Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd

27. 4. 2015
Získání prakticky využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky dlouhodobě udržitelných systémech hospodaření na půdě.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. 

Financování: NAZV (MZe)

Trvání projektu: 01. 04. 2015 – 31. 12. 2018


Cíle projektu:

  • Rozšíření využitelnosti metody Mehlich 3, která je používána v rámci systému Agrochemického zkoušení zemědělských půdy (AZZP) ČR i o stanovení mikroelementů (Cu, Zn, Mn, Fe, B) a případně síry.
  • Zpracování zpřesněné korekce pro stanovení fosforu na karbonátových půdách, která umožní zlepšení využití hnojiv v těchto oblastech a sníží rizika průniku fosforu do spodních vod a ohrožení povrchových vod a s tím souvisejícího životního prostředí.
  • Vypracování modelů umožňujících predikci transformací fosforu v půdě na vybraných stanovištích s různými půdně-klimatickými podmínkami.
  • Zpřesnění a rozšíření stanovení obsahu živin a makroprvků (při využití metody ICP-OES) s minimálními dalšími náklady pro uživatele (vlastníky půdy, zemědělské podniky i laboratoře) a umožnění tak významné a potřebné zvýšení informační obsažnosti systému AZZP ČR.
  • Stanovení kritérií hodnocení zásobenosti půd živinami pro následné zpřesnění doporučení dávek hnojiv a přímé využití výsledků jak v zemědělské prvovýrobě, tak i pro oblast strategického plánování.

Více aktualit

Všechny aktuality