Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

12. 5. 2018 -

 

Projekt "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí" (Partnerství CMS) reaguje na potřeby zavedení systematického přístupu do rozvoje Cyrilometodějské stezky, jako zásadní podmínky fungování evropské kulturní stezky. 

Interreg V-A SK - ČR

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

 

Vedoucím partnerem projektu je Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje, hlavním přeshraničním partnerem Trnavský samosprávný kraj, a partnery MAS Buchlov, Nitranský samosprávný kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita v Brně zatoupena Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Základ, na kterém je projekt postaven, tvoří spolupráce partnerů a jejich odborníků budující 4 nosné pilíře, cíle projektu:

1) Definování tématu stezky v příhraničním území vycházející z kulturního a historického dědictví Velké Moravy;

2) Vypracování Strategie rozvoje Cyrilometodějské stezky v příhraničním území;

3) Posílení sítě partnerů Cyrilometodějské stezky o subjekty veřejejného a soukromého sektoru;

4) Aplikace strategie formou pilotních akčních plánů a cílené propagace. Akční plány využívající procesu plánování zdola se zapojením místních obyvatel, subjektů veřejného a soukromého sektoru (cílových skupin) budou podporou podnikání, investic a rozvoje cestovního ruchu v příhraničí.

 

Registrační číslo projektu: MPRV-2017-2320/9889-10, kód výzvy INTEREG V-A SK-CZ/2016/02.

Pracovníci řešitelského kolektivu: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (hlavní manažer), PhDr. Dana Hübelová (asistent hlavního manažera), Ph.D., Ing. Bc. Radmila Presová, Ph.D. (finanční manažer)

 

Termín realizace: leden 2017 - prosinec 2019

Celkový rozpočet: 453 101,71 EUR

Celková výše dotace: 419 446,46 EUR

 

Oficiální webové stránky projektu: http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/25284-projektcms

Informace o proběhlé úvodní konferenci projektu: http://www.cyril-methodius.eu/partnerstvicms/25355-konf1