existenci chráněných krajinných územích.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Cílem projektu je analýza a interpretace vybraných nástrojů environmentální politiky (participace veřejnosti na procesu EIA a velkoplošná zvláštní ochrana přírody) a jejich vlivu na rozvoj regionů. První část projektu řeší interpretaci připomínek veřejnosti a veřejné správy k záměru vyhlášení CHKO Soutok. Tento záměr a proces jeho schvalování byl z důvodu odporu veřejnosti pozastaven. Projekt bude v rámci analogie se situací v existujících územích CHKO Moravský kras a Pálava analyzovat relevantnost připomínek zástupců veřejnosti pro vyhlášení CHKO Soutok.  Druhá část projektu je zaměřena na analýzu dopadů participace veřejnosti na záměry prostřednictvím procesu hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA). Bude provedena analýza připomínek veřejnosti k vybrané skupině záměrů z hlediska jejich adekvátnosti, způsobu vypořádání těchto připomínek, vč. finálního vlivu na podobu záměru. K získání vstupních údajů bude využito registru EIA. Řešení bude rovněž zahrnovat dotazníkové šetření povědomí veřejnosti o možnosti zapojení se do procesu EIA a využívání této možnosti.

Více aktualit

Všechny aktuality