Přijímací řízení do bakalářského studia

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky.

Obsahem bakalářského studia jsou:

 • předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.);
 • předměty odborné;
 • výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, vrůzných stupních pokročilosti;
 • odborná praxe v délce 4 týdnů, kterou musí student vprůběhu bakalářského stupněvykonat

Pro úspěšné ukončení bakalářského studia je zapotřebí:

 • získat 180 kreditů - každý předmět je ohodnocen kredity dle jeho náročnosti, kredity jsou připsány po úspěšném ukončení předmětu
 • úspěšně složit státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce

Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.


Bakalářské studium s počátkem od září 2021 vypsáno pro programy:

Mezinárodní teritoriální studia (B-METS)

Regionální rozvoj (B-RER)

International Territorial Studies (B-METSA)

TERMÍNY

 • Podání přihlášky: do 11. 7. 2021!
 • Přijímací zkouška proběhne

  2. - 6. 8. 2021 pro uchazeče přihlášené v druhé etapě do 11. 7. 2021.
  Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

 • Doložení úředně ověřené či autorizovaně konvertované kopie maturitních vysvědčení nebo nostrifikačních doložek nejpozději do 4. 8. 2021 u uchazečů přihlášených do 30. 4. 2021 a nejpozději 20. 8. 2021 u uchazečů přihlášených do 11. 7. 2021 do schránky před Studijním oddělením FRRMS MENDELU nebo poštou.
  Pokud uchazeč vysvědčením (nostrifikací) včas nedisponuje, může si podat do 4. 8. 2021, respektive do 20. 8. 2021 žádost o prodloužení tohoto termínu.
 • Zápis do studia proběhne elektronicky od 1.7. 2021 až do 25. 8. 2021 u všech uchazečů přihlášených v obou etapách.
 • Focení na ISIC kartu proběhne v termínech: 3.8.2021, 17.8. 2021, 31.8. 2021 a 9.9.2021. Focení probíhá vždy od 9 do 12 hodin v přízemí budovy A na ulici Zemědělské 1, Brno 61300. Podmínkou je zaplacený poplatek za ISIC v UIS a občanský průkaz.
 • Podmínky přijímacího řízení do ZS2021/2022
 • Dodatek k podmínkám přijímacího řízení do ZS2021/2022

POPLATEK

 • Poplatek za přihlášku do studia v českém jazyce: 450 Kč, v anglickém jazyce: 0 Kč.
 • Zaplatit na účet číslo 35-4335800227/0100.
 • Variabilní symbol je číslo přihlášky (začíná 301...), je zobrazeno v ePřihlášce.
 • Poplatek za studium pouze v anglickém jazyce: 58 000 Kč za rok studia.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro programy v českém jazyce

 • Test předpokladů ke studiu (TPS) konaný na FRRMS (vzor testu včeském jazyce ke stažení) nebo lze požádat o osvobození od přijímací zkoušky v případě vykonání SCIO testu OSP resp. VŠP s minimálním percentilem 40.
 • Žádost o osvobození pro uchazeče v první etapě najdete zde a je nutné ji doložit do 23. 5. 2021.
 • Žádost o osvobozenípro uchazečev druhé etapě najdetezdea je nutné ji doložit do14. 7. 2021.
 • Uznány budou výsledky testů Obecné studijní předpoklady (OSP) nebo testů Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) společnosti SCIO absolvované v termínech od 12. 12. 2020 do 22. 5. 2021. Přihlásit se můžete ke kterémukoliv termínu. Zároveň se můžete přihlásit k více termínům, započítává se pouze nejlepší výsledek. Výsledky OSP a VŠP testů není potřeba dokládat, fakulta Vaše výsledky obdrží od SCIO.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA pro programy v anglickém jazyce


 

B-METS

Mezinárodní teritoriální studia (B-METS)

V rámci studia získají studenti znalosti integračních teorií, rozvojových teorií, problematiky ekonomického i sociálního rozvoje oblastí, ale také problematiku globalizace, geografie či základy geopolitiky. Proniknete do problematiky fungování globálního světa a souvislostí s jednotlivými zeměmi, poznáte kulturní, ekonomické a zvykové specifity jednotlivých světových regionů a zemí, naučíte se kritickému myšlení a orientaci v informacích a celkově se naučíte jak funguje světová společnostm jak se v ní uplatnit a uspět.

Náš absolvent najde své uplatnění:

 • v národních a nadnárodních institucích řešících rozvojové aktivity
 • v rozvojových agenturách
 • v oblastech imigračních služeb
 • ve vládních rozvojových agenturách
 • v sociálních a enviromentálních organizacích
 • v diplomacii
 • v rozvojovém plánování
 • ve vlastní podnikatelské činnosti prakticky kdekoli po světě
více informací o programu po kliknutí zde

B-RER

Regionální rozvoj (B-RER)

Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Proniknete do ekonomických mechanizmů ve společenských souvislostech, nahlédnete do projektového managementu a řízení, osvojíte si nástroje regionálního rozvoje , územního plánování a urbanismu, poznáte přírodní procesy a způsoby jejich ovlivňování a také adaptaci společnosti na klimatické změny.

Náš absolvent najde své uplatnění:

 • v manažerských funkcích v soukromém i státním sektoru
 • v poradenských institucích regionálního rozvoje
 • v projektovém řízení
 • v orgánech veřejné správy
 • ve finančních institucích podporující rozvojové aktivity
 • ve svazech a sdruženích
 • ve vlastní podnikatelské činnosti
více informací o programu po kliknutí zde