Tato aplikace vytvořená v UIS umožňuje podávání žádostí na studijní oddělení, neslouží k zodpovídání dotazů ani jiné komunikaci.

Kontaktní centrum nalezneš v UIS: Osobní administrativa Moje studium Portál studenta Kontaktní centrum -> hledám řešení.

nebo

Osobní administrativa → eAgenda → Kontaktní centrum → hledám řešení

V každé žádosti je uvedeno, jakou formou má být žádost podána.

Většina žádostí z nabídky je podávána elektronicky.
Žádosti, u kterých se vyžaduje ještě vytištění, podepsání a doručení na studijní oddělení, budou vyřizovány, jakmile je na studijní doručíš. Dříve ne. Toto se týká zejména Oznámení o ukončení studia a Žádostí o přerušení studia.

V Kontaktním centru nalezneš

POSTUP: Osobní administrativa → Ochrana osobních údajů → Kontrola osobních údajů → Adresy → Upravit

 • Stačí podat elektronicky.
 • např. změna adresy, OP, čísla účtu, příjmení, rodinného stavu…
 • např. použít i v době zápisů u žádosti o dodatečný zápis do dalšího semestru po termínu…
 • např. žádost o změnu názvu závěrečné práce, případně změnu nebo doplnění konzultanta, literatury…
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Uváděj předměty vždy v tomto pořadí: KÓD předmětu a jeho název = KÓD absolvovaného předmětu a jeho název. Každý uznávaný předmět uveď vždy na nový řádek.
 • Pokud žádáš o uznání předmětů absolvovaných na stejné fakultě, není třeba dokládat další dokumenty a stačí žádost podat elektronicky v UIS.
 • Pokud žádáš o uznání předmětů absolvovaných na jiné fakultě nebo vysoké škole, je třeba doložit ověřený výkaz o studiu a ověřené sylaby předmětů.
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení fakulty.
 • Žádost o uznání zkoušek z předcházejícího studia se podává do konce změn v zápisech předmětu v prvním semestru studia.
 • Žádost o uznání zkoušek ze souběžných studií se podává do konce změn v zápisech předmětů nejpozději následující semestr po jejich úspěšném ukončení.
 • Stačí podat elektronicky.
 • TEXT:
  Prohlašuji, že ke dni podání tohoto prohlášení v listinné podobě zanechávám svého výše uvedeného studia na fakultě. Dále prohlašuji, že všechny mé výpůjčky jsou vrácené a všechny mé závazky vůči Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb MENDELU jsou vyrovnané.
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní. Dnem listinného podání bude dnem ukončení studia.
 • Stačí podat elektronicky.
 • K této žádosti je třeba doložit těhotenský průkaz nebo potvrzení od lékaře příslušné odbornosti s předpokládaným termínem porodu (před porodem) nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče (po narození dítěte).
 • V případě podání na základě těhotenského průkazu je nutné předložit rodný list do 20. týdne věku dítěte. Pokud nebude tento doklad dodán, bude evidence uznané doby rodičovské dovolené ukončena k datu uplynutí uvedené lhůty.
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní
 • Prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě o 28 týdnů.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Žádost musí být podána nejpozději 30 dní před termínem vložení elektronické verze závěrečné práce v UIS.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.
 • V odůvodnění napiš mj. počet registračních poukázek, o který chceš stav svých poukázek navýšit.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Jsem si vědom(a), že pokud jsem již na tomto předmětu vyčerpal(a) všechny termíny na ukončení předmětu, nemůže mi být vyhověno.
 • Stačí podat elektronicky.

 • Po elektronickém podání je třeba odvolání vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Bude-li stipendium přiznáno, bude vyplaceno na studentem v UIS uvedený účet.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.