Věnuj pozornost předpisům!

Průběh studia je vymezen právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně.
Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MENDELU.
V případě potíží spojenými se studiem najdeš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Buď ti přímo sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, která ti dokáže poradit nejlépe.

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení. Určitě si projdi i tento dokument, protože třeba zjistíš, že máš na některé stipendium nárok a byla by škoda tuto možnost nevyužít.
Pro bližší představu se jedná například o:

  • prospěchové stipendium – to tě bude zajímat sice později, ale může tě motivovat ke snaze mít co nejlepší studijní výsledky
  • sociální stipendium – pokud by tvoje finanční situace byla překážkou ke studiu, určitě najdeš podporu. Bylo by škoda, kdyby se talenty nemohli rozvíjet jen kvůli penězům!
  • mimořádné stipendium – když budeš dělat něco pro fakultu, budeš za to adekvátně odměněn/a
  • ubytovací stipendium – pokud máš trvalé bydliště mimo okres, kde studuješ, a splníš i dalších pár podmínek, máš nárok na příspěvek na bydlení

Kromě těchto nejčastějších existují ještě další, proto tento dokument určitě nevynech!

❗Určitě je důležité prostudovat i dokumenty fakulty a vyhlášky děkana. Jejich aktuální znění najdeš vždy na úřední desce fakulty. ❗

Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní.
Semestr je rozdělen na výukovou část, kdy probíhají přednášky a cvičení, následuje zkouškové období, kdy budeš absolvovat zápočty a zkoušky. Nakonec tam jsou prázdniny a odborné praxe a exkurze. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem.

Pozor, v zimním semestru je zkouškové období kratší, tak si studium dobře rozvrhni, aby jsi vše zvládl/a v klidu. V tomto případě se nevyplácí nechávat zkoušky na poslední chvíli, protože by se mohlo lehce stát, že poslední vypsané termíny budou obsazeny, a tobě se tak nepodaří předmět uzavřít.

V harmogramu jsou uvedeny i další důležité termíny, jako je odevzdávání závěrečných prací, termíny zápisů předmětů, termíny státních zkoušek apod. Je fajn mu tedy věnovat pozornost a důležité termíny, co se týkají, si zapsat.

Na vysoké škole nedostáváš známky v průběhu semestru, ale každý vyučující stanovuje podmínky, za kterých budeš mít předmět splněn.

Ta každý úspěšně uzavřený předmět dostáváš předem stanovený počet kreditů, který vychází z náročnosti předmětu.

Za každý semestr pak musíš získat určitý počet kreditů, abys „postoupil/a“ ve studiu dále.

Minimální počet dosažených kreditů v 1. semestru je 12. Minimální počet dosažených kreditů v součtu za dva po sobě jdoucí semestry je 40. A celkově za bakalářské studium musíš získat 180 kreditů.

Je důležité si jejich počet hlídat, protože jejich nedostatečné množství může vést k předčasnému ukončení studia.

REGISTRACE PŘEDMĚTŮ

Před začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, kterými dáváš najevo, že máš o daný předmět zájem a současně si v něm rezervuješ místo. Registrace běží v Portálu studenta – registrace.
Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem. Ten najdeš také v UIS v Portálu studenta.

Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy za studium.
Volitelné předměty však vybírej opatrně. Problém se nemusí skrývat jen v nedostatku kreditů na konci semestru, ale také v přílišném nadšení, kdy si zapíšeš hned několik volitelných předmětů, které mohou být mnohem obtížnější, než se zdají, a které pak nezvládneš úspěšně ukončit.
To, že je předmět volitelný, tě však neomlouvá. Když sis ho jednou zapsal/a, musíš ho také vystudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.

V současné době se uskutečňuje registrace elektronickou formou. Upozorňujeme, že po nezdařené nebo neprovedené registraci či zápisu se těžko budeš dovolávat nápravy.
A nezapomeň! Registrace jsou povinné.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Po registracích následuje období zápisu, které probíhá opět elektronicky. Zápisem předmětů končí možnost volně přidávat nebo měnit předměty.
Je možné, že na začátku semestru zjistíš, že zapsaný předmět není přesně tím, co sis představoval/a nebo naopak se dozvíš o předmětu, který tě nadchne. V takovém případě máš ještě poslední možnost si nechat přidat nebo odebrat předměty na studijním oddělení v Období změn po zápisech, které trvá zpravidla dva týdny.

Doporučujeme ti sledovat pravidelně tvou osobní administrativu v UIS, kde jsou vždy v úvodní části uvedeny novinky, které se zpravidla týkají studia.
Pravidelně si také čti nové zprávy či dokumenty, které se nacházejí v poštovní schránce UIS. Tu je možné si přesměrovat do tvé soukromé schránky a mít tak jistotu, že ti žádná důležitá zpráva neuteče.

Pokud nebudeš ve stanoveném termínu řádně zapsán dle Studijního a zkušebního řádu může ti hrozit vyloučení.

Předměty, které budeš u nás studovat se dají rozdělit do tří základních skupin:

  • povinné předměty – ty absolvovat musíš. V každém semestru máš seznam doporučených předmětů a my ti radíme je moc nepřehazovat. Snadno by se mohlo stát, že před bakalářkou zjistíš, že ti nějaký chybí a nebudeš moct studium ukončit.
  • povinně-volitelné předměty – jsou skupiny předmětu, ze kterých si musíš vybrat určitý počet tak, aby jsi získal/a daný počet kreditů
  • volitelné předměty – ty ti dávají možnost absolvovat něco, co s tvým studiem třeba úplně nesouvisí, a přesto tě to zajímá a chceš do problematiky proniknout. Vybírat můžeš napříč celé univerzity. Stejně tak sem spadají sportovní aktivity, které díky tomu můžeš absolvovat zdarma. O sportech se vše potřebné dozvíš na stránkách Centra sportovních aktivit MENDELU (CSA).