PŘIHLAS SE K NÁM

Nabízíme tříleté bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia vyučované v českém i anglickém jazyce. V těchto oblíbených studijních programech máte možnost dále pokračovat ve dvouletých navazujících magisterských programech. V bakalářských studijních programech získáte znalosti z oblasti sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů regionálního rozvoje v kontextu České republiky, Evropské unie i celého světa. V navazujících magisterských studijních programech jsou tyto znalosti prohlubovány a dále rozvíjeny tak, aby absolventi byli dobře připraveni obstát v konkurenci na trhu práce.

PROČ K NÁM?

 • atraktivní studijní programy v českém i anglickém jazyce
 • zkušený tým pedagogů
 • zapojení zahraničních lektorů do výuky
 • možnost výjezdů do zahraničí
 • moderní výukové prostory
 • možnost ubytování v budově fakulty
 • možnost stravování v budově fakulty
 • možnost sportovního vyžití

VYBER SI SVŮJ OBOR

 

VYBER SI SVŮJ OBOR!

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Bakalářský studijní program Regionální rozvoj nabízí studium v oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu. Tento studijní obor reaguje na rostoucí poptávku a konkrétní potřebu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají kompetence pro výkon kvalifikovaných odborných, expertních a manažerských funkcí v oblasti komplexního socioekonomického a environmentálního rozvoje regionu. Svou odbornost si studenti mohou prohloubit ve specializacích Podnikání nebo Veřejná správa. Specializace doplňuje studijní plán o předměty, rozšiřující znalosti studentů ve zvoleném směru.

Absolventi naleznou uplatnění zejména v orgánech regionální a místní samosprávy, v regionálních centrech národních, resp. mezinárodních institucí, ve finančních a bankovních institucích, vstupujících do regionálních rozvojových aktivit, v odborném poradenství v oblasti regionálního rozvoje, včetně poradenství v oblasti přípravy a zpracování projektů souvisejících s regionálním rozvojem, v zájmových svazech, sdruženích a neziskových organizacích, rovněž mohou zastávat manažerské funkce v podnicích různého typu, příp. i vykonávat samostatnou podnikatelskou činnost.

NAUČÍME TĚ

 • provádět ucelené analýzy prostředí a určit rozhodující faktory a směry vývoje v regionálních souvislostech
 • používat inovační přístupy v přípravě a zpracování projektů na podporu činností v regionu
 • vyhodnocovat a vysvětlovat získané poznatky ve vztahu ke konkrétnímu problému / instituci
 • využívat výhod týmové práce při aktivním uplatnění znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi
 • volit vhodné zdroje informací a využívat je při tvorbě strategií

O CO JDE

 • Tříletý bakalářský obor
 • Návaznost v magisterském studijním programu
 • Vloni přihlášeno/přijato - 372/199
 • Prezenční studium

MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

V bakalářském studijním programu Mezinárodní teritoriální studia je nabízen studijní obor Mezinárodní rozvojová studia. Cílem tohoto oboru je připravit absolventy na práci v místech, kde je nezbytná znalost problematiky rozvíjejících se zemí a regionů. Zejména pak problémy ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru. Pozornost je soustředěna především na země Afriky, Latinské Ameriky a Jižní a Jihovýchodní Asie.

Absolventi naleznou uplatnění zejména v národních a nadnárodních institucích, organizacích a agenturách, které se zabývají problematikou rozvojového světa. Dále to může být zaměstnání ve státní administrativě, či nevládních organizacích, a to zejména na pozicích vedoucích pracovníků mezinárodních projektů. Díky svým dovednostem se budou moci uplatnit také v podnikatelském sektoru, především na pozicích odpovědných za nadnárodní expanzi firem do rozvojového světa, nebo také v oblasti individuálních podnikatelských aktivit v rozvojovém světě.

NAUČÍME TĚ

 • systémovému přístupu k řešeným problémům
 • střednědobé a dlouhodobé koncepční práci
 • funkčně spojovat poznatky přírodních, technických, ekonomických, sociálních a environmentálních věd při řešení dané problematiky
 • připravovat a prezentovat odborné dokumenty
 • spolupracovat s lidmi různých kulturních oblastí
 • identifikovat a využívat vhodné informační zdroje.

O CO JDE

 • Tříletý bakalářský obor
 • Návaznost v magisterském studijním programu
 • Vloni přihlášeno/přijato - 423/239
 • Prezenční studium

TERMÍNY

 

 • Přihláška na české studium i anglické studium do akademického roku 2020/2021 musí být podána a zaplacena do 31. 8. 2020!
 • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení je potřeba dodat na studijní oddělení do konce července, nejpozději však v den zápisu.

POPLATEK

 • Poplatek za přihlášku do studia v českém jazyce: 450 Kč.
 • Poplatek za přihlášku do studia v anglickém jazyce: bez poplatku
 • Zaplať ho na účet číslo 35-4335800227/0100.
 • Variabilní symbol je číslo tvé přihlášky (začíná 301...) a najdeš ho ve své ePřihlášce.

OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

 • České studium: informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde
 • Anglické studium: informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete zde.

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

 • přehled všech studijních programů
 • podmínky přijímacího řízení
 • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení