Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

26. 3. 2015
Funkce lesů a jejich cílená podpora je demonstrována na osmi lesních hospodářských celcích, reprezentujících širokou škálu přírodních a hospodářských podmínek lesů v České republice a společenských požadavků na ně.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Financování: Norské fondy

Trvání projektu: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016


Projekt:Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí. Reg.č. EHP-CZ02-OV-1-032-2015.

Program: CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola životního prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Programová oblast: PA 2 – Biodiverzita a ekosystémové služby

Projekt je zaměřen na veřejnou osvětu o hodnotě vybraných složek ekosystémových služeb povodí a funkcí lesů v krajině. Očekávané výsledky a výstupy projektu budou všeobecně srozumitelnou formou prezentovat rekreační význam přírodě blízkých a revitalizovaných koryt vodních toků v intravilánech a funkcí lesů v krajině. Ve třiceti vybraných městech v České republice budou popsány a vyhodnoceny vodní toky a jejich přilehlé okolí z hlediska rekreačního významu. Současně bude proveden sociologický průzkum o vnímání ekosystémových služeb vodních toků ve městech veřejností. Posláním projektu je rovněž přiblížení významu lesů, plynoucího z jejich existence i představení smyslu činností lesního hospodaření. Výstupy projektu poskytnou srozumitelnou a názornou formou vysvětlení, jak aktuální stav lesa odráží přírodní procesy i zásahy člověka. S využitím systematicky pořízené fotodokumentace budou prezentovány jednotlivé činnosti, prováděné v rámci péče o lesy a stručně vysvětlen jejich význam a efekt. Obdobně budou představeny jednotlivé fáze vývoje porostu. Čtenář či posluchač si tak bude moci vytvořit představu, jak se les vyvíjí během svého života a jak bude vypadat třeba za 30 let.

Hlavními výstupy projektu jsou populárně naučné publikace, zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o významu přírodě blízkého charakteru vodních toků a funkcí lesů v krajině. V rámci projektu jsou rovněž připravovány mezinárodní vědecké konference, odborné semináře a fotografické výstavy v prostorách Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Podrobnosti a aktuality o aktivitách v rámci projektu, chystaných akcích či dotazníkových šetřeních najdete na stránkách projektu: http://rafa.frrms.mendelu.cz/cz

Více aktualit

Všechny aktuality