Přijímací řízení na naši fakultu má několik kroků a sousledností. Aby ti bylo jasné, co tě čeká a na jaké termíny nezapomenout, zde je přehled:

Vyber si typ studia, do kterého se budeš hlásit:

Bakalářské studium navazuje na střední školu a standardně trvá tři roky.
Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.

Na začátku se musíš rozhodnout, který studijní program je pro tebe ten pravý.

Bakalářské studium nabízíme v programu Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia. V odkazech se o nich dočteš více.

Pokud se nedokážeš rozhodnout, tak se můžeš přihlásit i na více programů. Přijímací zkoušky budeš dělat jedny, jen poplatek musíš zaplatit za každou z nich. Ale konečné rozhodnutí tak můžeš odložit na pozdější dobu.

Jako první musíš podat přihlášku. Tu je potřeba kompletně vyplnit a následně zaplatit poplatek za přihlášku ve výši 600 Kč.

To vše musíš stihnout do 30. 4. 2023.

Přihláška se podává jen online formou.

Přihláška tady

Poplatek ve výši 600 Kč můžeš uhradit přímo v Univerzitním informačním systému (UIS), kde jsi vyplňoval/a přihlášku.

Nebo bankovním převodem na číslo účtu 35-4335800227/0100.
V tomto případě nezapomeň uvést variabilní symbol, který je současně číslem přihlášky a začíná na číslo 301xxxxxx. Najdeš ho v přihlášce v UIS.

Naše přijímací zkouška se jmenuje Test studijních předpokladů (TSP) a jedná se o soubor 25 otázek ze společensko-vědních oblastí a angličtiny.

 • Maximální počet bodů: 100
 • Koná se online v termínu od 15. do 19. 5. 2023.
  O přesném termínu zkoušky tě budeme informovat s dostatečným předstihem.
 • ZDE si můžeš stáhnout vzorový test a zkusit si zkoušku nanečisto. Na konci testu jsou i správné odpovědi, aby sis mohl/a test vyhodnotit.

Rádi ti uznáme absolvované SCIO testy Obecných studijních předpokladů (OSP), respektive Všeobecných študijných predpokladů (VŠP).

Podmínkou je, že musíš dosáhnout percentilu 40 nebo výše.

Uznáme ti výsledky testů z těchto termínů: 10. prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023, 2. dubna 2023.

Jaké to má výhody?

 • můžeš absolvovat více testů a započítáme jen ten nejlepší výsledek
 • výsledky SCIO testů dostaneme přímo od SCIO, takže se nemusíš zatěžovat s jejich dokládáním
 • výsledky můžeš použít pro více škol, pokud je také uznávají

Co musíš udělat?

Jedinou povinností, kterou v této souvislosti máš, je vyplnění Žádosti o osvobození od přijímací zkoušky na Studijním oddělení a to nejpozději do 30. 4. 2023.

Na konci května proběhnou přijímací zkoušky.

Následně bude rozhodnuto o tom, kdo z uchazečů je a kdo není přijat. Na výsledek přijímacího řízení se můžeš podívat v Univerzitním informačním systému, tedy tam, kde jsi podal/a svoji přihlášku.

Pokud budeš mezi přijatými, tak je nutné ještě doložit úředně ověřenou nebo autorizovaně konvertovanou kopii maturitního vysvědčení nebo nostrifikačního rozhodnutí. A to buď poštou nebo osobně na Studijní oddělení. Vysvědčení musíš doložit do 23. 6. 2023!

Pokud těmito dokumenty do stanoveného termínu nedisponuješ, máš možnost do 23. 6. 2023 podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Žádost sepiš vlastními slovy, vzor na ni nemáme. Žádost se podává v listinné podobě a musí být vlastnoručně originálně podepsaná.

