Zaměření  vědeckovýzkumné činnosti fakulty vyplývá z jejího poslání a zaměření a výzkumného působení jednotlivých ústavů. Je orientováno především na otázky regionálního rozvoje, a to jak v oblasti venkovských regionů, tak i urbanizovaných aglomerací. V rámcí řešení problémů regionálního rozvoje je výzkumná činnost zaměřena především na ekonomické, sociální, envirnmentální a kulturní aspekty tohoto rozvoje.

Rozvoj regionů je řešen jednak na místní a národní úrovni, stejně tak na úrovni mezinárodní a globální. Z globálního pohledu se fakulta při vědeckovýzkumné i projektové činnosti zaměřuje především na řešení problémů v rozvojových částech světa.


Aktuálně řešené projekty

Vědeckovýzkumné projekty

Rozvojové projekty

Historicky řešené projekty

Vědeckovýzkumné projekty

Rozvojové projekty

Pořádané konference

Pořádané semináře