NABÍDKA STIPENDIJNÍCH POBYTŮ

 

Stipendia pro magisterské a  doktorské studium v Německu 

Uzávěrka pro přijetí žádostí je 15. února 2020

 

Německá nadace Konrad-Adenauer-Stiftung vypisuje stipendia pro magisterské a doktorské studium a pro výzkumné pobyty v minimální délce 3 semestrů na univerzitách a vysokých školách v Německu. Hledáme společensko-politicky angažované studenty a absolventy všech oborů1, kterým není více než 30 let a dorozumí se německy minimálně na úrovni B2 evropského referenčního rámce. Dále jsou požadovány výborné studijní výsledky a pozitivní vztah k demokracii, pluralismu a lidským právům. Kromě finanční podpory nabízíme našim stipendistům také

  •  zapojení do mezinárodní sítě stipendistů a absolventů stipendijních programů od nadace Konrad-Adenauer-Stiftung, která čítá přes 14.000 osob,
  • doprovodný seminární program a možnost organizovat vlastní semináře a akce,
  • individuální podporu při studiu a plánovaní budoucí kariéry ze strany referentů pro podporu zahraničních studentů a docentů na univerzitách a vysokých školách.


Vaše kompletní žádosti o udělení stipendia se všemi dokumenty zasílejte na e-mailovou adresu info.prag@kas.de do 15. února 2020.

Přehled všech potřebných podkladů pro žádost o udělení stipendia najdete na druhé straně a na webu www.kas.de/web/tschechien/stipendien.

Kontakt: Marcel Ladka, marcel.ladka@kas.de, 222 320 190, Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze.


Stipendium pro magisterské studium
K žádosti o udělení stipendia pro magisterské studium je nutné přiložit následující dokumenty:  vyplněný a podepsaný formulář,  motivační dopis se zdůvodněním žádosti (max. 1,5 stránky),  strukturovaný životopis v německém jazyce,  kopie vysokoškolského diplomu (pokud je již k dispozici), přehled absolvovaných kurzů s jejich známkami a také německý překlad těchto dokumentů2,  doporučení vysokoškolského pedagoga o odborné kvalifikaci uchazeče o stipendium,  doporučení o osobních kvalitách uchazeče o stipendium (toto doporučení nesmí být vystaveno stejnou osobou jako předešlé doporučení),  potvrzení o dobrovolné činnosti,  potvrzení o znalostech německého jazyka,  pasová fotografie novějšího data.

Stipendium pro doktorské studium
K žádosti o stipendium pro doktorské studium je kromě výše zmíněných dokumentů nutné přiložit ještě následující podklady:

  • podrobné zdůvodnění záměru dizertační práce (nástin výzkumné otázky, údaje k plánovanému metodickému postupu, pracovní a časový plán) v německém nebo anglickém jazyce,
  • doporučení vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí záměr dizertační práce, vědeckou kvalifikaci uchazeče o stipendium a jeho osobní vztah k tématu (pokud máte již potvrzení o přijetí na příslušnou vysokou školu či univerzitu, musí toto doporučení být napsáno vedoucí/m diplomové práce),
  • doporučení dalšího vysokoškolského pedagoga, který zhodnotí odbornou a vědeckou kvalifikaci žadatele (při žádosti o stipendium pro doktorské studium není potřeba překládat doporučení o osobních kvalitách uchazeče),
  • potvrzení fakulty, případně katedry o přijetí k doktorskému studiu (pokud je již k dispozici).

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení