Fakulta se organizačně člení na šest samostatných ústavů, které zajišťují v rámci své působnosti jak pedagogickou činnost, tak i činnost vědecko-výzkumnou. Kromě této působnosti každý z ústavů nabízí i své odborné znalosti a zkušenosti, které jsou realizovatelné ve spolupráci s praxí, s požadavky firem i institucí veřejné správy. Pro lepší orientaci přibližujeme jednotlivé ústavy jejich charakteristikou.

 

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

 

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Telefon: +420 545 136 404

E-mail: iva.zivelova@mendelu.cz

Pracovníci ústavu se již dlouhodobě ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují do oblasti regionální a podnikové ekonomiky a politiky, hodnocení udržitelnosti regionálního rozvoje a posuzování efektivnosti hospodaření podniků v různých odvětvích národního hospodářství. S tím souvisí i role podniků v rozvoji regionů, vymezení a verifikace faktorů úspěšnosti podniků, včetně analýz diferenciace podnikatelského prostředí. Pozornost je věnována i agrobyznysu a roli lokálních aktérů a uskupení, hodnocení konkurenceschopnosti zemědělství v rámci potravinových vertikál a spotřebitelskému chování na trhu se zemědělskými produkty. V rámci ústavu bylo ustaveno Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky specializující se právě na otázky zemědělství a navazujících odvětví. Součástí ústavu je i Oddělení projektového řízení zaměřené na vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblasti využívání standardů a metod projektového řízení s vazbou na regionální rozvoj. 

S výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou seznamováni i studenti v rámci předmětů zajišťovaných ústavem. Jedná se zejména o předměty z oblasti regionální ekonomiky a politiky, podnikové ekonomiky a finančního managementu podniku, neziskových organizací, rozvojové ekonomiky, zemědělské ekonomiky a politiky, agrobyznysu a projektového řízení. V řadě předmětů jsou do výuky zapojeni jak lektoři z praxe, tak lektoři zahraniční, kteří dlouhodobě s ústavem spolupracují.

 

Ústav sociálních studií

 

Vedoucí ústavu: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M. 

Telefon: +420 545 136 321

E-mail: josef.smolik@mendelu.cz

Ústav sociálních studií se zaměřuje na výuku celé řady předmětů z oblasti politologických, sociologických, demografických a psychologických předmětů, konkrétně zajišťuje výuku předmětů metodologie, politologie, demografie, kriminologie, sociologie, interkulturní, sociální a manažerské psychologie. Ve výuce se snažíme pracovat s výsledky naší vědecko-výzkumné činnosti. Danou problematikou se zabýváme v analýzách sociálního, lidského, kulturního, politického a zdravotního kapitálu na různých regionálních úrovních.

Výzkumně se členové ústavu zabývají například tématy: etické aspekty managementu, řízení v multikulturním prostředí, adaptace jedince na hostitelskou kulturu, prevence sociálně-patologických jevů na regionální úrovni, komunální politika, bezpečnostní a kriminologické aspekty regionů, regionální identita, regionální a lokální tradice, kvalita života v regionech, diskriminace a stereotypizace, problematika sociální struktury a stratifikace. Snažíme se fungovat i jako podpůrné pracoviště pro ostatní ústavy v oblasti metodologie empirických výzkumů s lidskými subjekty.

 

 

Ústav teritoriálních studií

 

Vedoucí ústavu: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 320

E-mail: helena.modra@mendelu.cz

Ústav teritoriálních studií se skládá z odborníků, kteří se specializují na různé světové regiony a jejich rozvoj, jak v kontextu regionálním, tak i mezinárodním. Výzkum prováděný na ústavu se dotýká především politologie a mezinárodních vztahů, přičemž sleduje vlivy sociálních, ekonomických, náboženských, zdravotních a dalších faktorů na rozvoj a procesy v jednotlivých zemích a regionech. Mezi detailněji zkoumané faktory patří bezpečnost, migrace, vliv islámu, šíření závažných onemocnění nebo zajištění bezpečnosti potravin. Zaměření výzkumu lze rozdělit do dvou oblastí: první oblastí je rozvojový svět s podrobnějším zaměřením na regiony Afriky, Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie, Číny a Blízkého východu; druhá oblast je zaměřena na politické dění v Evropské unii. Recentní publikace, které jsou výsledkem výzkumu prováděného na Ústavu teritoriálních studií, se týkají institucionálního systému a vnější politiky EU, role Číny v globálním ekonomickém vládnutí a výzkumu historických souvislostí, které mají vliv na současné politické uspořádání. Významné jsou také publikace zaměřené do oblasti zdravotních rizik.

Pracovníci Ústavu teritoriálních studií garantují a vyučují předměty, které souvisejí především s programem Mezinárodní teritoriální studia. Výuka v anglickém i českém jazyce se uskutečňuje v bakalářských i magisterských studijních programech. S ohledem na zaměření výuky pracovníci z Ústavu teritoriálních studií často vyjíždějí se studenty na zahraniční odborné stáže a podílejí se na internacionalizaci fakulty. Akademičtí pracovníci jsou zapojeni do řešení projektů Grantové agentury ČR a dalších vědeckých projektů. Kromě výzkumu a výuky jsou odborníci ústavu často oslovováni médii, aby se vyjádřili k aktuálním mezinárodním událostem. Nezanedbatelná je současně i jejich přednášková činnost určená pro odbornou i laickou veřejnost.

 

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

 

Vedoucí ústavu: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 252

E-mail: ales.ruda@mendelu.cz

Pracovníci Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů se v oblasti výzkumu zabývají zejména otázkami ochrany krajinného prostoru, péče o životní prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů, environmentálního plánování územního rozvoje a environmentálního modelování. Všechny oblasti výzkumu jsou řešeny ve smyslu víceúčelového využívání krajiny a na základě principů udržitelného rozvoje.

