Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvoj v česko-slovenském pohraničí

12. 5. 2018

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Kód projektu: 304031D070

Doba trvání: 2018-2020

Finanční podpora z EU (ERDF): 230 171,07 EUR

Vedoucí partner: Ústav geoniky AV ČR v. v. i.

Hlavní přeshraniční partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Projektový partner: Mendelova univerzita v Brně 

Řešitel:  Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., Mgr. Petr Klusáček, Ph.D., Ing. Bc. Radmila Presová, Ph.D.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o bioplynových stanicích, přispět k zefektivnění rozhodovacích procesů a zhodnotit vliv bioplynových stanic na lokální rozvoj venkova v česko-slovenském pohraničí. V první fázi projektu bude provedena rešerše odborné literatury, na kterou naváže analýza bioplynových stanic po obou stranách česko-slovenské hranice. Následovat bude identifikace modelových oblastí (obcí s bioplynovou stanicí), kde budou prováděna podrobnější šetření (dotazníková šetření, rozhovory). Hlavním výstupem projektu bude studie vlivu bioplynových stanic na lokální rozvoj a uspořádání dvou workshopů pro lokální aktéry (zástupci samospráv, provozovatelů, obyvatel, zájmových a občanských sdružení).

Webová stránka projektu http://www.ruralbioenergy.eu

Webová stránka operačního programu Interreg V-A SK-CZ http://www.sk-cz.eu

 

Více aktualit

Všechny aktuality