Magisterské studijní programy

Magisterské studium navazuje na studium bakalářské, trvá standardně 2 roky. Obsahem magisterského studia jsou odborné předměty, prohlubující znalosti získané na bakalářském stupni studia. Ve zvoleném studijním oboru si student volí specializaci, v níž získává hlubší znalosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu magisterského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 5 týdnů. Pro ukončení magisterského studia je zapotřebí získat 120 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba diplomové práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího diplomové práce. Absolventům magisterských studijních programů je udělován titul Inženýr, ve zkratce Ing.


Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

V rámci studia získají studenti znalosti týkající se globalizace a regionalizace a jejich vlivu na udržitelný rozvoj regionů. Studenti odhalí ekonomické souvislosti rozvoje regionů, environmentální podmínky i problematiku přírodních zdrojů. Dále sociální a kulturní podmínky a vztahy v rozvoji regionů. Regionální, geografické, demografické a správní problematiky, význam a využití kulturního dědictví pro rozvoj regionu a metody organizace a řízení ve veřejné správě, samosprávě i v podnikatelských aktivitách.

Cílem studia je připravit absolventy pro organizační, řídící a podnikatelské funkce a činnosti na úrovni regionů a souvisejících územních jednotek, zejména pro:

 • pozice v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • výkon funkcí v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • výkon funkcí v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • výkon funkcí v institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • výkon manažerských funkcí v podnicích různého typu,
 • zapojení v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • odborné poradenství v oblasti projektové činnosti,
 • odborné poradenství v různých oblastech s regionálním rozvojem spjatých.

Oborové předměty

Ekonomie veřejného sektoru Management lidských zdrojů
Diplomová práce Marketingový výzkum
Diplomový seminář Právo EU
Ekonomická geografie Programy a strategie regionálního rozvoje
Environmentální politika v regionálním rozvoji v AJ Socioekonomická demografie
Investiční rozhodování Udržitelný rozvoj regionu
Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji  

Specializační předměty

Podnikání Veřejná správa Projektové řízení
Interkulturní psychologie Globální a regionální aspekty trhu práce Exaktní nástroje přípravy a řízení projektů
Agrobyznys v rozvoji regionů Analýzy v regionálním rozvoji Informační technologie pro řízení projektů
Finanční management Interpretace a vizualizace prostorových dat Právo v řízení projektů
Manažerská ekonomika Kulturní dědictví Procesní řízení
Oceňování podniku Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji Projektové financování
Projektový management Socioekonomické evaluace ve veřejném sektoru Projektový management
Státní ingerence a podnikání Správní nástroje ochrany životního prostředí Řízení portfolia
Veřejné zakázky Správní právo a jeho aplikace ve veřejné správě Vůdcovství a etika

Brožura studijních programů

 

Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

V rámci studia se studenti naučí jak se orientovat v aktuální mezinárodní ekonomické, politické a sociální situaci. Budou schopni posoudit její vliv v jednotlivých regionech světa, orientovat se v interkulturních problémech a jejich souvislostech ve světovém prostoru. Budou schopni zhodnotit dopady hospodářského rozvoje na podmínky a kvalitu života a životního prostředí, pochopí podstatu problémů rozvojového světa a získají schopnost rozumět mezinárodní spolupráci. Dále budou schopni odhalit krizové situace vyvolané přírodními i hospodářskými vlivy, posoudit příčiny těchto problémů a nalézt řešení. V neposlední řadě budou schopni připravit projekty rozvojové spolupráce a formy jejich financování.

Cílem studia je připravit absolventy pro aktivní samostatnou činnost a týmovou práci v oblasti mezinárodního rozvoje. Především se jedná o problematiku rozvojového světa. Absolventi splňují vysoké nároky na pozice vedoucích pracovníků mezinárodních projektů. Získané znalosti a dovednosti zvýší možnost jejich uplatnění jak v národních a nadnárodních institucích zaměřených na problematiku rozvojového světa, tak také ve státní administrativě a nevládních organizacích i v podnikatelském sektoru.

Oborové předměty

Investiční rozhodování Mezinárodní obchodní právo
Analýzy v mezinárodních studiích Mezinárodní podnikání
Diplomová práce Politologie
Diplomový seminář Projektový management
Evropská unie jako globální aktér Řízení krizí
Financování rozvojové spolupráce Sociálně-politická geografie
Globální environmentalistika Socioekonomická demografie
Globální produkční sítě Státní závěrečná zkouška
Interkulturní komunikace Zahraniční politika a diplomacie v AJ

Specializační předměty

Globální rozvoj Evropská studia
Aktuální problémy rozvoje Afriky v AJ Historická role evropy ve světové politice a ekonomice
Aktuální problémy rozvoje Jižní a Jihovýchodní Asie v AJ Hospodářská a měnová unie
Aktuální problémy rozvoje Latinské Ameriky v AJ Politiky Evropské unie
Integrační procesy agrárního sektoru Veřejné finance v Evropské unii
Návrh projektu rozvojové pomoci  

Brožura studijních programů

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení