Fakulta se organizačně člení na šest samostatných ústavů, které zajišťují v rámci své působnosti jak pedagogickou činnost, tak i činnost vědecko-výzkumnou. Kromě této působnosti každý z ústavů nabízí i své odborné znalosti a zkušenosti, které jsou realizovatelné ve spolupráci s praxí, s požadavky firem i institucí veřejné správy. Pro lepší orientaci přibližujeme jednotlivé ústavy jejich charakteristikou.

 

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

 

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 411

E-mail: gabriela.chmelikova@mendelu.cz

Pracovníci ústavu se již dlouhodobě ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují do oblasti regionální a podnikové ekonomiky a politiky, hodnocení udržitelnosti regionálního rozvoje a posuzování efektivnosti hospodaření podniků v různých odvětvích národního hospodářství. S tím souvisí i role podniků v rozvoji regionů, vymezení a verifikace faktorů úspěšnosti podniků, včetně analýz diferenciace podnikatelského prostředí. Pozornost je věnována i agrobyznysu a roli lokálních aktérů a uskupení, hodnocení konkurenceschopnosti zemědělství v rámci potravinových vertikál a spotřebitelskému chování na trhu se zemědělskými produkty. V rámci ústavu bylo ustaveno Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky specializující se právě na otázky zemědělství a navazujících odvětví. Součástí ústavu je i Oddělení projektového řízení zaměřené na vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblasti využívání standardů a metod projektového řízení s vazbou na regionální rozvoj. 

S výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou seznamováni i studenti v rámci předmětů zajišťovaných ústavem. Jedná se zejména o předměty z oblasti regionální ekonomiky a politiky, podnikové ekonomiky a finančního managementu podniku, neziskových organizací, rozvojové ekonomiky, zemědělské ekonomiky a politiky, agrobyznysu a projektového řízení. V řadě předmětů jsou do výuky zapojeni jak lektoři z praxe, tak lektoři zahraniční, kteří dlouhodobě s ústavem spolupracují.

 

Ústav sociálních studií

 

Vedoucí ústavu: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. 

Telefon: +420 545 136 326

E-mail: dana.hubelova@mendelu.cz

Ústav sociálních studií je pracovištěm, které se zaměřuje na studium řady současných sociálních, politických a psychologických problémů. Interdisciplinární charakter ústavu, jehož členové disponují vzděláním v oborech sociologie, politologie, demografie, psychologie a geografie, vytváří inspirativní a stimulující prostředí pro výzkum a výuku. Jednou z priorit ústavu je dosažení synergie mezi vědecko-výzkumnou činností a výukou kurzů v bakalářském a magisterském stupni studia, stejně jako důraz na praktické uplatnění předávaných poznatků. Ústav zabezpečuje výuku celé řady předmětů včetně metodologie výzkumu, politologie, demografie, kriminologie, sociologie, interkulturní psychologie apod. Naše kurzy doporučujeme zejména těm, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti společenských věd, bez ohledu na jejich oborové zázemí, již dosažené znalosti, či jejich profesní preference.

Vědecko-výzkumná činnost členů ústavu se zaměřuje na identifikaci a řešení širokého spektra současných problémů na regionální, národní, ale i mezinárodní úrovni. Z rozličných sociálně-vědeckých perspektiv se zabývají tématy, jako jsou aspekty kvality života a zdraví, sociální nerovnosti, populační vývoj, pracovní trh, prostorové disparity, sociálně patologické jevy, mezinárodní a mezikulturní výzkumy podobností a odlišností lidské psychiky a chování, kvalita demokracie, studium bezpečnosti a kriminologie, etické aspekty managementu a řízení v multikulturním prostředí. Z celkového vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření ústavu vychází současný výzkumný záměr „Socio-demografické aspekty kvality života“ (SODEMAZ), který sa zaměřuje na zkoumaní současných celospolečenských sociálních, politických, kulturních a bezpečnostních změn v živote obyvatelstva. Členové ústavu jsou řešiteli, anebo participují na řešení vícerých výzkumných a rozvojových projektů ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími subjekty z České republiky a Evropy. Jedná se o projekty Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, INTERREG nebo Interní grantové agentury FRRMS MENDELU.

 

 

Ústav teritoriálních studií

 

Vedoucí ústavu: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 320

E-mail: helena.modra@mendelu.cz

Ústav teritoriálních studií se skládá z odborníků, kteří se specializují na různé světové regiony a jejich rozvoj, jak v kontextu regionálním, tak i mezinárodním. Výzkum prováděný na ústavu se dotýká především politologie a mezinárodních vztahů, přičemž sleduje vlivy sociálních, ekonomických, náboženských, zdravotních a dalších faktorů na rozvoj a procesy v jednotlivých zemích a regionech. Mezi detailněji zkoumané faktory patří bezpečnost, migrace, vliv islámu, šíření závažných onemocnění nebo zajištění bezpečnosti potravin. Zaměření výzkumu lze rozdělit do dvou oblastí: první oblastí je rozvojový svět s podrobnějším zaměřením na regiony Afriky, Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie, Číny a Blízkého východu; druhá oblast je zaměřena na politické dění v Evropské unii. Recentní publikace, které jsou výsledkem výzkumu prováděného na Ústavu teritoriálních studií, se týkají institucionálního systému a vnější politiky EU, role Číny v globálním ekonomickém vládnutí a výzkumu historických souvislostí, které mají vliv na současné politické uspořádání. Významné jsou také publikace zaměřené do oblasti zdravotních rizik.

Pracovníci Ústavu teritoriálních studií garantují a vyučují předměty, které souvisejí především s programem Mezinárodní teritoriální studia. Výuka v anglickém i českém jazyce se uskutečňuje v bakalářských i magisterských studijních programech. S ohledem na zaměření výuky pracovníci z Ústavu teritoriálních studií často vyjíždějí se studenty na zahraniční odborné stáže a podílejí se na internacionalizaci fakulty. Akademičtí pracovníci jsou zapojeni do řešení projektů Grantové agentury ČR a dalších vědeckých projektů. Kromě výzkumu a výuky jsou odborníci ústavu často oslovováni médii, aby se vyjádřili k aktuálním mezinárodním událostem. Nezanedbatelná je současně i jejich přednášková činnost určená pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

 

Vedoucí ústavu: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 282

E-mail: alice.kozumplikova@mendelu.cz

Pracovníci Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů se v oblasti výzkumu zabývají zejména otázkami ochrany krajinného prostoru, péče o životní prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, environmentálního plánování územního rozvoje a environmentálního modelování. Všechny oblasti výzkumu jsou řešeny ve smyslu víceúčelového využívání krajiny a na základě principů udržitelného rozvoje.

Ústav zajišťuje výuku nejen na FRRMS, ale podílí se na výuce na ostatních fakultách MENDELU i na U3V. Členové ústavu zajišťují výuku i v doktorských studijních programech a jsou aktivní školitelé v PGS. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou promítány do výuky všech námi vyučovaných předmětů. Teoretická výuka v učebnách je vždy doplňována o praktické ukázky, terénní exkurze a cvičení. Jedná se zejména o předměty zaměřené na oblast environmentalistiky, ochrany všech složek krajiny a udržitelného rozvoje regionů.

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je rozdělena do 4 základních oblastí. Zaměřuje se na environmentální aspekty regionálního rozvoje, ochranu přírody a přírodních zdrojů, na krajinné a územní plánování a na polyfunkční využívání krajiny. Členové ústavu se pravidelně zapojují do řešení vědeckovýzkumných projektů (VaV, TAČR, FRVŠ, NAZV aj.). Pracovníci využívají ke své vědeckovýzkumné činnosti moderní nástroje zdrojů a zpracovávání dat (CAD, GIS, GPS, Statistika, klimatická čidla a další), využívají i systém sekulárních výzkumných ploch. Vědecko-výzkumná činnost se promítá i do praktických aplikací, kde se zabýváme hodnocením ekosystémových funkcí krajiny, návrhy komplexních krajinářských úprav území a poradenskou činností v oblasti péče o krajinu a o jednotlivé složky životního prostředí.

