Studie uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření

25. 3. 2015
Identifikace kritických míst v ochraně před povodněmi a následné doporučení obci a vodoprávnímu úřadu komunikační strategii k osvětě a rozšíření relevantních informací o moderních způsobech preventivních protipovodňových a protierozních opatření.

Hlavní řešitel projektu: Kozumplíková Alice, Ing., Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Cílem projektu je stanovit míru uplatňování technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na základě analýzy uskutečněných a plánovaných projektů protipovodňové ochrany. Do hodnocení budou zahrnuty i konkrétní činnosti v krajině hospodařících subjektů. K dosažení výsledků budou použita data z kvalitativního i kvantitativního průzkumu. 

Projekt má ambici přinést odpovědi na otázky:

  • (1) jaké má veřejnost povědomí o přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření;
  • (2) jak vodoprávní úřad komunikuje s občany o problematice povodní a protipovodňových opatření;
  • (3) jak problematice protipovodňové a protierozní ochrany přistupují aktéři působící přímo v krajině v okolí obce. 

Více aktualit

Všechny aktuality