Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru

25. 3. 2015
Projekt si klade za cíl konfrontovat zahraniční přístupy pojímání multifunkcionality venkova a zemědělství s dosavadními zkušenostmi českého prostředí a diskutovat možnosti a přínosy uplatnění "zahraničních normativních konceptů multifunkcionality" v České republice.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Ondřej Konečný

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Měnící se charakter venkova, změny v zemědělství a i oslabování vztahu venkov-zemědělství je již dvě desítky lež řadou geografů  (zejména z anglosaského prostředí) vysvětlováno jako přechod z produktivistického do post-produktivistického období. Někteří autoři pak hovoří o přechodu k multifunkčnímu režimu zemědělství a venkova, který by měl více vystihovat současné pozorované změny – stěžejním pojmem se v těchto debatách stává multifunkcionalita. Projekt reaguje na skutečnost, že zatímco čeští geografové/regionalisté užívají tento pojem zejména jako formu zemědělství zdůrazňující mimo-produkční funkce zemědělství, někteří zahraniční autoři užívají normativního přístupu vysvětlující nejen  celkové změny pozorované na venkově a zemědělství za posledních 20 let, nýbrž i jako vysvětlení pro rozdílné vývojové tendence jednotlivých regionů a lokalit a alternativní pojetí rozvoje diferencovaného venkovského prostoru. Projekt se proto snaží analyzovat tento přístup – dosud v českém geografickém prostředí nerozvinutý, a diskutovat jeho možnou aplikaci.

Více aktualit

Všechny aktuality