Pokud budeš posílat vysvědčení či jiné dokumenty poštou, tak prosím na korespondenční adresu, tedy:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

Konvertované dokumenty pošli na e-mail: studijni.frmms@mendelu.cz

 • Průměrná úspěšnost v příjímacím řízení je asi 60 %.
 • Pro akademický rok 2023/2024 máme v plánu přijmout tyto počty studentů:
  Regionální rozvoj – bakalářský program: 160 studentů
  Mezinárodní teritoriální studia – bakalářský program: 160 studentů
 • Podmínky přijímacího řízení

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a trvá standardně 2 roky.

Na začátku se musíš rozhodnout, který studijní program je pro tebe ten pravý.

Navazující magisterské studium nabízíme v programu Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia. V odkazech se o nich dočteš více.

Pokud se nedokážeš rozhodnout, tak se můžeš přihlásit i na více programů. Přijímací zkoušky ale budeš dělat dvoje – pro každý program zvlášť. Stejně tak i poplatek musíš zaplatit za každou z nich. Ale konečné rozhodnutí tak můžeš odložit na pozdější dobu.

Jako první musíš podat přihlášku. Tu je potřeba kompletně vyplnit a následně zaplatit poplatek za přihlášku ve výši 600 Kč.

To vše musíš stihnout:

 • v termínu 7. 11. – 9. 12. 2022 v případě, že chceš začít studovat už v únoru 2023
 • v termínu 20. 12. 2022 – 30. 4. 2022 v případě, že chceš začít studovat v září 2023.

Přihláška se podává jen online formou.

Přihláška tady

Poplatek ve výši 600 Kč můžeš uhradit přímo v Univerzitním informačním systému (UIS), kde jsi vyplňoval/a přihlášku. Nebo bankovním převodem na číslo účtu 35-4335800227/0100.

V tomto případě nezapomeň uvést variabilní symbol, který je současně číslem přihlášky a začíná na číslo 301xxxxxx. Najdeš ho v přihlášce v UIS.

Přijímací zkouška ve studijním programu Regionální rozvoj se zaměřuje na oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí. Vzorové testy si můžeš stáhnout a udělat si tak trochu obrázek o obsahu.

Přijímací zkouška ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia se zaměřuje na oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. I zde jsou vzorové testy je stažení

Přijímací zkoušky probíhají

 • v termínu od 2. do 6. 1. 2023 pro začátek studia v únoru 2023
 • v termínu od 15. do 19. 5. 2023 pro začátek studia v září 2023

V dostatečném časovém předstihu ti zašleme dopis s přesným termínem, kdy se máš dostavit.

Pokud byl tvůj vážený průměr v bakalářském studiu do 2,0 včetně (vyjma posledního semestru), tak u nás přijímací zkoušku dělat nemusíš.

V tomto případě jen musíš podat Žádost o osvobození od přijímacího řízení na naše Studijní oddělení a to nejpozději:

 • do 9. 12. 2022 v případě začátku studia v letním semestru, tedy v únoru 2023 (přihláška podána do 9. 12. 2022)
 • do 30. 4. 2023 v případě začátku studia v zimním semestr, tedy v září 2023 (přihláška podána do 30. 4. 2022)

Žádost se podává v listinné podobě a musí být vlastnoručně originálně podepsaná, pokud bylo bakalářské studium absolvováno jinde než na FRRMS, tak je nutné přiložit k žádosti i potvrzený výpis známek s uvedeným průměrem.

Posílá se na korespondenční adresu fakulty:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

Ať už budeš dělat přijímací zkoušky nebo od nich budeš na základě dosavadních studijních výsledků osvobozen/a, tak ti o výsledku dáme vědět. Na výsledek přijímacího řízení se můžeš podívat i v Univerzitním informačním systému, tedy tam, kde jsi podal/a svoji přihlášku.

Pokud budeš mezi přijatými, tak je ještě nutné doložit úředně ověřenou či autorizovaně konvertovanou kopii bakalářského diplomu nebo nostrifikačního rozhodnutí. A to buď poštou nebo osobně na Studijní oddělení. Dokumenty musíš doložit:

 • do 2. 2. 2023 v případě začátku studia v letním semestru (únor 2023)
 • do 24. 6. 2023 v případě začátku studia v zimním semestru (září 2023)

V případě, že máš bakalářské studium absolvované v zahraničí, je potřeba studium ověřit – více informací tady.

Pokud těmito dokumenty do stanoveného termínu nedisponuješ, máš možnost (pouze v případě přijímacího řízení do zimního semestru 2023/2024) do 24. 6. 2023 podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Žádost sepiš vlastními slovy, vzor na ni nemáme. Žádost se podává v listinné podobě, musí být vlastnoručně originálně podepsaná a doručená na tuto adresu:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

Konvertované dokumenty na e-mail: studijni.frrms@mendelu.cz

Pokud těmito dokumenty do stanoveného termínu nedisponuješ, máš možnost do 24. 6. 2023 podat žádost o prodloužení tohoto termínu.

Bakalářský diplom nemusí dodávat studenti, kteří jej získali na naší fakultě při státní zkoušce v totožném semestru jako probíhá přijímací zkouška.

Pokud si státní zkoušku splnil/a na jiné univerzitě, ale ta ti diplom ještě nevydala, pošli nám na studijní oddělení ověřené potvrzení o úspěšném absolvování bakalářské zkoušky. Jakmile ti škola diplom předá, zastav se s ním na studijním oddělení fakulty.

K zapsaní do studia do letního semestru 2022/23 je potřeba od 9. 1. 2023 do 5. 2. 2023 potvrdit zájem o studium. Tento se potvrzuje v aplikaci e-navratka, kterou najdeš ve své přihlášce. Do studia tě zapíšeme 6. 2. 2023.

 • Pro akademický rok 2023/2024 máme v plánu přijmout tyto počty studentů:
  Regionální rozvoj – navazující magisterský program: 60 studentů
  Mezinárodní teritoriální studia – navazující magisterský program: 60 studentů
 • Podmínky přijímacího řízení

Je to ideální příležitost, jak dostat angličtinu zcela pod kůži. Kromě přednášek a cvičení, která jsou v angličtině, budeš neustále v kontaktu i se spolužáky, kteří jsou velmi často ze zahraničí.

Pokud uvažuješ o dalším studiu na škole v zahraničí, tak toto je perfektní start.

Studium v anglickém jazyce nabízíme v programu International Territorial Studies. Jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu.

Studijní skupiny jsou výrazně komornější a toto studium je placené.

Přihláška se vyplňuje online a musíš ji podat nejpozději:

 • do 20. 12. 2022 pro začátek studia v letním semestru, tedy v únoru 2023
 • v termínu 20. 12. 2022 – 16. 8. 2023 pro začátek studia v zimním semestru, tedy v září 2023
Přihláška tady

Poplatek spojený s přijímacím řízením se v případě studijních programů v anglickém jazyce nevyměřuje.

Studium programu International Territorial Studies je placené.

Školné je stanoveno ve výši 65 000 Kč za akademický rok.

Přijímací zkouška se zaměřuje převážně na obecné schopnosti a dovednosti studenta.

Skládá z těchto částí:

Přijímací zkouška na bakalářské studium se skládá z následujících částí:

Přijímací zkouška na navazující studium se skládá z následujících částí:

 • Test Global Affairs (political, economic, social and environmental problems in the current world), (vzor testu zde)

O výsledku přijímacího testu tě budeme informovat do 14 dnů.

Bakalářské studium:

 1. Uchazeči, kteří absolvovali střední školu mimo území ČR, musí prokázat své znalosti jednou z těchto možností:
  – Nostrifikací vydanou krajským úřadem v ČR
  – Evropským bakalaureátem
  – Maturitním vysvědčením ze zemí s mezinárodní dohodou
  – Interní nostrifikací středoškolského vysvědčení

  Více informací k ověření středního vzdělání nalezneš zde.
 2. Společně s dokladem o předchozím vzdělání musí uchazeči doručit motivační dopis

Navazující magisterské studium

 1. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu mimo území ČR, musí prokázat své znalosti jednou z těchto možností:
  – Nostrifikací bakalářského diplomu
  – Interní nostrifikací bakalářského diplomu

  Více informací k ověření bakalářského vzdělání nalezneš zde.
 2. Společně s dokladem o předchozím vzdělání musí uchazeči doručit motivační dopis

Dokumenty s motivačním dopisem můžete doručit buď poštou nebo osobně na Studijní oddělení.

Pokud budeš dokumenty posílat poštou, tak na adresu:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Studijní oddělení
Zemědělská 1
613 00 Brno

 • Pro akademický rok 2023/2024 máme v plánu přijmout tyto počty studentů:
  International Territorial Studies – bakalářský program: 30 studentů
  International Territorial Studies – navazující magisterský program: 30 studentů
 • Podmínky přijímacího řízení

Zde nalezneš odpovědi na nejčastější otázky, co uchazeči mají.

A pokud zde odpověď nenajdeš, tak se neboj zeptat. Buď na chatu nebo některého z našich ambasadorů nebo přímo na studijním oddělení.

Ano, můžeš! ☺️

Nezapomeň za každou přihlášku zaplatit správní poplatek. 

Do letního semestru 2023 se začátkem v únoru 2023 se můžeš přihlásit do bakalářského programu International Territorial Studies nebo do navazujících magisterských programů Regionální rozvoj nebo Mezinárodní teritoriální studia a přihlášku musíš stihnout do 9. 12. 2022.

Do akademického roku 2023/2024 se začátkem v září 2023 přijímáme přihlášky do 30. 4. 2023 do českých studijních programů bakalářského i navazujícího magisterského stupně a do 16. 8. 2023 do anglického studijního programu v bakalářském a navazujícím magisterském stupni.

Za každou podanou přihlášku do českého studijního programu se platí správní poplatek ve výši 600 Kč. Ten můžeš uhradit přímo v Univerzitním informačním systému (UIS), kde jsi vyplňoval/a přihlášku. Nebo bankovním převodem na číslo účtu 35-4335800227/0100.

V tomto případě nezapomeň uvést variabilní symbol, který je současně číslem přihlášky a začíná na číslo 301xxxxxx. Najdeš ho v přihlášce v UIS.

V dostatečném časovém předstihu dostaneš mailem pozvánku s přesným termín zkoušky. Vše najdeš také ve své přihlášce.

Každý uchazeč musí absolvovat buď náš Test studijním předpokladů (TSP) nebo uznáváme SCIO testy Obecných studijních předpokladů (OSP) s percentilem 40 a výše.

Pokud absolvuješ SCIO testy, musíš si u nás požádat o Žádost o osvobození od přijímací zkoušky nejpozději do 30. 4. 2023

Po proběhnutých přijímacích zkouškách jsou přijímací komisí sestaveny seznamy přijatých studentů. Hranice bodů z TSP, při které studenty přijímáme, nelze předem stanovit – záleží na celkovém počtu přihlášených uchazečů.

Buď můžeš absolvovat přijímací zkoušku nebo si požádat o její prominutí. A to v případě, že byl tvůj vážený průměr v bakalářském studiu do 2,0 včetně (vyjma posledního semestru).

V tomto případě jen musíš podat Žádost o osvobození od přijímacího řízení na naše Studijní oddělení a to nejpozději do 30. 4. 2023!

Bohužel naše fakulta nabízí jen prezenční studijní programy.

Pokud uspěješ u přijímacího řízení, tak musíš dodat tvé maturitní vysvědčení a následně se ještě zapsat do studia.

