Environmentální a socioekonomické aspekty ekologického zemědělství v mikroregionu Ořechov

25. 3. 2015
Cílem je zjištění vlivu environmentálních a ekonomických aspektů ekologického zemědělství na trvale udržitelný rozvoj mikro-regionu Ořechov. Dílčím cílem výzkumu je zpřesnění existujících matematických modelů simulujících procesy dynamiky mikroklima rostlinných porostů, posouzení vertikální variability mikroklimatu ve zmiňovaných porostech polních plod s ohledem na mikroklima prostoru nad porostem, v efektivní výšce porostu, v přízemní vrstvě porostu a v půdě při různých povětrnostních situacích.

Hlavní řešitel projektu: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Rostoucí tlak na produkci nezávadných potravin vede k větším nebo menším změnám z hlediska pěstování plodin. Tyto změny jsou prvořadně závislé na environmentálních aspektech v jednotlivých pěstebních regionech na druhé straně na socioekonomické síle jednotlivých farmářských subjektů. Klíčem k lepšímu chápání vzájemných vztahů mezi půdou vegetací a atmosférou je hlubší poznání zákonitosti, kterými se řídí reakce průduchového aparátu polních plodin i lesních porostů na změny parametrů okolního prostředí. Tato problematika je ještě stále nedostatečně prozkoumaná a každý nový, exaktní a kvantifikovatelný poznatek v této oblasti určitě přispěje ke zpřesnění existujících matematických modelů simulujících procesy dynamiky mikroklima rostlinných porostů. Dalším cílem tohoto projektu je zjistit vliv nově založené soukromé farmy zabývající se ekologický pěstováním polních plodin na zvýšení zaměstnanosti, konkurence schopnosti a atraktivitě mikro-regionu Ořechov.

Více aktualit

Všechny aktuality