Platforma na podporu mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia a inovace výuky vědeckými poznatky ze zahraničí

25. 3. 2015
Cílem je pomocí nově vybudované platformy na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií  zefektivnit spolupráci, podpořit mobility domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia a dosáhnout propojení výuky s vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí na evropských aj. univerzitách.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Záměrem projektu je navázat novou spolupráci s VŠ v zahraničí mobilitou domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia, zvýšit kvalitu výuky i její atraktivitu včleněním nových vědeckých poznatků prezentovaných v zahraničí. Mobilita domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia a propojení výuky s novými vědeckými poznatky prezentovanými v zahraničí vytvářejí předpoklad další spolupráce ve vzdělávací, vědeckovýzkumné činnosti i návazných projektech. Pomocí nově vytvořené platformy se dosáhne fungování vazeb mezi odbornými pracovišti na FRRMS a VŠ v zahraničí, které budou směřovat mimo jiné i k perspektivnímu zapojení mezioborových témat do výuky.

Vznik platformy umožní nejenom posílit vzájemné kontakty, ale vybuduje prostor pro vznik vazeb spolupráce mezi FRRMS a VŠ v zahraničí. Nová platforma povede ke zvýšení schopnosti FRRMS inovovat a zefektivňovat výuku předmětů vyučovaných nejenom v cizím jazyce. Mobilitou domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia se umožní získat specifické odborné poznatky z výuky předmětů na VŠ v zahraničí orientovaných na obory FRRMS a umožní se zlepšení jazykových kompetencí.

Na mobility domácích akademických pracovníků a studentů doktorského studia na VŠ v zahraničí se vyšlou alespoň dva akademičtí pracovníci na výuku v rozsahu výukové stáže minimálně třiceti dnů a obdobně studenti doktorského studia. Platforma na podporu mobilit akademických pracovníků a studentů doktorského studia a inovace výuky představuje způsob podpory mezinárodního zviditelnění.

Pro účast v projektu se u akademických pracovníků a studentů doktorského studia zohlední, zda se doposud nezúčastnili mobility v jiných projektech, zda mají zkušenost alespoň s krátkodobými výukovými nebo studijními pobyty v zahraničí.

Více aktualit

Všechny aktuality