Ústav zajišťuje výuku nejen na FRRMS, ale podílí se na výuce na ostatních fakultách MENDELU i na U3V. Členové ústavu zajišťují výuku i v doktorských studijních programech a jsou aktivní školitelé v PGS. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou promítány do výuky všech námi vyučovaných předmětů. Teoretická výuka v učebnách je vždy doplňována o praktické ukázky, terénní exkurze a cvičení. Jedná se zejména o předměty zaměřené na oblast environmentalistiky, ochrany všech složek krajiny a udržitelného rozvoje regionů.

Vědeckovýzkumná činnost ústavu je rozdělena do 4 základních oblastí. Zaměřuje se na environmentální aspekty regionálního rozvoje, ochranu přírody a přírodních zdrojů, na krajinné a územní plánování a na polyfunkční využívání krajiny. Členové ústavu se pravidelně zapojují do řešení vědeckovýzkumných projektů (VaV, TAČR, FRVŠ, NAZV aj.). Pracovníci využívají ke své vědeckovýzkumné činnosti moderní nástroje zdrojů a zpracovávání dat (CAD, GIS, GPS, Statistika, klimatická čidla a další), využívají i systém sekulárních výzkumných ploch. Vědecko-výzkumná činnost se promítá i do praktických aplikací, kde se zabýváme hodnocením ekosystémových funkcí krajiny, návrhy komplexních krajinářských úprav území a poradenskou činností v oblasti péče o krajinu a o jednotlivé složky životního prostředí.

V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem. Jako příklady lze uvést dlouhodobou realizační spolupráci s organizacemi: Lesy města Brna, Lesy města Hradec Králové; VAK Brno, a.s.; Magistrát města Brna; ČHMÚ Brno, OLIVIA, s.r.o., CDV, v.v.i., LČR, s.p., VLS ČR, s.p.

 

Ústav regionálního rozvoje

 

Vedoucí ústavu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 328

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz

Široká odbornost pracovníků Ústavu regionálního rozvoje vytváří pestré portfolio řešených témat, které zachycují jednotlivé disciplíny a přístupy k regionálnímu rozvoji. Za klíčové je považováno studium dynamiky vybraných socioekonomických charakteristik území za využití geografických, ekonomických a geostatistických přístupů a metod. Z jednotlivých témat lze jmenovat zájem pracovníků o dílčí témata ekonomické geografie, zahraniční investice v České republice, aktuální podobu a dopady regionální politiky ČR a EU, uplatnění cestovního ruchu v rozvoji území či regeneraci opuštěných (nejen) průmyslových území. Předmětem zájmů je také studium venkovského prostoru, konkrétně implementace metody LEADER rozvíjená prostřednictvím místních akčních skupin. Ve spolupráci jednotlivých pracovníků jsou (nejen) tato témata řešena za využití geoinformačních nástrojů a geostatistiky, rozvíjeny jsou nástroje prostorového rozhodování. Spektrum vyučovaných předmětů, řešených vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a realizované spolupráce (smluvní výzkum, poradenství) odráží výše naznačený odborný profil pracovníků ústavu regionálního rozvoje.

 

Ústav jazykových a kulturních studií

Vedoucí ústavu: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 257

E-mail: pavel.reich@mendelu.cz

Ústav jazykových a kulturních studií (ÚJKS) zajišťuje výuku cizích jazyků na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Agronomické fakultě, Zahradnické fakultě a Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU. Zaměřuje se především na výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny na různých úrovních od začátečníků až po pokročilé. Kromě klasických kurzů obecného i odborného jazyka jsou v nabídce ústavu i specializované předměty zacílené na akademické psaní v angličtině, prezentační dovednosti v angličtině, a další předměty zaměřené na jazykovědná a kulturní studia, nabízené na FRRMS jako povinně volitelné předměty.

Ve své vědeckovýzkumné a publikační činnosti se ÚJKS zaměřuje na tři hlavní oblasti – aplikovanou lingvistiku, kulturní studia a didaktiku cizích jazyků. V oblasti aplikované lingvistiky se pracovníci ústavu soustředí na analýzu odborného diskursu souvisejícího se zaměřením FRRMS, konkrétně politického a korporátního diskursu, věnují se ale i různým tématům týkajícím se jazykové politiky, a to především v kontextu Evropské unie. V oblasti kulturních studií se ústav zaměřuje především na mezinárodní rozdíly v komunitní léčbě drogových závislostí a možnosti využití tradiční amazonské medicíny při řešení této zdravotní problematiky. Dále se pracovníci v rámci kulturních studií věnují problematice vzdělávání znevýhodněných skupin obyvatelstva z Peru, Ekvádoru, Kolumbie a Brazílie v oblasti cestovního ruchu. Zkoumány jsou především formy turistických aktivit a jejich dopady na místní obyvatele. Pokud jde o oblast metodiky cizích jazyků, pracovníci ústavu se soustředí na tzv. „practitioner research“, který vychází z praxe a vede ke zlepšování kvality výuky cizích jazyků. Výzkum je zaměřen jak na výuku (teaching), tedy tvorbu sylabu a materiálů, tak na učení samotné (learning), tedy na strategie využívané studenty při studiu, testování atd. Zvláštní důraz je kladen především na výzkum v oblasti autonomie vysokoškolských studentů při studiu cizích jazyků. 

Kromě pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti se také většina pracovníků ÚJKS věnuje překladatelské činnosti, především v rámci spolupráce s kolegy z ostatních ústavů FRRMS.

Současný stav semaforu Covid-19