Inovace praktické výuky studijního programu Regionální rozvoj na FRRMS

26. 3. 2015
Inovovat systém praktické výuky na principu partnerství mezi FRRMS MENDELU a subjekty oblasti rozvoje a správy regionů v České republice.

Hlavní řešitel projektu: Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Inovace praktické výuky studijního programu Regionální rozvoj na FRRMS spočívá v přípravě a rozvoji realizační pedagogické – výukové spolupráce mezi FRRMS a subjekty oblasti rozvoje a správy regionů v České republice (veřejná správa – státní správa a samospráva,  spolupůsobící instituce- SMO, SOV, MAS, správy VZCHÚ, rozvojové a rezortní agentury, manažerské instituty, tangované firmy a podniky, aj.). Hlavním záměrem projektu je vypracování systému zavedení praktické kooperativní výuky ve výše uvedených institucích s propojením teoretických základů fakultní výuky a praktických aplikací. Do struktury a obsahu výuky budou přímo zakomponovány odborné znalostní požadavky  praktologické sféry, jejich konkrétní ověřování a praktická utilizace bude probíhat v reálném veřejném prostředí tangovaných institucí ( dílčí úkoly výuky – např. seminární práce, drobné projekty, cvičné strategie) na základě jejich provozních požadavků. Studenti se v reálných podmínkách budou učiti řešit „inženýrskou“ problematiku a aplikačně utilizovat získané teoretické poznatky.

Záměr projektu vyžaduje zpracování nové organizační a věcné struktury inovovaného pojetí výuky. Bude zpracována analýza stávajících propojení teoretického a praktologického vzdělávání studijního programu, s cílem modifikací  vnitrofakultního systému a  začlenění nových praktologických forem do učebního systému . Organizačně –  stanovení požadavků a možností v rámci jednotlivých předmětů na praktickou výuku, možnosti proktologické syntézy obsahové náplně jednotlivých předmětů, začlenění nových forem do sylabů v rámci akreditačního systému a do semestrálních harmonogramů akademického roku. Realizační organizační výstupy spočívají především v nastavení systému kooperace s partnery veřejné praxe. Budou vymezeny možnosti, požadavky a potenciální přínosy pro fakultu i tangované partnery. Souběžně bude vypracován  systém poskytování sekundárních zdrojů a dat, harmonogram praktických aktivit, systém  konzultačních forem ze strany partnerů. Součástí systému budou smluvní identifikace, způsoby a formy předávání studentských výsledků praxi i řešení autorských práv případných odměn. Předpokladem kooperace budou institucionální smlouvy FRRMS s partnery  ( s již stávajícími i novými partnery).

Inovovaný systém bude modelově odzkoušen v průběhu následujícího akademického roku a následně precizován dle získaných praktických poznatků

Více aktualit

Všechny aktuality