PŘIHLAS SE K NÁM

Nabízíme dvouleté magisterské studijní programy Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia vyučované v českém v placené podobě i v anglickém jazyce. V navazujících magisterských studijních programech jsou dále prohlubovány a rozvíjeny znalosti, které studenti získali na bakalářském stupni studia. Studenti získávají schopnost aplikovat a rozvíjet poznatky vyplývající ze znalostí teorie společenského a územního rozvoje v globálních a regionálních souvislostech, analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné situace regionů na národní a mezinárodní úrovni všude tam, kde je vyžadována komplexní znalost především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru. Učí se i účelně spolupracovat a řídit multikulturní týmy.

PROČ K NÁM?

 • atraktivní studijní programy v českém i anglickém jazyce
 • zkušený tým pedagogů
 • zapojení zahraničních lektorů do výuky
 • možnost výjezdů do zahraničí
 • moderní výukové prostory
 • možnost ubytování v budově fakulty
 • možnost stravování v budově fakulty
 • možnost sportovního vyžití

VYBER SI SVŮJ OBOR

 

VYBER SI SVŮJ OBOR!

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

V magisterském studijním programu Regionální rozvoj je nabízen studijní obor Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu. Studium se zabývá společenským a územním rozvojem na místní, národní a nadnárodní úrovni. Cílem je, aby se studenti naučili využívat poznatky z teorie také v praxi, analyzovat a vyhodnocovat trendy vývoje i reálné problémy regionů, využívat environmentálních, geografických a dalších informací pro řešení problematiky regionálního rozvoje. Studenti se učí provázat poznatky ekonomické, environmentální i sociální povahy a k dané problematice přistupovat z různých úhlů pohledu.

 • V rámci specializace Veřejná správa jsou absolventi schopni provádět ucelené analýzy regionu z pohledu přírodních zdrojů, sociálních a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti, navrhovat řešení a využívat potenciál regionu k dalším inovacím.
 • V rámci specializace Podnikání jsou absolventi schopni vytvářet vhodné strategie a navrhovat konkrétní řešení aktuálních problémů, využívat moderní metody a vyhodnocovat další rozvoj podnikatelského prostředí.
 • V rámci specializace Projektové řízení jsou absolventi schopni strategicky plánovat, ale také řídit projekty i členy projektového týmu.

NAUČÍME TĚ

 • řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, environmentálních a sociálních souvislostech
 • připravovat a zpracovávat projekty na podporu činností v regionu s aktivním využitím znalostí o daném regionu
 • specifikovat podmínky a předpoklady výkonnosti regionu, řešit regionální rozdílnosti v širších souvislostech, identifikovat a podporovat inovační podnikatelské aktivity
 • používat právní a environmentální principy v rámci analýzy, návrhu i řešení konkrétního problému
 • vytvářet a používat strategie a programy v oblasti podpory a financování regionálního rozvoje ve vazbě na evropský prostor.

O CO JDE

 • Dvouletý magisterský navazující  obor
 • Vloni přihlášeno/přijato - 101/89
 • Prezenční studium

PŘIJÍMAČKY

 • Regionální ekonomika a politika

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

V magisterském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia je nabízen studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Studijní obor Mezinárodní rozvojová studia je zaměřen na studium aktuálních problémů rozvojového světa. Absolventi jsou schopni odhalovat rozhodující vlivy i důsledky rozvoje regionu a využívat teoretické poznatky v praxi.

 • V rámci specializace Evropská studia jsou absolventi schopni orientovat se v roli Evropské unie v globálním prostředí. Důraz je kladen zejména na vzájemné působení EU s rozvojovými zeměmi. Absolventi se orientují ve vnitřním fungování Evropské unie, jsou schopni analyzovat stávající působení EU v oblasti rozvoje regionů a identifikovat nové rozvojové výzvy. Dokáží navrhovat řešení za využití zdrojů financování z EU.
 • V rámci specializace Globální rozvoj mají absolventi praktické znalosti a zkušenosti s aktuálními problémy vybraného regionu rozvojového světa, a to buď Afriky, Jižní a Jihovýchodní Asie nebo Latinské Ameriky. Jsou připraveni zpracovávat a řešit projekty rozvojové spolupráce a pomoci.

NAUČÍME TĚ

 • rozpoznávat rozhodující faktory a směry vývoje v rozvojovém světě v obecných i mezinárodních souvislostech
 • posuzovat souvislosti vzniku a existence problémů rozvojového světa
 • připravovat návrhy řešení, včetně krizových situací
 • promítat návrhy řešení těchto problémů do projektů rozvojové pomoci včetně respektování environmentálních dopadů
 • využivat konkrétních praktických znalostí aktuálních problémů vybraného regionu rozvojového světa, a to buď Afriky, Jižní a Jihovýchodní Asie nebo Latinské Ameriky
 • zpracovávat a řešit projekty rozvojové spolupráce a pomoci.

O CO JDE

 • Dvouletý magisterský navazující  obor
 • Vloni přihlášeno/přijato - 84/70
 • Prezenční studium

PŘIJÍMAČKY

TERMÍNY

 

 • Přihláška na české studium i anglické studium do akademického roku 2020/2021 musí být podána a zaplacena do 31. 8. 2020!

 

POPLATEK

 • Poplatek za přihlášku do studijních programů v českém jazyce: 450 Kč
 • Poplatek za přihlášku do studijních programů v anglickém jazyce: bez poplatku
 • Zaplať ho na účet číslo 35-4335800227/0100.
 • Variabilní symbol je číslo tvé přihlášky (začíná 301...) a najdeš ho  ve své ePřihlášce.

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

OBSAH

 • České studium: informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde
 • Anglické studium: informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení