Chcete studovat na FRRMS MENDELU

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o přijímacím řízení

Fakulta se organizačně člení na 8 samostatných ústavů, které zajišťují v rámci své působnosti jak pedagogickou činnost, tak i činnost vědecko-výzkumnou. Kromě této působnosti každý z ústavů nabízí i své odborné znalosti a zkušenosti, které jsou realizovatelné ve spolupráci s praxí, s požadavky firem i institucí veřejné správy. Pro lepší orientaci přibližujeme jednotlivé ústavy jejich charakteristikou.

 

Ústav regionální a podnikové ekonomiky

Na Ústavu regionální a podnikové ekonomiky se v oblasti výzkumu zaměřujeme zejména na otázky regionální ekonomiky a politiky. Snažíme se zhodnotit udržitelnost regionálního rozvoje a posuzujeme efektivnost hospodaření podniků v různých odvětvích hospodářství.

Dalším tématem je konkurenceschopnost zemědělství v rámci potravinových vertikál – tedy role zemědělství mezi všemi subjekty, které jsou zapojeny do výroby a zpracování surovin až po distribuci konečnému spotřebiteli.

Provádíme analýzy multifunkčního zemědělství a chování spotřebitelů na trhu s potravinářskými produkty, včetně role zemědělství v rozvojových zemích. S výsledky vědecko-výzkumné činnosti pracujeme v rámci výuky mnoha předmětů. Jedná se zejména o předměty zaměřené na oblast podnikové ekonomiky, finančního řízení podniků a odvětvové ekonomiky. Dále pak předměty zaměřené na neziskovou sféru, nebo také regionální, environmentální a zemědělskou ekonomiku a politiku.

 

Ústav sociálních studií

Na ústavu sociálního rozvoje se v oblasti výzkumu zaměřujeme na vliv sociálních aspektů na regionální rozvoj. Tato problematika se zobrazuje v analýzách zdravotního, kulturního a sociálního kapitálu rozvoje regionů.

Další oblastí zájmu jsou výzkumy interkulturní psychologie a komunikace zaměřené např. na adaptaci pracovníků na interkulturní pracovní podmínky, vyrovnávání se s rozdíly pramenícími z multikulturní globální společnosti či adaptaci na ni.

S výsledky vědecko-výzkumné činnosti pracujeme v rámci výuky řady předmětů. Jedná se zejména o předměty z oblasti sociálních věd, jako je sociologie, sociální psychologie a politologie, ale také o celou řadu aplikovaných disciplín „šitých na míru“ oboru, který se rozhodnete studovat. Můžete si tak vybrat mezi studiem manažerské psychologie, regionální sociologie, veřejných zakázek, interkulturní psychologie nebo interkulturní komunikace.

Ústav demografie a aplikované statistiky se zaměřuje na výuku následujících disciplín – obecná demografie, demografie a rozvoj, socioekonomická demografie, sídelní struktury, aplikovaná statistika, analýzy v regionálním rozvoji a v mezinárodních studiích a sociálně-politická geografie. V uvedených disciplínách se snaží aplikovat výsledky své vědecko-výzkumné činnosti.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme na sledování regionálních rozdílů v kvalitě lidských zdrojů, disparit z hlediska nezaměstnanosti, HDP. Dále jsou sledovány otázky související s rozvojem venkova, prováděna statistická analýza věkové struktury obyvatelstva, životní úrovně a dalších ukazatelů.  Pomocí vybraných statistických metod je podrobně analyzováno vzdělání, jako faktor konkurenceschopnosti.

Náš ústav dále spolupracuje s dalšími ústavy a fakultami při aplikaci kvantitativních metod a podílí se tak na zpracování různorodých výsledků výzkumu, z nichž pak vzešla celá řada zajímavých publikací.

 

 

Ústav teritoriálních studií

Ústav teritoriálních studií se zabývá problematikou rozvojového světa, zejména se zaměřením na regiony Afriky, Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie, a to jak v kontextu regionálního rozvoje, tak i současných mezinárodních vztahů.

