Systémová podpora rozvoje aktivit Výzkumného centra FRRMS

26. 3. 2015
Cílem projektu je systémově podpořit rozvoj aktivit výzkumného centra FRRMS na základě rozvinutí informační a podpůrné činnosti na FRRMS pro akademické pracovníky v oblasti vědy a výzkumu.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Rozvoj aktivit výzkumného centra FRRMS přispěje k vytváření mezioborové propojenosti a na ní navazující vědecko-výzkumné činnosti. Bude se jednat o následující aktivity: budou organizovány přednášky domácích a zahraničních odborníků, budou sdíleny poznatky z účastí na mezinárodních konferencích, zahraničních stážích v rámci rozvojových projektů organizovaných jak FRRMS, tak MENDELU, nebo zahraničními partnery. Inovací budou pravidelné semináře organizované Výzkumným centrem FRRMS (VC FRRMS) minimálně 2x za měsíc pro akademické pracovníky FRRMS. Cílem seminářů je sdílení poznatků a zkušeností z výše uvedených aktivit, které následně povedou ke vzniku spoluprací cílených na společné prezentace na konferencích, podávané projekty a publikace. V rámci novačních procesů se připraví systém pro každoroční evaluace akademických pracovníků FRRMS v oblasti vědy a výzkumu. Dlouhodobé hodnocení tímto systémem (základním kritériem budou individuálně získané body RIV) umožní zacílenou a efektivní činnost akademických pracovníků v rámci oboru „Společenské vědy – SHVc“ tvorbou jak publikací (55% limit pro Jimp, Jsc a Jneimp, 5% pro D), tak monografií (40% limit pro BC). Synergickým efektem bude intenzivnější snaha o mezioborové spolupráce a společná příprava a podávání národních i mezinárodních projektů.

Více aktualit

Všechny aktuality