Podpora edukace odbornosti interkulturní psychologie na fakultě regionálního rozvoje MENDELU

26. 3. 2015
Cílem projektu je na základě analýzy současného stavu navrhnout systém podkladů a pomůcek pro zajištění zvýšení interkulturní odbornosti na FRRMS.

Hlavní řešitel projektu: PhDr. Zdeňka Vykoukalová, Ph.D.

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Efektivní komunikace mezi různými typy jedinců, týmů či zájmových skupin, stejně jako mezi jedinci s odlišným socio-kulturním zázemím je jednou z klíčových dovedností manažerské práce, podobně jako práce veřejnoprávního úředníka či obecně kohokoli, jehož pracovní náplní je komunikace s lidmi. Je tedy jednou ze základních dovedností absolventů fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. V rámci studia je dosud nedostatečně dimenzována. Učební pomůcky pro tyto předměty jsou dlouhodobě nedostupné, resp. nedostačující kvality. Nadto je předmět interkulturní komunikace vyučován nově a k jeho výuce chybí jakákoli podpora.

Cílem projektu je na základě analýzy současného stavu navrhnout systém podkladů a pomůcek pro zajištění zvýšení interkulturní odbornosti na FRRMS. Tým zaměstnanců ústavů sociálního rozvoje a jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU proto v průběhu akademického roku 2014-2015 provede revizi sylabů stávajících předmětů (interkulturní psychologie, interkulturní komunikace, kulturní dědictví) a jejich obsahu a vytvoří nové učební pomůcky využitelné jak pro zefektivnění výuky, tak pro zpřístupnění problematiky širšímu okruhu zájemců včetně akademických pracovníků a dalších odborníků.  

Více aktualit

Všechny aktuality