Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vznikla před deseti lety. Za dobu své existence vychovala již přes 1 800 absolventů, kteří našli uplatnění v různých orgánech a institucích veřejné správy, v podnikatelské sféře, a v neposlední řadě i v institucích zabývajících se problematikou rozvojového světa.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií byla ustavena ke dni 17. 3. 2008 a stala se tak pátou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Ustavení fakulty bylo výsledkem dlouhých a složitých jednání, neboť návrh na ustavení fakulty vznikl již v roce 2006. Vycházel z reflexe rostoucího významu sociálně-ekonomického vývoje regionů pro vyvážený rozvoj světa, Evropy i jednotlivých států EU, z nároků rozvoje regionů na roli lidského kapitálu a vysokoškolsky vzdělaných odborníků zvláště i z měnících se vazeb vývoje zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu ve venkovském sídelním prostoru. Byl tedy předpoklad, že ustavení fakulty zaměřené na otázky regionálního rozvoje v širších souvislostech vhodně rozšíří vzdělávací a výzkumné zaměření univerzity a je v souladu s její základní odbornou profilací. Současně rozšíří studijní nabídku univerzity do oblastí, která není na trhu s vysokoškolským vzděláváním dostatečně pokryta.

Návrh na zřízení fakulty byl nejdříve projednán a odsouhlasen v kolegiu rektora. Byla ustavena pracovní skupina, v níž byli zástupci všech fakult univerzity. Tato skupina začala připravovat návrhy nových studijních programů, a to Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia. Návrh na zřízení fakulty, včetně připravených návrhů studijních programů, byl projednán a schválen dne 29. května 2007 Vědeckou radou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a následně odeslán k projednání na Akreditační komisi ČR. Připomínky Akreditační komise ČR byly zapracovány a na jednání této komise ve dnech 20.–21. listopadu 2007 byly schváleny bakalářské studijní programy Regionální rozvoj a Regional Development. Byl tak splněn základní požadavek stanovený Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, a sice to, že fakulta musí mít akreditován minimálně jeden studijní program. 14. ledna 2008 Akademický senát Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity návrh na zřízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií schválil. Posledním krokem bylo schválení změny Statutu univerzity, rozšířeným o novou fakultu. Tato změna byla schválena MŠMT 17. 3. 2008 a tím byl ukončen proces ustavení fakulty.

Fakulta byla dislokována nejdříve do budovy Q, a po dvou letech do budovy Z, ve které našla potřebné kvalitní zázemí jak pro studenty, tak pro učitele a další pracovníky. Nastalo období budování fakulty, neboť bylo zapotřebí ustavit potřebné orgány fakulty, vytvořit a schválit příslušné vnitřní předpisy, realizovat řadu organizačních a administrativních úkonů a zejména získat studenty pro akreditované studijní programy. První studenti začali na fakultě studovat v akademickém roce 2008/2009. V prvním roce bylo ke studiu přijato a začalo studovat 365 studentů v bakalářském studijním programu Regionální rozvoj a 17 studentů v programu Regional Development.

V dalších letech se fakulta začala rozvíjet. Postupně získala i akreditaci bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia a International Territorial Studies a následně i akreditaci všech svých studijních programů pro navazující magisterské studium. Počet studentů se tak postupně zvyšoval až na současných téměř 1000 studentů. Od počátku svého vzniku fakulta realizuje všechny své studijní programy i v jazyce anglickém a se svým počtem 239 studentů samoplátců, a to nejen českých, ale i zahraničních, se tak stala součástí univerzity s největším podílem studentů samoplátců. O uplatnitelnosti absolventů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií svědčí i to, že s počtem nezaměstnaných absolventů se fakulta řadí mezi nejlepší fakulty v České republice.

V uplynulých letech se na fakultě rozvíjela nejen vzdělávací činnost, ale i činnost vědecko-výzkumná. Zpočátku se orientovala do oblasti sociálně ekonomických souvislostí trvale udržitelného multifunkčního zemědělství, regionálních a síťových struktur z hlediska nerealizovaného potenciálu venkovského prostoru a jeho sociálně ekonomického potenciálu. Postupně, v návaznosti na poslání a výzkumné zaměření jednotlivých ústavů fakulty, se orientace vědecko-výzkumného zaměření rozšířila i na další otázky sociální, ekonomické a environmentální spojené s regionálním rozvojem. Rozvoj regionů je řešen jednak na místní a národní úrovni, v souvislosti se zaměřením fakulty i na úrovni mezinárodní a globální. Z globálního pohledu se fakulta při vědecko-výzkumné i projektové činnosti zaměřuje především na řešení problémů v rozvojových částech světa.

Velmi významným vývojem prošla fakulta v oblasti internacionalizace. Systematickým úsilím pracovníků fakulty se podařilo navázat spolupráci s řadou zahraničních univerzit, evropských i mimoevropských. Cílem této spolupráce je participace ve stávajících i formování nových mezinárodních sítí spolupracujících akademických pracovišť v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a projektové. V rámci této spolupráce se fakultě daří získávat zahraniční studenty samoplátce, jejichž počet v současné době dosahuje cca 100 studentů. Součástí snahy o internacionalizaci studia je i získání zahraničních hostujících pedagogů, kteří na fakultu pravidelně přijíždějí a zajišťují kompletní výuku téměř poloviny vybraných předmětů v anglických studijních programech. Nedílnou součástí rozvoje vztahů s jinými zeměmi je i realizace odborných stáží studentů, zejména v rozvojových zemích.

Pro zajištění uvedených, i dalších činností, bylo zapotřebí postupně vybavit fakultu nejen materiálními zdroji, ale i potřebnými pracovníky. V současné době působí na fakultě celkem 83 zaměstnanců na plný či zkrácený úvazek. Svou činnost realizují na osmi odborně zaměřených ústavech, příp. děkanátu fakulty. V roce 2017 nebyl na fakultě žádný pracovník, který by neměl ukončen doktorský stupeň studia. Potěšitelný je i fakt, že v posledních letech se fakultě daří postupně zvyšovat počty pracovníků, kteří po ukončení svého doktorského studia získávají i vědecko-pedagogickou kvalifikaci docent.

Přejme fakultě, aby i v dalších letech pokračovala ve svém rozvoji, aby svou nabídkou studijních programů oslovovala stále široký okruh zájemců o fakultu, aby její vědecko-výzkumná činnost byla odbornou veřejností oceňována a fakulta tak stále prokazovala smysluplnost svého ustavení.

Text: Iva Živělová

Letošní slavnostní rok se ponese v duchu zábavy i významných akcí. Podívejte se sami. Těšíme se na vaši účast.

 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení