Rozvoj venkovského turismu v České republice: cesta k multifunkčnímu venkovu podporovaná Evropskou Unií

25. 3. 2015
Cílem projektu je rozměr podpory venkovského turismu v rámci Regionálních operačních programů naplňující cíl konvergence a Programu rozvoje venkova v období let 2007-2013 na území vybraných krajů České republiky. 

Hlavní řešitel projektu: Konečný, Ondřej, Mgr.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Ekonomická restrukturalizace českého venkova je spojena s hledáním nových a alternativních odvětví, která stabilizují ekonomiku venkovských oblastí, jež je oslabována snižující se úlohou zemědělství či průmyslu. Třebaže nelze cestovní ruch chápat jako „nové/neobjevené/neuplatněné“ na venkově, řada odborníků jej v teoretické i aplikované rovině chápe jako odvětví, které pomůže restrukturalizaci venkovského prostoru – jako jednou z cest k multifunkčnímu venkovskému prostoru. Rozvoj různých forem venkovského turismu (VT) je proto dlouhodobě podporován regionální i Společnou zemědělskou politikou EU. Projekt reaguje na tuto skutečnost, snaží se identifikovat nástroje, rozsah a limity podpory tohoto odvětví na venkově, ať již v již proběhlém programovém období 2007-2013, tak v období následujícím tj. 2014-2020.

Projekt předpokládá analýzu stávajícího využití dotační podpory v rámci Regionálních operačních programů a Programu rozvoje venkova ve 3 vybraných krajích, návrh metodiky vymezení venkovského turismu pro účely zhodnocení reálné podpory venkovského turismu a analýzu modelových dopadů proměny podpory v období 2014-2020. 

Více aktualit

Všechny aktuality