PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021


Přihlášku je třeba podat prostřednitvím univerzitního informačního systému: https://is.mendelu.cz/prihlaska/  do 30. 4. 2020

Poplatek: pro bakalářské studijní programy 450 Kč; pro navazující magisterské studijní programy 450 Kč (splatný k termínu podávání přihlášek)

Název banky: KB Brno

Číslo účtu: 35-4335800227/0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol: generován systémem automaticky.


Přijímací zkouška ke studiu v tříletých bakalářských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém se uskutečňuje prostředním Testu předpokladů ke studiu v termínu od 22. do 29. května 2020. Od příjímací zkoušky mohou být osvobozeni uchazeči, kteří v Národní srovnávací zkoušce (SCIO test), konkrétně v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verzi Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) dosáhnOu alespoň percentil 40.

Uznány budou výsledky termínů: 7. prosince 2019, 8. února, 7. března, 4. dubna a 1. května 2020.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

 

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech (Regionální rozvoj, Mezinárodní teritoriální studia) v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou formou a ověřuje znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa.

Přijímací zkoušky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech se konají v termínu: 18. – 21. května 2020. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

 Více infomací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia

 

Přijímací zkouška ke studiu v tříletém bakalářském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a skládá se z testu všeobecných znalostí a angličtiny. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

 

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu (International Territorial Studies) v jazyce anglickém je konána elektronickou, příp. písemnou formou v anglickém jazyce a ověřuje znalosti v ve studijním programu International Territorial Studies v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Více infomací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia


Pro akademický rok 2020/2021 budou otevřeny následující studijní programy:

 

Bakalářské studium (tříletý studijní program):

- Mezinárodní teritoriální studia

- Regionální rozvoj

- International Territorial Studies

Více informací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/25917-prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia

 

Navazující magisterské studium (dvouletý studijní program):

- Mezinárodní teritoriální studia

- Regionální rozvoj

- International Territorial Studies

Více infomací o programech najdete zde: http://frrms.mendelu.cz/26063-prijimaci-rizeni-do-magisterskeho-studia


Kompletní podmínky přijímacího řízení jsou zveřejněny na úřední desce fakulty: http://frrms.mendelu.cz/25914-uredni-deska 

 

 

 

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení