Ve Vědecké radě fakulty jsou zastoupení významní představitelé oborů, ve kterých Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost. Její pravomoci, složení, způsob vzniku a pravidla jednání stanovuje zákon a jednací řád Vědecké rady.

Členové Vědecké rady FRRMS

Předseda Vědecké rady

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Děkan fakulty

Interní členové Vědecké rady

doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Proděkanka

Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií

prof. Dr. Ing. Libor Grega
Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Ústav sociálních studií
Vedoucí ústavu

doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky
Vedoucí ústavu

Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Ústav regionálního rozvoje

Mgr. Ondrej Konečný, Ph.D.
Ústav regionálního rozvoje
Vedoucí ústavu
Proděkan

prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Mgr. Ondrej Mocek, Ph.D.
Ústav teritoriálních studií
Vedoucí ústavu
Prorektor

doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
Proděkanka

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Ústav teritoriálních studií

Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Ústav jazykových a kulturních studií
Vedoucí ústavu
Proděkan

doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
Ústav sociálních studií

doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Ústav regionální a podnikové ekonomiky

prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Ústav regionálního rozvoje

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková, Ph.D.
Ústav jazykových a kulturních studií
Proděkanka

Externí členové vědecké rady

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

doc. Ing. Olga Roháčiková, Ph.D.
Děkanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Děkanka Ekonomické fakulty
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Děkanka Fakulty ekonomiky a manažmentu
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Ústav středoevropských studií
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahu a evropských studií
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

PaedDr. Zdenek Peša
Spolek obnovy venkova ČR

Dr. Ing. Marie Zezulková
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky

Mgr. Martin Maleček
Radní JMK pro územní plánování, starosta m.č. Brno-Sever

Mgr. Nikol Adamcová
Ředitelka Odboru státu subsaharské Afriky
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

RNDr. Jan Plesník, CSc.
Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR