Fakulta se organizačně člení na 8 samostatných ústavů, které zajišťují v rámci své působnosti jak pedagogickou činnost, tak i činnost vědecko-výzkumnou. Kromě této působnosti každý z ústavů nabízí i své odborné znalosti a zkušenosti, které jsou realizovatelné ve spolupráci s praxí, s požadavky firem i institucí veřejné správy. Pro lepší orientaci přibližujeme jednotlivé ústavy jejich charakteristikou.

 

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

 

Vedoucí ústavu: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Telefon: +420 545 136 404

E-mail: iva.zivelova@mendelu.cz

Pracovníci ústavu se již dlouhodobě ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují do oblasti regionální a podnikové ekonomiky a politiky, hodnocení udržitelnosti regionálního rozvoje a posuzování efektivnosti hospodaření podniků v různých odvětvích národního hospodářství. S tím souvisí i role podniků v rozvoji regionů, vymezení a verifikace faktorů úspěšnosti podniků, včetně analýz diferenciace podnikatelského prostředí. Pozornost je věnována i agrobyznysu a roli lokálních aktérů a uskupení, hodnocení konkurenceschopnosti zemědělství v rámci potravinových vertikál a spotřebitelskému chování na trhu se zemědělskými produkty. V rámci ústavu bylo ustaveno Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky specializující se právě na otázky zemědělství a navazujících odvětví. Součástí ústavu je i Oddělení projektového řízení zaměřené na vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblasti využívání standardů a metod projektového řízení s vazbou na regionální rozvoj. 

S výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou seznamováni i studenti v rámci předmětů zajišťovaných ústavem. Jedná se zejména o předměty z oblasti regionální ekonomiky a politiky, podnikové ekonomiky a finančního managementu podniku, neziskových organizací, rozvojové ekonomiky, zemědělské ekonomiky a politiky, agrobyznysu a projektového řízení. V řadě předmětů jsou do výuky zapojeni jak lektoři z praxe, tak lektoři zahraniční, kteří dlouhodobě s ústavem spolupracují.

 

Ústav sociálních studií

 

Vedoucí ústavu: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M. 

Telefon: +420 545 136 321

E-mail: josef.smolik@mendelu.cz

Ústav sociálních studií se v oblasti výzkumu zaměřuje na zkoumání vlivu sociálních a demografických aspektů regionálního rozvoje. Danou problematikou se zabýváme v analýzách sociálního, lidského, kulturního a zdravotního kapitálu na různých regionálních úrovních.

Další oblastí zájmu jsou výzkumy interkulturní psychologie a komunikace zaměřené např. na adaptaci pracovníků na interkulturní pracovní podmínky, vyrovnávání se s rozdíly pramenícími z multikulturní globální společnosti či adaptaci na ni. Řešíme aktuální problémy, které vznikají díky současným společenským a kulturním změnám, a k nimž patří aspekty a důsledky stárnutí populace, nové migrační trendy či územní disparity socio-demografických faktorů zdravotního stavu populace.

S výsledky vědecko-výzkumné činnosti pracujeme v rámci výuky řady předmětů. Jedná se o předměty z oblasti sociálních věd, jako je sociologie, sociální psychologie a politologie. Další oblastí výuky jsou témata demografické problematiky a sídel, prezentované v předmětech demografie a rozvoj, socioekonomická demografie či sídelní struktury, ale také praktické zpracování dat pomocí SW v předmětech analýzy v regionálním rozvoji a analýzy v mezinárodních studiích. Nabízíme také řadu aplikovaných disciplín „šitých na míru“ oboru, který se rozhodnete studovat. Můžete si tak vybrat mezi studiem manažerské psychologie, regionální sociologie, interkulturní psychologie nebo interkulturní komunikace.

 

 

Ústav teritoriálních studií

 

Vedoucí ústavu: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 320

E-mail: helena.modra@mendelu.cz

Ústav teritoriálních studií se zabývá problematikou rozvojového světa, zejména se zaměřením na regiony Afriky, Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie a Blízkého východu, a to jak v kontextu regionálního rozvoje, tak i současných mezinárodních vztahů. Druhou větví je zaměření na Evropskou unii.

Mezi každodenní aktivity ústavu patří nejen výuka, ale také publikování nových studií a odborných textů. Soupis témat, kterými se jednotliví zaměstnanci Ústavu teritoriálních studií zabývají, je velmi široký. Lze sem řadit bezpečnostní problémy v rozvojovém světě, politické procesy v rozvojových zemích, či regionální integrační procesy včetně Evropské unie. Dalším z témat jsou pak mezinárodní vztahy a problémy světové politiky.

S ohledem na zaměření na světové regiony jsou to právě členové Ústavu teritoriálních studií, kteří často vyrážejí se studenty do světa na studentské odborné stáže.

 

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

 

Vedoucí ústavu: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 252

E-mail: ales.ruda@mendelu.cz

Pracovníci Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů se v oblasti výzkumu zabývají zejména otázkami ochrany krajinného prostoru, péče o životní prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů. Všechny oblasti výzkumu jsou řešeny ve smyslu víceúčelového využívání krajiny a na základě principů udržitelného rozvoje.

Vědecko-výzkumná činnost se promítá i do praktických aplikací, kde se zabýváme hodnocením ekosystémových funkcí krajiny, návrhy komplexních krajinářských úprav území a poradenskou činností v oblasti péče o krajinu a o jednotlivé složky životního prostředí.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou promítány do výuky všech námi vyučovaných předmětů. Teoretická výuka v učebnách je vždy doplňována o praktické ukázky, terénní exkurze a cvičení. Jedná se zejména o předměty zaměřené na oblast environmentalistiky, ochrany všech složek krajiny a udržitelného rozvoje regionů.

 

Ústav regionálního rozvoje

 

Vedoucí ústavu: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 328

E-mail: ondrej.konecny@mendelu.cz

Široká odbornost pracovníků Ústavu regionálního rozvoje vytváří pestré portfolio řešených témat, které zachycují jednotlivé disciplíny a přístupy k regionálnímu rozvoji. Za klíčové je považováno studium dynamiky vybraných socioekonomických charakteristik území za využití geografických, ekonomických a geostatistických přístupů a metod. Z jednotlivých témat lze jmenovat zájem pracovníků o dílčí témata ekonomické geografie, zahraniční investice v České republice, aktuální podobu a dopady regionální politiky ČR a EU, uplatnění cestovního ruchu v rozvoji území či regeneraci opuštěných (nejen) průmyslových území. Předmětem zájmů je také studium venkovského prostoru, konkrétně implementace metody LEADER rozvíjená prostřednictvím místních akčních skupin. Ve spolupráci jednotlivých pracovníků jsou (nejen) tato témata řešena za využití geoinformačních nástrojů a geostatistiky, rozvíjeny jsou nástroje prostorového rozhodování. Spektrum vyučovaných předmětů, řešených vědecko-výzkumných a rozvojových projektů a realizované spolupráce (smluvní výzkum, poradenství) odráží výše naznačený odborný profil pracovníků ústavu regionálního rozvoje.

 

Ústav jazykových a kulturních studií

Vedoucí ústavu: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.

Telefon: +420 545 136 257

E-mail: pavel.reich@mendelu.cz

Při jazykové výuce se ústav zaměřuje zejména na angličtinu, španělštinu, němčinu, ruštinu a francouzštinu. Výuka je vedena rodilými mluvčími pomocí moderních technik, které se snaží studenty co nejvíce zapojit.

Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se ústav jazykových a kulturních studií primárně zaměřuje na tzv. interkulturní studia (cross-cultural studies). Kromě důrazu na interkulturní aspekt si výzkum na ústavu klade maximální nároky na aktuálnost, exaktnost a metodologickou správnost prováděných šetření. Tematicky se soustřeďuje především na retenci drogově závislých pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui, na náboženský turismus, studiem proměn genderu jako sociokulturního fenoménu, pracovníci ústavu jsou rovněž  zapojeni do týmu řešícího problematiku ekologického zemědělství a otázky potravinové bezpečnosti.

Zaměstnanci ústavu nabízejí rovněž překladatelské a tlumočnické služby jak ostatním zařízením MENDELU, tak i cizím subjektům.

Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení