Uchazeči, kteří absolvovali střední školu mimo území ČR musí prokázat své vzdělání jednou z těchto možností:

 • Nostrifikací vydanou krajským úřadem v ČR
 • Evropským bakalaureátem
 • Maturitním vysvědčením ze zemí s mezinárodní dohodou.
 • Posouzením zahraničního středoškolského studia

Nostrifikací vydanou krajským úřadem v ČR

Uchazeč se prokazuje dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice. Jedná se rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice. Tato rozhodnutí vydávají krajské úřady a jsou platné pro všechny VŠ a univerzity v České republice. Na krajské úřady jsou potřeba tyto náležitosti.

V případě zájmu o pomoc se získáním všeobecné nostrifikace kontaktujte: Ing. Kateřinu Pokornou (katerina.pokorna@mendelu.cz)

 • Originál rozhodnutí o uznání platnosti s nostrifikační doložkou nebo úředně ověřenou kopii zašlete na naši korespondenční adresu:
  Studijní oddělení FRRMS
  Mendelova univerzita
  Zemědělská 1
  613 00 Brno
  Česká republika
 • Nebo konvertovaný dokument na e-mail studijni.frrms@mendelu.cz

Evropským bakalaureátem

Jedná se o ověření na základě předložení osvědčení o Evropském bakalaureátu (Evropská maturita, European Baccalaureate).

Maturitním vysvědčením ze zemí s mezinárodní dohodou

Uchazeč se prokazuje zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

Slovensko: uchazeči mohou předložit doklad o dosažení vzdělání na středních školách (maturitné vysvedčenie).

Maďarsko: uchazeči mohou předložit maturitní vysvědčení (érettségi bizonyítvány).

Polsko: uchazeči mohou předložit doklad o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou (świadectwo dojrzałości).

Slovinsko: uchazeči mohou předložit vysvědčení o ukončení studia vydaná středními školami a středními školami s odborným zaměřením.

Německo: uchazeči mohou předložit Vysvědčení o všeobecné zralosti pro studium na vysoké škole (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife).

 • Úředně ověřenou kopii zašlete na naši korespondenční adresu:
 • Nebo konvertovaný dokument na e-mail studijni.frrms@mendelu.cz

Posouzením zahraničního středoškolského studia

Uchazeč se prokazuje zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán na zahraniční střední škole a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. Dochází k procesu posouzení zahraničního středoškolského studia, které je platné jen pro naši instituci. Umožňuje uchazeči prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou přímo dokladem o zahraničním SŠ vzdělání (bez nostrifikace KÚ).

Po podání přihlášky na příslušný studijní program je třeba nám zaslat originálně podepsanou Žádost a úředně ověřené překlady originálních dokumentů:

 1. Doklad o zahraničním středoškolském vzdělání (maturitní vysvědčení)
 2. Výpis studovaných předmětů se známkami za celou dobu studia, počet hodin není potřeba.
 3. Doklad o akreditaci střední školy, tzn. potvrzení zřizovatele zahraniční střední školy o tom, že je řádně zřízena a akreditována podle zákonů cizí země, pokud toto přímo nevyplývá z vysvědčení.
 4. Potvrzení od střední školy, že získané zahraniční středoškolské vzdělání umožňuje přístup ke studiu v bakalářském studijním programu na vysoké škole.

Doklad 3. i 4. lze nahradit superlegalizovaným certifikátem o maturitní zkoušce z ambasády ČR.

Fakulta nepřijímá dokumenty typu „provisional“.

 • Úředně ověřené kopie s ověřením pravosti podpisů a otisků úředních razítek a s úředním překladem do českého, slovenského nebo anglického jazyka (pokud v tomto jazyce originál dokladu není vyhotovený) zašlete na adresu:
  Studijní oddělení FRRMS
  Mendelova univerzita
  Zemědělská 1
  613 00 Brno
  Česká republika
 • Nebo konvertovaný dokument na e-mail studijni.frrms@mendelu.cz

Tyto dokumenty přijímáme jen do 24. 5. 2022.

Po posouzení dokumentů a vydání Rozhodnutí bude toto Rozhodnutí do 30 dní od doručení dokumentů vloženo do uložiště uchazeče a zároveň zasláno na jeho e-mail uvedený v žádosti o provedení nostrifikace.