Zápisy budou probíhat v červenci 2023. O přesném termínu tě budeme informovat.

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz.

Karta slouží mimo jiné pro:

 • v menze – na kartu si budeš dobíjet kredit, ze kterého se ti bude odebrané jídlo odečítat
 • v knihovnách
 • při pohybu po kampusu tam, kde je vstup omezen
 • ke vstupu na koleje
 • ke vstupu do arboreta

A pozor, pokud máš třeba jinou ISIC kartu z jiné univerzity, tak ta u nás na MENDELU neplatí!
Nemůže sloužit jako tvoje identifikační karta, protože na ní nebude tvoje číslo studenta. Nebudeš ji tak moct využít pro výše jmenované případy.

Na ISIC kartu se musíš nechat vyfotit. Kdy a kde, nalezneš tady.

Data začátků semestrů nejsou daná tak pevně jako např. na střední škole.

Proto je nutné sledovat harmonogram akademického roku, kde je potřeba si rozkliknout konkrétní semestr (ZS = zimní semestr, začíná v září; LS = letní semestr, začíná v únoru).

V prvním semestru je rozvrh sestavený fakultou. V rámci studijní skupiny, do které tě přiřadíme, je daný rozvrh a potkáváš se tak stále se stejnými spolužáky.
Od druhého semestru si pak rozvrh sestavuješ sám/sama dle svých potřeb a časových možností. Výběr probíhá na základě dostupných časů cvičení a přednášek.

Ano, chceme, aby pro naše studenty nebylo studium jen o teorii, ale aby už v jeho průběhu získávali praktické znalosti a dovednosti. Všichni naši studenti musí tedy v rámci studia absolvovat odbornou praxi.
V bakalářském studiu v programu B-METS v délce 240 hodin a v programu B-RER 112 hodin.
V navazujícím magisterském studiu je praxe 160 hodin u všech programů.

Jak už i název naší fakulty napovídá, na znalost cizích jazyků klademe velký důraz.

Ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia jsou některé předměty vyučovány v angličtině.

V průběhu bakalářského studia musíš absolvovat dva semestry cizího jazyka, které na sebe musí navazovat. Je možné volit v různých stupních pokročilostí z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština a španělština.

Nejenže to je možné, ale studenty v absolvování zahraničních pobytů i aktivně podporujeme.

Je možné vycestovat v rámci studijních pobytů, zahraničních stáží nebo bilaterálních dohod (Erasmus+, CEEPUS apod.). Také máme řadu vlastních zahraničních projektů, kterých se můžeš aktivně v místě účastnit (v minulosti např. Peru, Filipíny, JAR…) a dělat tam svůj první vědecký výzkum, na kterém třeba postavíš svoji bakalářskou nebo diplomovou práci.

Od absolventů zahraničních pobytů víme, že jim to velmi obohatilo život po všech možných stránkách, a že z těchto zkušeností čerpají ještě mnoho dalších let.

Sport je pro mnoho studentů neoddělitelnou součástí životního stylu. Proto máme na univerzitě Centrum sportovních aktivit MENDELU, které nabízí řadu možností, jak si aktivně odpočinout od studia.

A pokud chceš skloubit sport na vrcholové úrovni a současně studovat, tak na univerzitě máme Program podpory talentovaných sportovců, který ti zajistí individuální přístup.

Ano, na FRRMS už několik let funguje studentský spolek Akademická unie.

Najdeš zde podporu a radu starších studentů, ale také se tu realizují společenské události, jako je Ples fakulty, studentské soutěže a kvízy, akce pro budoucí prváky apod.

A pokud se budeš chtít do chodu aktivně zapojit do organizace a vedení spolku, tak to také bude cenný zdroj zkušeností, které se ti budou v budoucnu hodit.

Chceš se na něco zeptat?

Na tvoje dotazy rádi odpoví studijní referentky nebo naši ambasadoři…

KONTAKTY