Aby sis mohl/a zapsat Bakalářskou práci, zpravidla čtvrtý semestr je nutné úspěšně absolvovat předmět Bakalářský seminář. K úspěšnému ukončení předmětu je nutné splnit docházku, najít si vedoucího bakalářské práce a následně se společně domluvit na tématu bakalářské práce. Zadání bakalářské práce musí být vloženo v UIS a zápočet musí udělit vedoucí bakalářské práce.

Pokud váháš, jaké téma pro svou bakalářskou práci vybrat, zde jsou vypsaná témata k závěrečným pracím.

Jak má bakalářská práce vypadat?

Veškeré informace o tom, jak má bakalářská práce vypadat se dozvíš v předmětu Bakalářský seminář. Seznámíš se s tím, jak vyhledávat odbornou literaturu, jak psát odborný text a jak citovat použitou literaturu, tabulky, grafy či obrázky.

Bakalářská práce se zpravidla skládá z následujících částí:

 • titulní strana (mezi titulní stranou a čestným prohlášením se nechá prázdná strana pro vložení zadání při tisku);
 • čestné prohlášení;
 • poděkování;
 • abstrakt a klíčová slova v češtině
 • abstrakt a klíčová slova v angličtině;
 • obsah;
 • úvod;
 • cíl práce;
 • literární rešerše;
 • metodika;
 • výsledky;
 • diskuze;
 • závěr;
 • seznam použité literatury;
 • použité zkratky;
 • seznam tabulek, seznam obrázků, seznam grafů;
 • seznam příloh.

Formální úprava i obhajoba bakalářské práce je popsána v tomto dokumentu.

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení je přesně stanoveno Směrnicí rektora 3/2018 o Zveřejňování závěrečných prací. Čestné prohlášení musí být ve stejném jazyce jako zbytek bakalářské práce.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem práci ……………….NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE…………………………………. vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování závěrečných prací. Prohlašuji, že tištěná podoba závěrečné práce a elektronická podoba závěrečné práce zveřejněná v aplikaci Závěrečné práce v Univerzitním informačním systému jsou identické. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše.

V ………….. dne ……………. Podpis

Čestné prehlásenie

Prehlasujem, že som prácu ……………….NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE……………………………… vypracoval/a samostatne a všetky použité zdroje a informácie uvádzam v zozname použitej literatúry. Súhlasím, aby moja práca bola zverejnená v súlade s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, a v súlade s platnou Směrnicí o zveřejňování závěrečných prací. Prehlasujem, že tlačená podoba záverečnej práce a elektronická podoba záverečnej práce zverejnená v aplikácii Závěrečné práce v Univerzitním informačním systému sú identické. Som si vedomý/á, že sa na moju prácu vzťahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzatvorenie licenčnej zmluvy a použitie tejto práce ako školského diela podľa § 60 odst. 1 autorského zákona. Ďalej sa zaväzujem, že pred spísaním licenčnej zmluvy o použití diela inou osobou (subjektom) si vyžiadam písomné stanovisko univerzity, že predmetná licenčná zmluva nie je v rozpore s oprávnenými záujmami univerzity, a zaväzujem sa uhradiť prípadný príspevok na úhradu nákladov spojených so vznikom diela, a to až do ich skutočnej výšky.

V ………………………….. dňa …………………………… Podpis

Declaration

I hereby declare that this thesis entitled ……………..NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE………………………….. was written and completed by me. I also declare that all the sources and information used to complete the thesis are included in the list of references. I agree that the thesis could be made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., on Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher Education Act), and in accordance with the current Directive on publishing of the final theses. I declare that the printed version of the thesis and electronic version of the thesis published in the application of the Final Thesis in the University Information System are identical. I am aware that my thesis is written in accordance to Act. 121/2000 Coll., on Copyright, and therefore Mendel University in Brno has the right to conclude licence agreements on the utilization of the thesis as a school work in accordance with Article 60(1) of the Copyright Act. Before concluding a licence agreement on utilization of the work by another person, I will request a written statement from the university that the licence agreement is not in contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs.

In ………………………… Date …………………………….. Signature

Jak bakalářskou práci odevzdat?

Bakalářská práce se odevzdává elektronicky i v tištěné formě. Nejzazší termín pro odevzdání bakalářské práce je uveden v harmonogramu akademického roku. Termín pro odevzdání elektronické i tištěné verze je stejný.

Při elektronickém odevzdání musí být v UIS vložena bakalářská práce ve formátu PDF. Kromě vložení bakalářské práce je nutné také vyplnit abstrakt a klíčová slova v češtině i angličtině. Po odevzdání systém na odhalování plagiátorství zkontroluje vložený dokument.

Dvě kopie tištěné verze student odevzdá svému vedoucímu. V tištěné verzi musí být zpravidla za titulní stranou vyvázáno zadání bakalářské práce. Pro desky tištěné verze nejsou pevně stanoveny podmínky. Barva desek či písma, potisk hřbetu a podobně je na preferencích studenta. Vzor textu na desky je v následujících souborech:

Bakalářská práce s logem CZ

Bakalářská práce s logem AJ

Bakalářská práce s logem SK