Mezi každodenní aktivity ústavu patří nejen výuka, ale také publikování nových studií a odborných textů. Soupis témat, kterými se jednotliví zaměstnanci Ústavu teritoriálních studií zabývají, je velmi široký. Lze sem řadit problematiku mezinárodního obchodu, bezpečnostní problémy v rozvojovém světě, politické procesy v rozvojových zemích, globalizaci či regionalizaci. Nechybí ale ani problematika sídelních struktur nebo mezinárodní vztahy a ekonomická geografie Afriky, Asie a Latinské Ameriky.


 

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů

Pracovníci Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů se v oblasti výzkumu zabývají zejména otázkami ochrany krajinného prostoru, péče o životní prostředí, udržitelného využívání přírodních zdrojů. Všechny oblasti výzkumu jsou řešeny ve smyslu víceúčelového využívání krajiny a na základě principů udržitelného rozvoje.

Vědecko-výzkumná činnost se promítá i do praktických aplikací, kde se zabýváme hodnocením ekosystémových funkcí krajiny, návrhy komplexních krajinářských úprav území a poradenskou činností v oblasti péče o krajinu a o jednotlivé složky životního prostředí.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou promítány do výuky všech námi vyučovaných předmětů. Teoretická výuka v učebnách je vždy doplňována o praktické ukázky, terénní exkurze a cvičení. Jedná se zejména o předměty zaměřené na oblast environmentalistiky, ochrany všech složek krajiny a udržitelného rozvoje regionů.

 

Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy

Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy se zaměřuje na regionální rozvoj jak z hlediska změny prostoru, tak dle role veřejné správy.

Pracovníci ústavu se zabývají rozvojem cestovního ruchu v souvislosti s charakteristikou návštěvníků, možností dalšího rozvoje, či vyhodnocením, zda je v daném regionu vhodné budovat cestovní ruch.

Dalším bodem zájmu je prostorové rozhodování – využívány jsou metody a techniky používané v geografických informačních systémech. Hodnocena je navíc vždy aktuální podoba služeb veřejné správy.

Ústav dále zajišťuje výuku managementu a marketingu v regionálním rozvoji, cestovního ruchu, teorií regionálního rozvoje, geografických informačních systémů, veřejné správy a financí, ekonomické geografie a dalších.

 

Ústav jazykových a kulturních studií

Při jazykové výuce se ústav zaměřuje zejména na angličtinu, španělštinu, němčinu, ruštinu a francouzštinu. Výuka je vedena rodilými mluvčími pomocí moderních technik, které se snaží studenty co nejvíce zapojit.

Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se ústav jazykových a kulturních studií primárně zaměřuje na tzv. interkulturní studia (cross-cultural studies). Kromě důrazu na interkulturní aspekt si výzkum na ústavu klade maximální nároky na aktuálnost, exaktnost a metodologickou správnost prováděných šetření. Tematicky se soustřeďuje především na retenci drogově závislých pacientů v terapeutických komunitách v České republice, Peru a Nikaragui, na náboženský turismus, studiem proměn genderu jako sociokulturního fenoménu, pracovníci ústavu jsou rovněž  zapojeni do týmu řešícího problematiku ekologického zemědělství a otázky potravinové bezpečnosti.

Zaměstnanci ústavu nabízejí rovněž překladatelské a tlumočnické služby jak ostatním zařízením MENDELU, tak i cizím subjektům.

 

Ústav projektového řízení

Ústav  Projektového řízení  se v oblasti výzkumu zaměřuje především na využívání standardů a  metod  projektového řízení s vazbou na regionální rozvoj .  Rozvoj regionů je dnes již nemyslitelný bez profesionálně řízených projektů.

Zaměřujeme se rovněž na  komparaci regionů používající standardy a metody projektového řízení s regiony, které své projekty řídí „intuitivně“ a dopady na úspěšnost realizovaných projektů.

Výsledky vědecko-výzkumné činnosti aplikujeme v pedagogické činnosti. Jedná se především o předměty vyučované v oborové specializaci  Projektové řízení v regionálním rozvoji.