Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské a trvá standardně 2 roky.

Obsahem magisterského studia jsou: 

 • odborné předměty, prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia;
 • odborná praxe v délce 5  týdnů v průběhu magisterského stupně studia

Pro úspěšné ukončení magisterského studia je zapotřebí: 

 • získat 120 kreditů - každý předmět je ohodnocen kredity dle jeho náročnosti, kredity jsou připsány po úspěšném ukončení předmětu
 • úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce

Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.


Navazující magisterské studium s počátkem od února 2022 (do LS2021/2022) vypsáno pro programy:

Mezinárodní teritoriální studia (N-METS)

Regionální rozvoj (N-RER)

International Territorial Studies (N-METSA)

TERMÍNY

 • Podání přihlášky: do 10. 12. 2021!
 • Přijímací zkouška proběhne

  3. - 7. 1. 2022
  Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

 • Doložení úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie bakalářského diplomu nebo nostrifikačních doložek nejpozději do 31. 1. 2022 do schránky před Studijním oddělením FRRMS MENDELU nebo poštou.
  Pokud uchazeč bakalářský diplom (nostrifikací) včas nedisponuje, může si podat do 31. 1. 2022 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Podmínky přijímacího řízení do LS2021/2022

POPLATEK

 • Poplatek za přihlášku do studia v českém jazyce: 450 Kč, v anglickém jazyce: 0 Kč.
 • Zaplatit na účet číslo 35-4335800227/0100.
 • Variabilní symbol je číslo přihlášky (začíná 301...), je zobrazeno v ePřihlášce.
 • Poplatek za studium pouze v anglickém jazyce: 58 000 Kč za rok studia.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


Navazující magisterské studium s počátkem od září 2022 (do ZS2022/2023) vypsáno pro programy:

Mezinárodní teritoriální studia (N-METS)

Regionální rozvoj (N-RER)

International Territorial Studies (N-METSA)

TERMÍNY

 • Podání přihlášky: do 30. 4. 2022! (přihlášky se otevřou 20. 12. 2021)
 • Přijímací zkouška proběhne

  23. - 27. 5. 2022
  Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

 • Doložení úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie bakalářského diplomu nebo nostrifikačních doložek nejpozději do 30. 6. 2022 do schránky před Studijním oddělením FRRMS MENDELU nebo poštou.
  Pokud uchazeč bakalářský diplom (nostrifikací) včas nedisponuje, může si podat do 30. 6. 2022 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Zápis do studia proběhne elektronicky 1. 7. až 25. 8. 2022 .
 • Podmínky přijímacího řízení do ZS2022/2023

POPLATEK

 • Poplatek za přihlášku do studia v českém jazyce: 450 Kč, v anglickém jazyce: 0 Kč.
 • Zaplatit na účet číslo 35-4335800227/0100.
 • Variabilní symbol je číslo přihlášky (začíná 301...), je zobrazeno v ePřihlášce.
 • Poplatek za studium pouze v anglickém jazyce: 58 000 Kč za rok studia.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


N-METS

Mezinárodní teritoriální studia (N-METS)

V rámci studia se studenti naučí jak se orientovat v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci. Budou schopni posoudit její vliv v jednotlivých regionech světa, orientovat se v interkulturních problémech a jejich souvislostech ve světovém prostoru. Budou schopni zhodnotit dopady hospodářského rozvoje na podmínky a kvalitu života a životního prostředí, pochopí podstatu problémů rozvojového světa a získají schopnost rozumět mezinárodní spolupráci. Dále budou schopni odhalit krizové situace vyvolané přírodními i hospodářskými vlivy, posoudit příčiny těchto problémů a nalézt řešení. V neposlední řadě budou schopni připravit projekty rozvojové spolupráce a formy jejich financování.

Cílem studia je připravit absolventy pro aktivní samostatnou činnost a týmovou práci v oblasti mezinárodního rozvoje. Především se jedná o problematiku rozvojového světa. Absolventi splňují vysoké nároky na pozice vedoucích pracovníků mezinárodních projektů. Získané znalosti a dovednosti zvýší možnost jejich uplatnění jak v národních a nadnárodních institucích zaměřených na problematiku rozvojového světa, tak také ve státní administrativě a nevládních organizacích i v podnikatelském sektoru.

Student si volí ze dvou zaměření:

 • Evropská unie (EU)
 • Rozvojový svět (RS)

Náš absolvent najde své uplatnění:  

 • v národních a nadnárodních institucích řešících rozvojové aktivity
 • v rozvojových agenturách
 • v oblastech imigračních služeb
 • ve vládních rozvojových agenturách
 • v sociálních a enviromentálních organizacích
 • v diplomacii
 • v rozvojovém plánování
 • ve vlastní podnikatelské činnosti prakticky kdekoli po světě
více informací o programu po kliknutí zde

B-RER

Regionální rozvoj (N-RER)

Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Proniknete do ekonomických mechanizmů ve společenských souvislostech, nahlédnete do projektového managementu a řízení, osvojíte si nástroje regionálního rozvoje , územního plánování a urbanismu, poznáte přírodní procesy a způsoby jejich ovlivňování a také adaptaci společnosti na klimatické změny. 

Náš absolvent najde své uplatnění: 

 • v manažerských funkcích v soukromém i státním sektoru
 • v poradenských institucích regionálního rozvoje
 • v projektovém řízení
 • v orgánech veřejné správy
 • ve finančních institucích podporující rozvojové aktivity
 • ve svazech a sdruženích
 • ve vlastní podnikatelské činnosti
více informací o programu po kliknutí zde