2. SETKÁNÍ A WORKSHOP KONSORCIA VIMOMA

14. 11. 2022

Druhý workshop projektu VIMOMA se konal ve dnech 24. – 25. října ve Křtinách (okres Brno-venkov, Česká republika).

Jeho cílem bylo představit a prodiskutovat možné nástroje a metodiky kvantitativního monitoringu návštěvníků v chráněných územích.

Akci jsme tentokrát zaštiťovali my na FRRMS a jako místo konání jsme zvolili konferenční centrum na zámku Křtiny. Sem byli pozváni všichni partneři projektu a manažeři PA z jednotlivých partnerských zemí.

Převážně teoretická část prvního dne byla podpořena exkurzí do Národního parku Podyjí (okres Znojmo, Česká republika) s praktickými ukázkami a podrobným výkladem aktuálně používaných postupů monitoringu návštěvníků NP.

Seminář zahájil generální ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pan Tomáš Vrška přivítáním účastníků ve vzdělávacím a konferenčním centru v srdci CHKO Moravský kras. Odborný program zaštítili dva odborníci, pan Ondřej Vítek, zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, a Luboš Kala, ředitel partnerské organizace Ředitelství Partnerství (obecně prospěšná společnost pro životní prostředí). Ondřej Vítek představil střety mezi očekáváním návštěvníků a snahami o ochranu přírody a vysvětlil význam uplatňování metod monitoringu návštěvníků v chráněných územích. Luboš Kala představil dostupné nástroje a vybavení, které lze v CHKO využít pro kvantitativní monitoring. Jak pan Kala vysvětlil, výběr vhodné technologie a lokality by měl být zvolen podle místních potřeb. Diskutovány byly také možné otázky sdílení, zpracování a analýzy dat. Odpolední část byla věnována metodickým otázkám kvantitativního monitoringu, vysvětlení výhod a limitů manuálního a automatického sčítání. Zmíněna byla také problematika únosnosti CHKO a limitů chráněných území a rozvinula se diskuse mezi zástupci NP, kteří se podělili o své zkušenosti a aktuální výzvy v oblasti monitoringu návštěvníků a ochrany životního prostředí. Kromě běžnějších nástrojů a zařízení pro monitoring návštěvníků byly zkoumány i možnosti dalších metod, jako je využití mobilních dat, kybernetických hlídačů a dalších technologií. Poslední téma bylo zaměřeno na zásady odpovědného návštěvníka přírody. V průběhu celého dne všichni účastníci vstupovali do diskuse se svými zkušenostmi a postřehy. Diskutovalo se o možnostech práce se sčítači v zimních měsících, nových možnostech jejich instalace a vyhodnocování dat.

Druhý den byl vyhrazen pro terénní ukázky v Národním parku Podyjí, exkurzi vedli pánové Jan Kos a Vladimír Plaček, oba strážci národního parku. Na úvod byli účastníci přivítáni v návštěvnickém středisku národního parku, které se nachází v obci Čížov (okres Znojmo). Zde byla představena stručná historie NP, zároveň byly představeny hlavní turistické atraktivity a problematika dopadů cestovního ruchu na přírodu. Pan Kos také vysvětlil spolupráci s Národním parkem Thayatal (AT) při ochraně a správě obou sousedících národních parků. Po prezentaci parku byli účastníci provedeni územím parku až na česko-rakouskou hranici v obci Hardegg. V rámci procházky strážci parku a odborníci upozornili na používané monitorovací nástroje a popsali zavedené systémy dlouhodobého monitoringu návštěvníků.

Druhé setkání projektu VIMOMA bylo slavnostně ukončeno ve vzdělávacím a konferenčním centru Křtiny 25. října večer. Další setkání a workshop se uskuteční v únoru 2023 v Srbsku (Novi Sad) a bude zaměřeno na interpretaci kulturního dědictví a design zážitků pro zvýšení spokojenosti návštěvníků.

Partneři projektu: Univerzita Mateja Bela, Slovensko; Mendelova univerzita v Brně, Česká republika; Univerzita v Novém Sadu, Srbsko; CEEweb for Biodiversity, Maďarsko; a Jagellonská univerzita, Polsko.

Zúčastněné instituce: Babiohorský národní park, Správa Národního parku Bükki, Ceeweb for Biodiversity, Správa Národního parku Fertő-Hanság, Jagellonská univerzita, Národní park Nízké Tatry, Univerzita Mateje Bela, Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Partnerství, p.b.o., Pieninský národní park, Národní park Podyjí, Národní park Sutjeska, Univerzita v Novém Sadu, Přírodovědecká fakulta.

Více aktualit

Všechny aktuality