Doc. Smolík a dr. Hušek vydali knihu Politický systém a politické strany České republiky

29. 7. 2019
Základním cílem knihy je představit studentkám a studentům Mendelovy univerzity v Brně základní témata politologie, především vývoj politického systému a systému politických stran v České republice.

Text je tedy primárně určen posluchačům Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS). I proto jsou témata vybrána na základě potřeb kurzu Politologie dlouhodobě vyučovaného na FRRMS MENDELU. Nejde v žádném případě o vyčerpávající kompendium se všemi informacemi o soudobé politologii, ale spíše o přehled základních pojmů vztahující se k fenoménu politického systému a politického stranictví v České republice.

Předložený stručný text představuje spíše „kostru“ pro čtenáře, kteří se potřebují rychle seznámit se základními informacemi o této problematice. Z toho důvodu budou v závěru jednotlivých kapitol kontrolní otázky, které by měly čtenáře upozornit na základní informace a problémy. Kontrolní otázky by také měly ověřit získané znalosti.

Stěžejním zaměřením této knihy bude historie, vývoj a dynamika politického systému v českých zemích, včetně vývoje jednotlivých politických proudů, které jsou reprezentovány především politickými stranami. Tato problematika bude převážnou měrou popsána v kontextu vývoje české politické scény po roce 1993. Podrobněji budou představeny základní parametry politického systému, jednotlivé trendy a výrazná témata. Závěr knihy shrne probrané poznatky, a to včetně soudobých diskusí o české politické scéně. I vzhledem k limitovanému rozsahu prezentovaného textu lze konstatovat, že tento text nemůže suplovat konkrétněji zaměřenou politologickou literaturu. Z tohoto podstatného upozornění tedy vyplývá, že tento studijní text čtenářům poskytne pomyslný první krok k pochopení české politiky po roce 1993.

Na začátku knihy jsou vysvětleny vybrané používané zkratky, které se většinou vztahují k politickým stranám, organizacím, politickým procesům atp. S některými ze zkratek se běžný čtenář setkává na stránkách denního tisku, nicméně další nejsou běžně užívány či jsou užívány pouze v úzké politologické komunitě. 

Nezanedbatelným inspiračním zdrojem pro takto koncipovaný rukopis byly diskuse se studenty Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v  kurzu Politologie. I  na základě t ěchto diskusí vznikla představená struktura tohoto textu. Závěrem lze konstatovat, že politika je dynamická záležitost, a proto se text nebude hlouběji zabývat marginálními tématy či probíhajícími procesy či současnými diskusemi. Kriticky uvažující čtenář si ostatně názor na politiku neudělá na základě jedné knihy, ale bude informace o politice ověřovat každý den. Přesto se tento text pokusí popsat jednotlivé pohledy na politické procesy s určitým nadhledem a objektivitou. Politologii lze vnímat především jako „teoretickou“ či „teoretizující“ vědu, která se snaží o popis komplikované politické reality, již ostatně zažíváme dnes a denně. 

Více aktualit

Všechny aktuality