Rozvoj specializace Evropská studia na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity

26. 3. 2015
Cílem projektu je rozvoj nové specializace Evropská studia na FRRMS.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Projekt se zaměřuje na inovaci vzdělávací činnosti FRRMS Mendelu rozvojem nové specializace v navazujícím studiu – Evropská studia. Vytvoření a rozvoj této specializace vychází z Dlouhodobého záměru FRRMS pro léta 2011 – 2015 a je také v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro období 2011 – 2015 MŠMT. Specializace Evropská studia je též důležitou součástí připravovaných double degrees ve spolupráci se Slovenskou polnohospodářskou univerzitou v Nitře a s Kasetsart University v Thajsku a tedy rozvoj této specializace je též důležitým předpokladem dalšího prohloubení mezinárodní spolupráce FRRMS.

Zkvalitnění výuky by mělo probíhat na základě vytvoření nových předmětů a taktéž studijních materiálů k nim. V neposlední řadě tento projekt přispěje ke zvyšování kompetencí akademických pracovníků. Studentům bude též nabídnuta možnost poznat různé instituce (ministerstva, parlament či lidé z ambasád třetích zemí v ČR) a v rámci toho získat přehled o praktickém chodu státní správy související s tvorbou evropské politiky, poznat pohled dalších stakeholderů na fungování EU a získat případné kontakty, které by jim mohly napomoci při pozdějším uplatnění na trhu práce.

Více aktualit

Všechny aktuality