Netradiční formy výuky jako inovace zvyšující uplatnitelnost absolventů

26. 3. 2015
Propojení  klasického výukového procesu s vědeckou, výzkumnou a provozní praxí formou specializovaných kolokvií.

Hlavní řešitel projektu: prof.Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Rozvoj nových forem výuky formou cílené komunikace, propracování a ověření konkrétní formy systematického propojování vzdělávací činnosti s novými vědeckými poznatky i aktuálními otázkami praxe a politiky v oblasti regionálního rozvoje ve všech jeho dimenzích. Jedná se o zařazení odborných tematických kolokvií jako netradiční formy do přednáškové semestrální výuky vybraných (profilových) předmětů. V této koncepci by byla vybraná stěžejní témata prezentována významnými externími pracovníky výzkumu a akademické obce a představiteli rezortních orgánů státní a veřejné správy i praxe. V rámci diskusí k dané problematice by se studenti stali aktivními aktéry veřejné rozpravy. Dané téma by bylo tvůrčím způsobem zpracováno a prezentováno v rámci semestrálních prací, případně prohloubení znalostí pro volbu tématu a zpracování diplomových a disertačních prací. Současně by se tato forma stala významným přínosem pro permanentní inovace a zvyšování kvality studijních programů nejen na úrovni FRRMS a v rámci sdílení kapacit na úrovni Univerzity, ale i kvalitním tematickým zdrojem pro projekty výzkumu a spolupráci zúčastněných subjektů.  

Více aktualit

Všechny aktuality