V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem. Jako příklady lze uvést dlouhodobou realizační spolupráci s organizacemi: Lesy města Brna, Lesy města Hradec Králové; VAK Brno, a.s.; Magistrát města Brna; ČHMÚ Brno, OLIVIA, s.r.o., CDV, v.v.i., LČR, s.p., VLS ČR, s.p.

 

Ústav regionálního rozvoje

 

Vedoucí ústavu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 328

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz

Široká odbornost pracovníků Ústavu regionálního rozvoje vytváří pestré portfolio řešených témat, které zachycují jednotlivé disciplíny a přístupy k regionálnímu rozvoji. Za klíčové je považováno studium dynamiky vybraných socioekonomických charakteristik území za využití geografických, ekonomických a geostatistických přístupů a metod. Z jednotlivých témat lze jmenovat zájem pracovníků o dílčí témata ekonomické geografie, zahraniční investice v České republice, aktuální podobu a dopady regionální politiky ČR a EU, uplatnění cestovního ruchu v rozvoji území či regeneraci opuštěných (nejen) průmyslových území. Předmětem zájmů je také studium venkovského prostoru, konkrétně implementace metody LEADER rozvíjená prostřednictvím místních akčních skupin. Ve spolupráci jednotlivých pracovníků jsou (nejen) tato témata řešena za využití geoinformačních nástrojů a geostatistiky, rozvíjeny jsou nástroje prostorového rozhodování. Spektrum vyučovaných předmětů, řešených vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a realizované spolupráce (smluvní výzkum, poradenství) odráží výše naznačený odborný profil pracovníků ústavu regionálního rozvoje.

 

Ústav jazykových a kulturních studií

Vedoucí ústavu: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 257

E-mail: pavel.reich@mendelu.cz

Ústav jazykových a kulturních studií (ÚJKS) zajišťuje výuku cizích jazyků na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Agronomické fakultě, Zahradnické fakultě a Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Zaměřuje se především na výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny na různých úrovních od začátečníků až po pokročilé. Kromě klasických kurzů obecného i odborného jazyka jsou v nabídce ústavu i specializované předměty zacílené na akademické psaní v angličtině, prezentační dovednosti v angličtině, a další předměty zaměřené na jazykovědná a kulturní studia, nabízené na FRRMS jako povinně volitelné předměty.

Ve své vědeckovýzkumné a publikační činnosti se ÚJKS zaměřuje na tři hlavní oblasti – aplikovanou lingvistiku, kulturní studia a didaktiku cizích jazyků. V oblasti aplikované lingvistiky se pracovníci ústavu soustředí na analýzu odborného diskursu souvisejícího se zaměřením FRRMS, konkrétně politického a korporátního diskursu, věnují se ale i různým tématům týkajícím se jazykové politiky, a to především v kontextu Evropské unie. V oblasti kulturních studií se ústav zaměřuje především na mezinárodní rozdíly v komunitní léčbě drogových závislostí a možnosti využití tradiční amazonské medicíny při řešení této zdravotní problematiky. Dále se pracovníci v rámci kulturních studií věnují problematice vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva z Peru, Ekvádoru, Kolumbie a Brazílie v oblasti cestovního ruchu. Zkoumány jsou především formy turistických aktivit a jejich dopady na místní obyvatele. Pokud jde o oblast metodiky cizích jazyků, pracovníci ústavu se soustředí na tzv. „practitioner research“, který vychází z praxe a vede ke zlepšování kvality výuky cizích jazyků. Výzkum je zaměřen jak na výuku (teaching), tedy tvorbu sylabu a materiálů, tak na učení samotné (learning), tedy na strategie využívané studenty při studiu, testování atd. Zvláštní důraz je kladen především na výzkum v oblasti autonomie vysokoškolských studentů při studiu cizích jazyků. 

Kromě pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se také většina pracovníků ÚJKS věnuje překladatelské činnosti, především v rámci spolupráce s kolegy z ostatních ústavů FRRMS.