Bakalářské studijní programy

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky. Obsahem bakalářského studia jsou předměty všeobecného základu (např. Makroekonomie, Mikroekonomie, Statistika, Základy práva apod.) a předměty odborné, související se studovaným oborem. Součástí studia je i výuka cizích jazyků - angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština, v různých stupních pokročilosti. Povinností studenta je vykonat v průběhu bakalářského stupně studia odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů. Ukončením předmětu získává student určitý počet kreditů, které vyjadřují studijní zátěž spojenou s absolvováním a ukončením příslušného předmětu. Pro ukončení bakalářského studia je zapotřebí získat 180 kreditů. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce, kterou student zpracovává pod vedením zvoleného vedoucího bakalářské práce. Absolventům bakalářských studijních programů je udělován titul Bakalář, ve zkratce Bc.


Regionální rozvoj se studijním oborem Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů

Studium staví na základech makroekonomie, mikroekonomie, sociologie a environmentalistiky. Vědomosti studentů jsou dále prohlubované v teorii regionálního rozvoje a v předmětech podniková ekonomika, veřejná správa, regionální ekonomika a politika, management v regionálním rozvoji, obecná demografie, tvorba a ochrana krajiny. Studenti dále získají také praktické dovednosti v oblasti přípravy a řízení projektů, a to v posledním roce studia. Současně jsou studenti seznamování se základy veřejného a soukromého práva a práva v životním prostředí.

V rámci společného povinného základu studia si studenti prohlubují znalosti v matematice a statistice, důraz je kladen také na aktivní znalost a využití datových bází a informačních systémů. Součástí studia je výuka cizích jazyků a ověření jejich znalostí mj. i studiem vybraného předmětu v anglickém jazyce.

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v orgánech regionální a místní samosprávy,
 • v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí,
 • v institucích souvisejících se zabezpečením funkcí státu v regionech,
 • ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit,
 • výkon manažerských funkcí (zpravidla střední management) v podnicích různého typu,
 • v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem,
 • v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích,
 • v samostatné podnikatelské činnosti.

Oborové předměty

Aplikovaná statistika Regionální ekonomika
Bakalářská práce Regionální politika
Bakalářský seminář Regionální sociologie
Makroekonomie Rozvoj venkova a zemědělská politika
Management v regionálním rozvoji Sociální psychologie
Matematika Sociologie
Mikroekonomie Teorie regionálního rozvoje
Obecná demografie Tvorba a ochrana krajiny
Péče o životní prostředí Veřejná správa
Podniková ekonomika Vybrané aspekty rozvoje obcí
Právo v životním prostředí Výpočetní technika
Příprava a řízení projektů Základy veřejného a soukromého práva

Specializační předměty

Podnikání Veřejná správa
Agroturistika a venkovská turistika Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů
Cestovní ruch v regionálním rozvoji GIS v regionálním rozvoji
Environmentální aspekty podnikání v EU Globalizace a regionalizace
Lesy v regionálním rozvoji Informatika v regionálním rozvoji
Manažerská psychologie Marketingová komunikace
Marketing v regionálním rozvoji Pozemkové úpravy a evidence
Podnikové finance Sídelní struktury
Účetnictví Správní právo hmotné
Zemědělství Účetnictví ve veřejné správě
Živnostenské podnikání Veřejné finance

Brožura studijních programů

 

Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní rozvojová studia

V rámci studia získají studenti znalosti integračních teorií, rozvojových teorií, problematiky ekonomického i sociálního rozvoje oblastí, ale také problematiku globalizace, geografie či základy geopolitiky.

Dalšími tématy jsou problematika hospodaření s přírodními zdroji, problematika chudoby, nerovnosti a problematika lidských práv. Opomíjeny nejsou ani světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce, kulturních specifik a odlišností oblastí, ale také problematika genderu i technických možností a limitů oblasti.

Absolvent je připraven pro výkon odborných, expertních a manažerských funkcí a činností, zejména:

 • v národních a nadnárodních institucích a organizacích angažovaných v rozvojových aktivitách,
 • v rozvojových agenturách,
 • u subjektů v oblasti imigračních služeb,
 • v nevládních organizacích.

Dále absolventi naleznou uplatnění v oblasti vzdělávání, rozvojového plánování, veřejné správy a mediální sféry. V neposlední řadě se uplatní v podnikatelské činnosti směřující do rozvíjejících se zemí a oblastí, včetně oblastí tropů a subtropů, a to jak v oblasti obchodní, tak investiční.

Oborové předměty

Aplikovaná statistika Mezinárodní vztahy
Bakalářská práce Mikroekonomie v AJ
Bakalářský seminář Neziskové organizace a rozvojová pomoc
Bezpečnostní problematika rozvojových zemí Politické procesy rozvojových zemí
Demografie a rozvoj Příprava a řízení projektů
Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky Rozvojová ekonomika v AJ
Ekonomie veřejného sektoru Rozvojové problémy Afriky v AJ
Ekonomika zemědělství a lesnictví Rozvojové problémy JV Asie v AJ
Evropská unie Rozvojové problémy Latinské Ameriky v AJ
GIS v regionálním rozvoji Sociologie
Globalizace a regionalizace Teorie regionálního rozvoje
Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí Úvod do mezinárodních teritoriálních studií
Interkulturní psychologie Úvod do rozvojových studií
Makroekonomie Úvod do rozvojových studií
Management v regionálním rozvoji Výpočetní technika
Mezinárodní marketing Základy environmentalistiky
Mezinárodní obchod Zemědělská politika a obchod

Brožura studijních programů

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení