Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU

26. 3. 2015
Vytvořen učebních pomůcek pro výuku kurzu Odborná španělská terminologie.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Výuka odborné španělštiny představuje nepostradatelnou součást profilu absolventa FRRMS MENDELU v magisterském studijním programu.Cizí jazyk je nutno stále kultivovat, jinak se jeho znalost s časem ztrácí. Díky povinně-volitelnému kurzu Odborná španělská terminologie bude studentům na magisterském stupni poskytnuta plynulá návaznost mezi bakalářským a doktorským studijním programem. Vzhledem k zaměření kurzu na problematiku rozvojového světa navíc získají kromě jazykových dovedností široké spektrum znalostí uplatnitelných jak v národních, tak mezinárodních institucích, ve státní administrativě, nevládních organizacích, i v podnikatelském sektoru.

V rámci tohoto projektu budou vytvořeny učební pomůcky pro výuku kurzu Odborná španělská terminologie. Tým zaměstnanců z Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU v průběhu roku 2015 zpracuje španělsky psanou reedici odborné publikace vytvořené během realizace projektu IP v roce 2014. Odborná publikace bude zpřístupněna studentům v elektronické verzi prostřednictvím UIS. Výtisky pak budou dostupné prostřednictvím Ústřední knihovny. Textu, který se bude obsahově lišit od původní anglické předlohy, bude po zpracování jazykové korektury a oponentského posudku přiděleno individuální číslo ISBN, čímž dojde ke zlepšení dlouhodobě nízké publikační činnosti zaměstnanců ústavu. Na celouniverzitní úrovni dojde tímto způsobem k vytvoření reprezentativních studijních materiálů, které se stanou kvalitním zdrojem informací pro studenty i odbornou veřejnost. Z dlouhodobého hlediska budou také podkladem pro vypracování dalších studijních materiálů.

Více aktualit

Všechny aktuality